fbpx

Sygemelding og efterfølgende fleksjobtilkendelse mere end 10 år efter overfald berettigede til erhvervsevnetabserstatning med 50 %

Sagen har drejet sig om, hvor­vidt Anke­sty­rel­sen kunne sand­syn­lig­gøre, at psyki­ske gener hos en sygeple­jer­ske, der i 2011 medførte syge­mel­ding og i 2012 bevil­ling af fleksjob, var forår­sa­get af andre forhold end en aner­kendt arbejds­skade i 1999.

 

Den anerkendte arbejdsskade

Den aner­kendte arbejds­skade havde oprin­de­ligt medført et varigt mén svarende til 10 % for især fysi­ske gener, men også visse psyki­ske gener uden der dog havde været egent­lige psyki­a­tri­ske læge­un­der­sø­gel­ser af sygeplejersken.

Hun blev bevil­get reva­li­de­ring til en over­byg­nings­ud­dan­nelse og modtog i denne peri­ode en midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning. Efter reva­li­de­rin­gens afslut­ning arbej­dede sygeple­jer­sken gennem flere år i skif­tende jobs, men måtte i 2011 syge­mel­des. De psyki­ske gener, hun havde, blev af Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent vurde­ret som værende mest over­ens­stem­mende med diag­no­sen kronisk belast­nings­re­ak­tion.

Det var imid­ler­tid Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lents opfat­telse, at der var sket en forvær­ring under­vejs i forlø­bet uden tids­mæs­sig sammen­hæng til den oprin­de­lige skade, og der blev derfor ikke tilkendt erhvervsevnetabserstatning.

 

Afgørelsen indbragt for domstolene

Denne afgø­relse blev indbragt for domsto­lene, og der blev stil­let spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det. Retslæ­ge­rå­det udtalte, at man ikke kunne udtale sig nærmere om forlø­bet af de psyki­ske gener, herun­der spørgs­må­let om forvær­ring, da der ikke var fore­ta­get egent­lige psyki­a­tri­ske under­sø­gel­ser under­vejs i forløbet.

Anke­sty­rel­sen blev heref­ter dømt til at aner­kende, at der ikke var grund­lag for at antage, at de psyki­ske gener skyld­tes andre forhold end arbejds­ska­den, og sagen blev hjem­vist af byret­ten. Anke­sty­rel­sen valgte dog at anke dommen til landsretten.

 

Ankestyrelsen hævede sagen

Under lands­ret­tens sags­be­hand­ling blev der stil­let yder­li­gere spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det ad to omgange med mere præcise svar fra Retslæ­ge­rå­det, og på den baggrund hævede Anke­sty­rel­sen sagen, og der blev senere truf­fet afgø­relse om, at sygeple­jer­sken var beret­ti­get til erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 50% med virk­ning fra februar 2012, hvor hun havde anmo­det om genoptagelse.

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan rettes til Søren Kjær Jensen, der førte sagen på vegne Dansk Sygeplejeråd.

 

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om