Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.08.2011

Retten i Helsingør: Kommune skal betale renter ved efterbetaling af ledighedsydelse

Elmer & Partnere


Retten i Helsingør har den 17. maj 2011 dømt Helsingør Kommune til at betale renter fra det tidspunkt, hvor kommunen burde have udbetalt ledighedsydelse, men ikke gjorde det, fordi kommunen fejlagtigt havde undladt at visitere borgeren til et fleksjob.


Dommen er af principiel karakter, fordi spørgsmålet om renteberegning i forbindelse med efterbetaling af sociale ydelser er uafklaret i praksis.


Baggrunden for dommen

Sagen er en udstikker af en tidligere sag, som en borger har ført mod Helsingør Kommune. Kommunen blev i denne sag dømt for at have medvirket til, at borgeren var havnet i et forsørgelsesmæssigt tomrum.


Kommunen havde i sin sagsbehandling lagt til grund, at borgeren var for syg til fleksjob, men for rask til førtidspension. Da kommunen stoppede sygedagpengene, var borgeren derfor overladt til kontanthjælp. På grund af ægtefællens indtægt var borgeren afskåret fra at modtage kontanthjælp og reelt henvist til lade sig forsørge af sin ægtefælle eller optage løbende kreditter i banken. Retten i Helsingør afgjorde ved dom i september måned 2009, at kommunen skulle anerkende, at borgeren havde været berettiget til at blive visiteret til fleksjob.


Dermed opstod spørgsmålet om efterbetaling af ledighedsydelse, og i den forbindelse om borgeren havde krav på renter fra det tidspunkt, hvor ydelserne rent faktisk burde have været udbetalt, men ikke var blevet det.


Det er dette spørgsmål, som Retten i Helsingør, nu har haft lejlighed til at tage stilling til.


Rettens begrundelse

Det fremgår af begrundelsen for dommen, at retten lægger vægt på, at kommunens afslag på fleksjob ikke var udtryk for et fejlagtigt skøn, men derimod en fejlagtig retlig vurdering. Borgeren havde derfor ret til at få tilkendt renter fra forfaldstidspunktet og ikke først fra sagens anlæg ved retten.


Retten henviste i den forbindelse til rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5, der angiver, at når særlige forhold begrunder det, kan retten bestemme, at der skal betales rente fra et tidligere tidspunkt end sagens anlæg.


Bestemmelsen er særligt relevant for sociale sager, fordi kravene i disse sager oftest vil være baseret på sociallovgivningen og derfor ikke falde inden for hovedreglen i renteloven om, at der skal betales renter fra forfaldsdagen.


I den konkrete sag havde borgeren blandt andet påberåbt sig, at Helsingør Kommune havde begået klare fejl, samt at berigelses- og rimelighedssynspunkter også talte for at tilkende borgeren renter fra det tidspunkt, hvor kommunen burde have udbetalt ledighedsydelsen.


Helsingør Kommune har respekteret dommen og udbetalt rentebeløbet til borgeren uden at anke sagen.


Spørgsmål vedrørende de omtalte sager kan rettes til advokat Mads Krøger Pramming, mkp@elmer-adv.dk, der har ført sagerne på vegne af borgeren.


Flere nyheder
Om os