Principiel dom fra Højesteret om søgsmålskompetence for sager om usaglig opsigelse

Højeste­ret har i en dom af 17. august 2009 i en sag mellem HK og en arbejds­gi­ver afgjort, at en arbejds­gi­ver, der ved en tiltræ­del­ses­ove­renskomst laver en henvis­ning til hoved­af­ta­len mellem LO og DA, er bundet af den forstå­else, som LO og DA har af deres hovedaftale.

I præmis­serne hedder det følgende:

“Som det bl.a. frem­går af Arbejds­ret­tens dom af 19. maj 2009, er der mellem LO og DA enig­hed om, at § 4, stk. 3, i Hoved­af­ta­len af 31. okto­ber 1973 mellem disse parter skal forstås såle­des, at adgan­gen til at indbringe sagen for Afske­di­gel­sesnæv­net for så vidt angår lovba­se­rede krav alene er et tilbud, der ikke afskæ­rer den ansatte – eller LO’s orga­ni­sa­tion som manda­tar for denne – fra at indbringe sagen for de almin­de­lige domstole. Denne forstå­else af Hoved­af­ta­lens § 4, stk. 3, som ligger inden for bestem­mel­sens ordlyd, må også være bindende for Dansk Handi­cap Forbund, der i overenskom­sten med HK har tilt­rådt, at Hoved­af­ta­len er gældende for overenskomstforholdet.”

HK havde for det medlem, de repræ­sen­te­rede, rejst et krav på godt­gø­relse i henhold til funk­tio­nær­lovens § 2b. Den omstæn­dig­hed, at man havde haft indle­dende drøf­tel­ser med arbejds­gi­ve­ren kunne, da HK ikke havde indgi­vet klage til Afske­di­gel­sesnæv­net, ikke afskære HK fra at gennem­føre kravene ved de almin­de­lige domstole.

Dommen i sagen, der blev ført af advo­kat Peter Breum for HK, kan rekvi­re­res ved henven­delse til denne på e‑mail pb@elmer-adv.dk.