Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.04.2010

REGERINGEN FORESLÅR NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSSKADEERSTATNINGER MED 150 MIO KR. ÅRLIGT

Elmer & Partnere

Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag af 15. april 2010 med høringsfrist 21. april.


Forslaget vil indebære, at arbejdsskadeerstatninger skal beregnes væsentligt lavere end i dag; først og fremmest fordi arbejdsmarkedsbidraget på 8 % af lønnen skal fragå i erstatningsberegningen.


Forslaget angiver at vedrøre bl.a. “nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer” og anfører som begrundelse for forslaget til lovændring, at den seneste skattereform, hvorefter mellemskatten er bortfaldet, nødvendiggør et “… behov for at ændre lovens regler om fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer.”


Vi er i går, mandag den 19. april, af FOA – Fag og Arbejde blevet anmodet om at gennemgå forslaget og fremkomme med bemærkninger, i det omfang dette overhovedet er muligt indenfor den angivne høringsfrist (21. april).


Vi har herefter kommenteret forslaget og sammenfattende skrevet til FOA – Fag og Arbejde, at det er vores opfattelse,


at lovforslaget vil medføre betydelige forringelser af erhvervsevnetabserstatning til de skadelidte (ifølge ministeriet selv 150 mio kr. årligt), fordi arbejdsmarkedsbidraget skal udgå af årslønsberegningen;


at lovforslaget urigtigt prætenderer at være en nødvendig konsekvens af afskaffelse af mellemskatten, og at ministeriet urigtigt angiver, at ”Hvis der ikke fastsættes nye regler, vil det ikke være muligt at fastsætte kapitaliseringsfaktorerne for 2011 og frem”;


at manglende lovregulering tværtimod vil føre til ændrede kapitaliseringsfaktorer, der medfører en forhøjelse af kapitalerstatningerne på mindst 150 millioner kr. ifølge ministeriets egne tal;


at forslaget om at afskaffe arbejdsmarkedsbidraget som en del af årslønsfastsættelsen intet har at gøre med skattereformen;


at lovforslaget vildledende prætenderer at være udgiftsneutralt.


Grundet den helt ekstraordinære korte høringsfrist – og det radikale ændringsforslag – har vi efter aftale med FOA – Fag og Arbejde besluttet at bringe ovennævnte som en nyhed.


Henvendelse om dette kan ske til advokat Søren Kjær Jensen, 33 67 67 60 (20 77 96 24 ) eller advokat Karsten Høj 33676785 (20830378).


Flere nyheder
Om os