Psykisk angstlidelse for plejer på psykiatrisk hospital anerkendt efter retssag

En plejer, der igen­nem en lang årrække indtil 2005 havde arbej­det på psyki­a­trisk hospi­tal og været udsat for mange volds- og aggres­sion­s­til­fælde, chikane og trus­ler, udvik­lede gennem en årrække psyki­ske gener, bla. angstan­fald, der første gang opstod i 1991. Nogle af de enkelte episo­der var regi­stre­ret, men pleje­ren havde vanske­ligt ved at kort­lægge og beskrive alle episoder.

I 2002 anmeld­tes lidel­sen som formodet arbejds­be­tin­get, og lidel­sen blev af under­sø­gende speci­al­læge i en erklæ­ring fra 2004 diag­no­sti­ce­ret som værende pani­kangst. Arbejds­ska­desty­rel­sen afvi­ste at aner­kende tilfæl­det og afvi­ste herun­der at fore­lægge sagen for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get. Anke­sty­rel­sen tilt­rå­dte Arbejds­ska­desty­rel­sens afvisning.

FOA — Fag og Arbejde anlagde heref­ter rets­sag mod Anke­sty­rel­sen og medind­drog yder­li­gere forsøg på beskri­velse af ekspo­si­tio­nerne, hvor­ef­ter Anke­sty­rel­sen genop­tog sagen og hjem­vi­ste denne med henblik på fore­læg­gelse for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get. Arbejds­ska­desty­rel­sen — der var enig i diag­no­sen pani­kangst — indstil­lede heref­ter sagen til åben drøf­telse, forment­lig aner­ken­delse. Erhvervs­syg­doms­ud­val­get fandt, at lidel­sen skulle aner­ken­des; der blev heref­ter indhen­tet aktuel speci­al­læ­ge­er­klæ­ring og dernæst tilkendt godt­gø­relse for varigt mén med 20% samt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning med 65% med virk­ning fra 2007, hvor pleje­ren var tilkendt førtidspension.

Anke­sty­rel­sen tog heref­ter “bekræf­tende til genmæle” over for påstan­den i stæv­nin­gen om, at pleje­rens “psyki­ske lidelse er en erhvervs­syg­dom …”.

Retten fandt, at Anke­sty­rel­sen skulle betale sagsom­kost­nin­ger til FOA — Fag og Arbejde med 50.000 kr. Anke­sty­rel­sen kærede denne afgø­relse til lands­ret­ten og argu­men­te­rede særligt med, at der ikke skulle beta­les advo­ka­tom­kost­nin­ger for det arbejde, der var udført efter, at sagen var hjem­vist til admi­ni­stra­tiv behand­ling. Vi argu­men­te­rede for, at også dette arbejde var nødven­dig­gjort af rets­sa­gen og derfor skulle medind­dra­ges. Lands­ret­ten stad­fæ­stede omkost­nings­af­gø­rel­sen og henvi­ste i sin begrun­delse herfor bla. til det, der var “… oplyst om arbej­det med retssagen.”

Kommen­tar
Sagen findes rele­vant, dels fordi der er tale om en psykisk lidelse, der ikke var diag­no­sti­ce­ret som PTSD (“Post-Traumatic Stress Disor­der”), og som derfor kun kan aner­ken­des, hvis lidel­sen udeluk­kende eller i over­ve­jende grad skyl­des arbej­det; og dels fordi den illu­stre­rer et ofte fore­kom­mende problem med at få tids­fæ­stet de bela­stende episo­der over mange år og henføre disse til helbreds­mæs­sige gener gennem tiden.

Omkost­nings­af­gø­rel­sen frem­hæ­ves, fordi Anke­sty­rel­sen stærkt argu­men­te­rede for, at styrel­sen ikke skal betale for de advo­ka­tud­gif­ter, der er afholdt af borge­ren (typisk gennem dennes faglige orga­ni­sa­tion) i en sag, som Anke­sty­rel­sen fejl­ag­tigt oprin­de­ligt afvi­ste — og som Anke­sty­rel­sen derfor åben­bart mener, skal afhol­des af pågæl­dende selv.

Sagen er ført for FOA — Fag og Arbejde af advo­kat Søren Kjær Jensen.

Søren Kjær Jensen

Partner