Psykisk skade var en ulykke omfattet af Tryg Forsikring AS’ ulykkesforsikring

Sagen
Retten på Frede­riks­berg afgjorde fredag den 31. august 2012, at en kunde hos Tryg Forsik­ring A/S blev udsat for et ulyk­ke­stil­fælde, da han i en alder af 31 år efter en sjov tur i byen med vennerne den 2. juli 2008 uberet­ti­get blev anholdt og sigtet af poli­tiet for forsøg på mand­drab, mens han spiste morgen­mad på McDonalds.

Retten udta­ler, at han under dette forløb var centrum i en plud­se­lig hændelse, der var egnet til og rummede fare for at medføre en psykisk skade.

I sin vurde­ring lægger retten vægt på, at han alle­rede under og umid­del­bart efter friheds­be­rø­vel­sen viste en bety­de­lig psykisk reak­tion, at anhol­del­sen blev fore­ta­get for øjnene af en større kreds af perso­ner, herun­der hans bekendte, at sigtel­sen var alde­les grund­løs, og at den alene skyld­tes, at han fejl­ag­tigt blev udpe­get som mulig gerningsmand.

Retten fandt også de efter­føl­gende 10 timer, han blev tilba­ge­holdt i deten­tio­nen på Station City, omfat­tet af ulyk­ke­stil­fæl­det, idet han efter anhol­del­sen blev fast­holdt i situ­a­tio­nen indtil løsla­del­sen kl. 15.10.

Dermed er hele hændel­ses­for­lø­bet fra og med anhol­del­sen kl. 05.05 søndag morgen til og med hans løsla­delse kl. 15.10 samme dag fundet omfat­tet af hans ulyk­kes­for­sik­ring ved Tryg Forsik­ring A/S, der defi­ne­rer en ulykke som en ”plud­se­lig hændelse, der forår­sa­ger personskade”.

Retten fandt deri­mod ikke poli­tiets opret­hol­delse af den grund­løse sigtelse i 9 måne­der omfat­tet af pludselighedsbegrebet.

Bemærk­nin­ger
Det er meget tilfreds­stil­lende, at retten ved sin afgø­relse aner­ken­der, at begre­bet ”plud­se­lig hændelse, der forår­sa­ger personskade”, kan omfatte andet og mere end det, man umid­del­bart opfat­ter som en klas­sisk ”ulykke”, når det kan påvises,

  1. at forsik­rings­ta­ger har været i centrum for en plud­se­lig opstået begivenhed,
  2. at begi­ven­he­den har rummet fare for en psykisk skade, og
  3. at forsik­rings­ta­ger umid­del­bart udvi­ste en bety­de­lig psykisk reak­tion.

Det er også meget tilfreds­stil­lende, at retten aner­ken­der, at begre­bet en ”plud­se­lig hændelse” kan omfatte et efter­føl­gende forløb, som er udløst af den plud­se­lige begi­ven­hed, hvis forsik­rings­ta­ge­ren fast­hol­des i situ­a­tio­nen med fare for yder­li­gere personskade.

Der blev under sagen argu­men­te­ret for, at også de 9 måne­der, hvor sigtel­sen blev opret­holdt, var omfat­tet af forsik­rings­dæk­nin­gen, idet også dette forløb var betin­get af den plud­se­lige begi­ven­hed i form af anhol­del­sen, og idet han også her blev fast­holdt i situationen.

Baggrun­den for rettens tilba­ge­hol­den­hed for så vidt angår de 9 måne­der frem­går ikke nærmere af afgø­rel­sen, men er mulig­vis udtryk for en adækvansvurdering.

Henven­del­ser om afgø­rel­sen og sagen i øvrigt kan rettes til advo­kat­fuld­mæg­tig Kira Kolby Chri­sten­sen, der førte sagen for Trygs kunde, eller til advo­kat Karsten Høj.

Kira Kolby Christensen

Partner