Rådighedsløn til skattemedarbejder

Retten i Sønder­borg har den 16. septem­ber 2009 afsagt dom i en sag, der var anlagt af Dansk Told- & Skat­te­for­bund for et medlem mod SKAT.

Faktum i sagen var følgende:
Medlem­met af Dansk Told- & Skat­te­for­bund havde i en længere årrække alene været beskæf­ti­get med skat­tespørgs­mål. Han havde såle­des erhver­vet sig en bety­de­lig viden inden­for dette område og havde målret­tet sin efter­ud­dan­nelse mod netop behand­lin­gen af skat­tespørgs­mål. I forbin­delse med fusio­nen af de stats­lige og kommu­nale skatte- og inddri­vel­sesmyn­dig­he­der blev han place­ret som afde­lings­le­der i en ud af flere indsats­grup­per. Den indsats­gruppe, han var afde­lings­le­der for, blev senere lagt sammen med en anden indsats­gruppe, der fort­satte, og som led i sammen­læg­nin­gen blev medlem­met over­ført fra at arbejde med skat­tesa­ger til et told­eks­pe­di­tions­cen­ter, hvor han fremad­ret­tet skulle tage sig af behand­lin­gen af toldsa­ger.

Retten lagde til grund, at sammen­læg­nin­gen af medlem­mets indsats­gruppe med en anden indsats­gruppe var at sidestille med en stil­lings­ned­sæt­telse i henhold til tjene­ste­mands­lo­ven, og lagde endvi­dere til grund, at der var stor faglig forskel på skat­te­o­m­rå­det og told­om­rå­det samt, at medlem­met ikke havde nogen faglig viden inden­for told­om­rå­det. Det blev endvi­dere lagt til grund, at medlem­met som afde­lings­le­der havde det faglige ansvar for afde­lin­gen herun­der ansva­ret for plan­læg­nin­gen af medar­bej­der­nes faglige udvik­ling, og en tilfreds­stil­lende vare­ta­gelse af disse opga­ver måtte kræve et vist fagligt niveau inden­for områ­det. På den baggrund fandt retten ikke, at stil­lin­gen i told­om­rå­det kunne anses for passende, og konklu­de­rede derfor, at det pågæl­dende medlem kunne forlange sig afske­di­get med rådig­heds­løn.

Sagen blev ført af advo­kat Peter Breum for Dansk Told- & Skat­te­for­bund, og dommen kan rekvi­re­res ved henven­delse til pb@elmer-adv.dk.

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6780