Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.04.2018

Sygemelding og efterfølgende fleksjobtilkendelse mere end 10 år efter overfald berettigede til erhvervsevnetabserstatning med 50 %

Kathrine Frøkjær


Sagen har drejet sig om, hvorvidt Ankestyrelsen kunne sandsynliggøre, at psykiske gener hos en sygeplejerske, der i 2011 medførte sygemelding og i 2012 bevilling af fleksjob, var forårsaget af andre forhold end en anerkendt arbejdsskade i 1999.


 


Den anerkendte arbejdsskade


Den anerkendte arbejdsskade havde oprindeligt medført et varigt mén svarende til 10 % for især fysiske gener, men også visse psykiske gener uden der dog havde været egentlige psykiatriske lægeundersøgelser af sygeplejersken.


Hun blev bevilget revalidering til en overbygningsuddannelse og modtog i denne periode en midlertidig erhvervsevnetabserstatning. Efter revalideringens afslutning arbejdede sygeplejersken gennem flere år i skiftende jobs, men måtte i 2011 sygemeldes. De psykiske gener, hun havde, blev af Ankestyrelsens lægekonsulent vurderet som værende mest overensstemmende med diagnosen kronisk belastningsreaktion.


Det var imidlertid Ankestyrelsens lægekonsulents opfattelse, at der var sket en forværring undervejs i forløbet uden tidsmæssig sammenhæng til den oprindelige skade, og der blev derfor ikke tilkendt erhvervsevnetabserstatning.


 


Afgørelsen indbragt for domstolene


Denne afgørelse blev indbragt for domstolene, og der blev stillet spørgsmål til Retslægerådet. Retslægerådet udtalte, at man ikke kunne udtale sig nærmere om forløbet af de psykiske gener, herunder spørgsmålet om forværring, da der ikke var foretaget egentlige psykiatriske undersøgelser undervejs i forløbet.


Ankestyrelsen blev herefter dømt til at anerkende, at der ikke var grundlag for at antage, at de psykiske gener skyldtes andre forhold end arbejdsskaden, og sagen blev hjemvist af byretten. Ankestyrelsen valgte dog at anke dommen til landsretten.


 


Ankestyrelsen hævede sagen


Under landsrettens sagsbehandling blev der stillet yderligere spørgsmål til Retslægerådet ad to omgange med mere præcise svar fra Retslægerådet, og på den baggrund hævede Ankestyrelsen sagen, og der blev senere truffet afgørelse om, at sygeplejersken var berettiget til erhvervsevnetabserstatning svarende til 50% med virkning fra februar 2012, hvor hun havde anmodet om genoptagelse.


 


Kontakt


Spørgsmål til sagen kan rettes til Søren Kjær Jensen, der førte sagen på vegne Dansk Sygeplejeråd.


 


 


Flere nyheder
Om os