Principiel Østre Landsretsdom: Ikke adgang til at fradrage forsikringsydelse i skadelidtes tabte arbejdsfortjeneste

Østre Lands­ret har i dom af 14. maj 2012 for første gang truf­fet afgø­relse om, hvilke forsik­ring­sy­del­ser, der kan træk­kes fra ved bereg­nin­gen af krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste efter erstat­nings­ansvars­lo­ven (§ 2, stk. 2). Det følger af loven, at der kan ske fradrag i tabt arbejds­fortje­ne­ste for forsik­ring­sy­del­ser, der har “karak­ter af en virke­lig skadeserstatning”.

Skade­lidte fik for en peri­ode, hvor han havde krav på erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste efter et trafi­kuheld, udbe­talt en forsik­ring­sy­delse på erhverv­s­u­dyg­tig­heds­for­sik­ring, der oprin­de­ligt var tegnet som led i hans ansæt­telse, og som var videre­ført af ham selv efter, at han blev afske­di­get på grund af sygdom. Forsik­ring­sy­del­sen blev udbe­talt, hvis hans erhverv­sevne blev anset nedsat med 2/3. Ydel­sen var fast­sat svarende til 60 % af hans løn, der årligt var blevet indbe­ret­tet til pensions­for­sik­rings­sel­ska­bet. Derfor mente det ansvar­lige forsik­rings­sel­skab, at der var en sådan sammen­hæng mellem hans reelle økono­mi­ske tab og forsik­ring­sy­del­sens stør­relse, at den skulle træk­kes fra som “virke­lig skadeserstatning”.

Det fandt Østre Lands­ret ikke. Se nærmere om begrun­del­sen i Østre Lands­rets pres­se­med­del­else her.

Kommen­tar:
Det må forven­tes, at forsik­rings­sel­ska­bet indbrin­ger dommen for Højeste­ret, da de har indta­get det beskrevne stand­punkt for at få spørgs­må­let ende­ligt afkla­ret. En hel del andre sager, hvor den skade­lidte på tilsva­rende måde får udbe­talt forsik­ring­sy­del­ser for nedsat erhverv­sevne i en peri­ode, hvor de har krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste, har afven­tet denne dom. Den er fuldt i over­ens­stem­melse med en række Højeste­rets­domme, der om andre fradrag stil­ler snævre krav til, at loven inde­hol­der klar hjem­mel for fradrag. Det gjaldt eksem­pel­vis i forbin­delse med, hvor­dan feri­e­penge skal hånd­te­res i forhold til tabt arbejdsfortjeneste.

Advo­kat Karsten Høj, der første sagen for skadelidte.