Regeringen forslår nedsættelse af arbejdsskadeerstatninger med 150 mio. kr. årligt.

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­riet har frem­sat et lovfor­slag af 15. april 2010 med hørings­frist 21. april.

Forsla­get vil inde­bære, at arbejds­ska­de­er­stat­nin­ger skal bereg­nes væsent­ligt lavere end i dag; først og frem­mest fordi arbejds­mar­keds­bi­dra­get på 8 % af lønnen skal fragå i erstatningsberegningen.

Forsla­get angi­ver at vedrøre bl.a. “nye prin­cip­per for fast­sæt­telse af kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rer” og anfø­rer som begrun­delse for forsla­get til lovæn­dring, at den sene­ste skat­tere­form, hvor­ef­ter mellem­skat­ten er bort­fal­det, nødven­dig­gør et “… behov for at ændre lovens regler om fast­sæt­telse af kapitaliseringsfaktorer.”

Vi er i går, mandag den 19. april, af FOA — Fag og Arbejde blevet anmo­det om at gennemgå forsla­get og frem­komme med bemærk­nin­ger, i det omfang dette over­ho­ve­det er muligt inden­for den angivne hørings­frist (21. april).

Vi har heref­ter kommen­te­ret forsla­get og sammen­fat­tende skre­vet til FOA — Fag og Arbejde, at det er vores opfattelse,

at lovfor­sla­get vil medføre bety­de­lige forrin­gel­ser af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til de skade­lidte (ifølge mini­ste­riet selv 150 mio kr. årligt), fordi arbejds­mar­keds­bi­dra­get skal udgå af årslønsberegningen;

at lovfor­sla­get urig­tigt præten­de­rer at være en nødven­dig konse­kvens af afskaf­felse af mellem­skat­ten, og at mini­ste­riet urig­tigt angi­ver, at ”Hvis der ikke fast­sæt­tes nye regler, vil det ikke være muligt at fast­sætte kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rerne for 2011 og frem”;

at mang­lende lovre­gu­le­ring tvær­ti­mod vil føre til ændrede kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rer, der medfø­rer en forhø­jelse af kapi­ta­ler­stat­nin­gerne på mindst 150 milli­o­ner kr. ifølge mini­ste­ri­ets egne tal;

at forsla­get om at afskaffe arbejds­mar­keds­bi­dra­get som en del af årsløns­fast­sæt­tel­sen intet har at gøre med skattereformen;

at lovfor­sla­get vild­le­dende præten­de­rer at være udgiftsneutralt.

Grun­det den helt ekstra­or­di­nære korte hørings­frist — og det radi­kale ændrings­for­slag — har vi efter aftale med FOA — Fag og Arbejde beslut­tet at bringe oven­nævnte som en nyhed.

Henven­delse om dette kan ske til advo­kat Søren Kjær Jensen, 33 67 67 60 (20 77 96 24 ) eller advo­kat Karsten Høj 33676785 (20830378).

Søren Kjær Jensen

Partner