Retten i Helsingør: Kommune skal betale renter ved efterbetaling af ledighedsydelse

Retten i Hels­in­gør har den 17. maj 2011 dømt Hels­in­gør Kommune til at betale renter fra det tids­punkt, hvor kommu­nen burde have udbe­talt ledig­hed­sy­delse, men ikke gjorde det, fordi kommu­nen fejl­ag­tigt havde undladt at visi­tere borge­ren til et fleksjob.

Dommen er af prin­ci­piel karak­ter, fordi spørgs­må­let om rente­be­reg­ning i forbin­delse med efter­be­ta­ling af soci­ale ydel­ser er uafkla­ret i praksis.

Baggrun­den for dommen
Sagen er en udstik­ker af en tidli­gere sag, som en borger har ført mod Hels­in­gør Kommune. Kommu­nen blev i denne sag dømt for at have medvir­ket til, at borge­ren var havnet i et forsør­gel­ses­mæs­sigt tomrum.

Kommu­nen havde i sin sags­be­hand­ling lagt til grund, at borge­ren var for syg til fleksjob, men for rask til førtids­pen­sion. Da kommu­nen stop­pede syge­dag­pen­gene, var borge­ren derfor over­ladt til kontant­hjælp. På grund af ægte­fæl­lens indtægt var borge­ren afskå­ret fra at modtage kontant­hjælp og reelt henvist til lade sig forsørge af sin ægte­fælle eller optage løbende kredit­ter i banken. Retten i Hels­in­gør afgjorde ved dom i septem­ber måned 2009, at kommu­nen skulle aner­kende, at borge­ren havde været beret­ti­get til at blive visi­te­ret til fleksjob.

Dermed opstod spørgs­må­let om efter­be­ta­ling af ledig­hed­sy­delse, og i den forbin­delse om borge­ren havde krav på renter fra det tids­punkt, hvor ydel­serne rent faktisk burde have været udbe­talt, men ikke var blevet det.

Det er dette spørgs­mål, som Retten i Hels­in­gør, nu har haft lejlig­hed til at tage stil­ling til.

Rettens begrun­delse
Det frem­går af begrun­del­sen for dommen, at retten lægger vægt på, at kommu­nens afslag på fleksjob ikke var udtryk for et fejl­ag­tigt skøn, men deri­mod en fejl­ag­tig retlig vurde­ring. Borge­ren havde derfor ret til at få tilkendt renter fra forfald­s­tids­punk­tet og ikke først fra sagens anlæg ved retten.

Retten henvi­ste i den forbin­delse til rente­lovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5, der angi­ver, at når særlige forhold begrun­der det, kan retten bestemme, at der skal beta­les rente fra et tidli­gere tids­punkt end sagens anlæg.

Bestem­mel­sen er særligt rele­vant for soci­ale sager, fordi kravene i disse sager oftest vil være base­ret på soci­al­lov­giv­nin­gen og derfor ikke falde inden for hoved­reg­len i rente­loven om, at der skal beta­les renter fra forfaldsdagen.

I den konkrete sag havde borge­ren blandt andet påberåbt sig, at Hels­in­gør Kommune havde begået klare fejl, samt at berigelses- og rime­lig­heds­syns­punk­ter også talte for at tilkende borge­ren renter fra det tids­punkt, hvor kommu­nen burde have udbe­talt ledighedsydelsen.

Hels­in­gør Kommune har respek­te­ret dommen og udbe­talt rente­be­lø­bet til borge­ren uden at anke sagen.

Spørgs­mål vedrø­rende de omtalte sager kan rettes til advo­kat Mads Krøger Pram­m­ing, mkp@elmer-adv.dk, der har ført sagerne på vegne af borgeren.