Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.04.2007

Principiel dom fra Sø- og Handelsretten om ansættelsesbevis

Elmer & Partnere

Sø- og Handelsretten har den 17. april 2007 afsagt dom i en sag, der kan få stor betydning inden for butiksområdet. Et medlem af HK var ansat som butiksassistent og havde i sin ansættelseskontrakt følgende bestemmelse vedrørende arbejdstiden: ”Antal timer pr. uge: Varierende efter arbejdsplan. Arbejdstidens placering aftales individuelt. Arbejdet udføres efter eget ønske primært aften og weekend.” For så vidt angår ferierettigheder var det i kontrakten anført: ”Den mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening indgåede aftale om ferie er gældende.” Imidlertid var aftalen ikke udleveret til den ansatte. Sø- og Handelsretten anfører i sine præmisser følgende: ”Ansættelsesbeviset angiver at de ugentlige arbejdstid er varierende efter vagtplan, at arbejdstidens placering aftales individuelt, og at arbejdet bliver udført efter eget ønske primært aften og weekend. Ansættelsesforholdet indebar ikke et fast dagligt eller ugentligt timetal, men desuagtet kunne beskrivelsen af arbejdstiden være angivet med væsentlig større præcision, fx således at det fremgik hvor mange vagter der var forventelige, eller hvorledes vagterne blev fastlagt. Endvidere var det i strid med det aftalte anført at der var aftalt flekstid. Ansættelsesbeviset er derfor mangelfuldt for så vidt angår angivelsen af arbejdstiden, jf. ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 9. I ansættelsesbevisets afsnit om ferie henvises til den mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening indgåede aftale om ferie. Det er ikke præciseret hvilken betydning overenskomsten har for ATs ansættelsesforhold, og overenskomsten blev ikke stillet til rådighed for hende. Under disse omstændigheder har sagsøgte ikke opfyldt sin oplysningspligt vedrørende ATs ferierettigheder i henhold til ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 6, jf. artikel 2, stk. 2, litra f, i direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet. Ansættelsesbeviset er derfor også mangelfuldt på dette punkt.” Ved afgørelsen blev der tilkendt lønmodtageren 10.000 kr. i godtgørelse, uanset at der ikke havde været tvist om ansættelsesvilkårene.


Elmer & Partneres kommentarer:

Dommen viser, at en arbejdsgiver skal forsøge at beskrive arbejdstiden så fyldestgørende som muligt, idet en henvisning til, at arbejdstiden er varierende og fastsættes i henhold til vagtplan, ikke er tilstrækkelig. Dette vil få stor betydning for især butiksområdet, hvor arbejdstiden for mange deltidsansatte er fastsat nogenlunde, som skitseret ovenfor. Herudover vil dommen få stor betydning for de ansættelsesforhold, hvor rettigheder er reguleret af kollektive overenskomster, idet overenskomsterne skal udleveres til den ansatte, som også skal have oplysning om betydningen af overenskomsten oplyst.


Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen på vegne HK Danmark.


Flere nyheder
Om os