Principiel Vestre Landsretsdom af 28. januar 2008 om erhvervsevnetabserstatning til deltidsarbejdende er anket af Ankestyrelsen til Højesteret

Dommen, der udfør­ligt er omtalt i Elmer & Part­ne­res nyhed den 1. februar 2008, er anket af Anke­sty­rel­sen til Højeste­ret. Det frem­går af anke­stæv­nin­gen, at Anke­sty­rel­sen opfat­ter Vestre Lands­rets­dom som en tilsi­de­sæt­telse af deres prak­sis, og det ønsker de nu, at Højeste­ret tager stil­ling til. Det er endnu ikke afkla­ret, hvor­når Højeste­ret kan tage stil­ling til sagen.

Spørgs­mål om sagen og denne problem­stil­ling kan rettes til advo­kat Karsten Høj, der fører sagen for FOA — Fag og Arbejde.