Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
12.08.2021

Principiel dom om forskud på erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven

Kathrine Frøkjær

ledighedsydelse ikke er til hinder for fastsættelse af sikkert varigt erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven og ret til udbetaling af kapitalbeløb


 


Om sagen


I en sag ført for et medlem af Politiforbundet mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, har medlemmet ved dom af 23. april 2021 fået medhold i, at ledighedsydelse ikke er til hinder for, at der kan fastsættes et sikkert erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringslovens regler.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt, at medlemmet er blevet syg af sit arbejde i Politiet og har tilkendt både godtgørelse for varigt mén og midlertidig erhvervsevnetabserstatning.


I 2012 blev han visiteret til fleksjob. Han har haft to kortere ansættelser, hvor erhvervsevnetabet i begge tilfælde blev fastsat til 35 %. Han har ikke været ansat i fleksjob i en årrække og har i hele perioden modtaget ledighedsydelse. Årsagen er, at det ikke er lykkedes ham at blive ansat i et passende fleksjob.


Vi anmodede i 2018 og igen i 2019 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at fastsætte det sikre erhvervsevnetab, da vi mener, at medlemmet har et sikkert erhvervsevnetab på minimum 15 %. Det er soleklart, at han aldrig kommer til at tjene tilnærmelsesvist det han tjente, da han arbejdede i Politiet, da fleksjobordningen slet ikke giver mulighed for det.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste anmodningen med den begrundelse, at der efter loven ikke kan fastsættes et endeligt erhvervsevnetab, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse jf. den nugældende § 17 a, stk. 4 i arbejdsskadesikringsloven. Vi præciserede, at anmodningen ikke gik på en endelig afgørelse, men derimod fastsættelsen at det sikre erhvervsevnetab – altså forskud på den erstatning, som under alle omstændigheder vil blive tilkendt.


 


Afgørelsen


3 dommere i Roskilde var enige med os i, at det hverken med vedtagelsen af arbejdsskadesikringslovens §§ 17, stk. 3, 17 a stk. 3 eller den nugældende 17 a, stk. 4 har været hensigten at fjerne muligheden for at tilskadekomne kan få forskud på den erstatning, som under alle omstændigheder vil blive tilkendt jf. lovens § 16 stk. 3, nu stk. 6. På den baggrund hjemviste retten sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på udbetaling af forskud på erstatning for varigt erhvervsevnetab.


Med dommen er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis om fastsættelse af sikkert erhvervsevnetab i sager, hvor tilskadekomne modtager ledighedsydelse, altså blevet underkendt.


 


Hvad skal der ske nu?


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anket dommen, og sagen verserer nu i Østre Landsret. Hvis byrettens dom stadfæstes, vil det efter vores opfattelse føre til, at en række sager, hvor tilskadekomne på ledighedsydelse har fået afslag på anmodning om fastsættelse af sikkert erhvervsevnetab, skal genoptages.


Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte advokat Laura Tholstrup på­ lt@elmer-adv.dk, der repræsenterede forbundet i retssagen.


 


Flere nyheder
Om os