Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
08.09.2009

Principiel dom fra Højesteret om søgsmålskompetence for sager om usaglig opsigelse

Elmer & Partnere

Principiel dom fra Højesteret om søgsmålskompetence for sager om usaglig opsigelse


Højesteret har i en dom af 17. august 2009 i en sag mellem HK og en arbejdsgiver afgjort, at en arbejdsgiver, der ved en tiltrædelsesoverenskomst laver en henvisning til hovedaftalen mellem LO og DA, er bundet af den forståelse, som LO og DA har af deres hovedaftale.


I præmisserne hedder det følgende:


“Som det bl.a. fremgår af Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009, er der mellem LO og DA enighed om, at § 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 31. oktober 1973 mellem disse parter skal forstås således, at adgangen til at indbringe sagen for Afskedigelsesnævnet for så vidt angår lovbaserede krav alene er et tilbud, der ikke afskærer den ansatte – eller LO’s organisation som mandatar for denne – fra at indbringe sagen for de almindelige domstole. Denne forståelse af Hovedaftalens § 4, stk. 3, som ligger inden for bestemmelsens ordlyd, må også være bindende for Dansk Handicap Forbund, der i overenskomsten med HK har tiltrådt, at Hovedaftalen er gældende for overenskomstforholdet.”


HK havde for det medlem, de repræsenterede, rejst et krav på godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2b. Den omstændighed, at man havde haft indledende drøftelser med arbejdsgiveren kunne, da HK ikke havde indgivet klage til Afskedigelsesnævnet, ikke afskære HK fra at gennemføre kravene ved de almindelige domstole.


Dommen i sagen, der blev ført af advokat Peter Breum for HK, kan rekvireres ved henvendelse til denne på e-mail pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os