Rødovre Kommune ansvarlig for, at en udkørende hjemmehjælper faldt på sin cykel på kommunens isglatte veje

Retten i Glostrup har ved dom af 10. januar 2014 fundet Rødovre Kommune ansvar­lig for, at en af kommu­nens udkø­rende hjem­me­hjæl­pere blev udsat for en skade, da hun faldt, mens hun cyklede rundt på kommu­nens glatte veje for at besøge borgerne omfat­tet af hjemmeplejen.

SAGENS FAKTUM
Efter bevis­fø­rel­sen lagde Retten i sin afgø­relse til grund, at det alle­rede inden skaden havde været gene­relt drøf­tet i Rødovre Kommu­nes hjem­mepleje, at hjem­me­hjæl­perne de sene­ste år havde ople­vet et stigende antal skader som følge af cykling i glat føre, men at der på skades­tids­punk­tet ikke blev stil­let konkrete værne­mid­ler til rådig­hed såsom pigskoovertræk.

Retten lagde også til grund, at Rødovre Kommune den pågæl­dende dag konkret blev gjort opmærk­som på risi­ci­ene forbun­det med det glatte føre, og at hjem­me­hjæl­pe­ren på sin rute rundt i kommu­nen kontak­tede sin ledelse i områ­de­kon­to­ret for at gøre dem opmærk­som på de spejlg­latte veje og den nærlig­gende risiko forbun­det hermed. Hun blev hertil oplyst, at man uden held havde forsøgt at kontakte Teknisk Forvalt­ning, og at hun derfor måtte passe på sig selv på sin videre tur rundt. Hun fik ikke anden instruks.

Desu­den lagde retten til grund, at Rødovre Kommu­nes fore­byg­gelse af glat­fø­reska­der på skades­tids­punk­tet alt væsent­ligt bestod i, at medar­bej­derne blev instru­e­ret i at afpasse deres adfærd efter forhol­dene, herun­der vejr­li­gets karak­ter. Medar­bej­derne kunne efter faglig vurde­ring såle­des over­veje at sammen­lægge og/eller tilret­te­lægge de plan­lagte besøg ander­le­des. Retten lagde imid­ler­tid også til grund, at den konkrete skade var sket en søndag, og at borgere, der skal besø­ges i weeken­den, har et så væsent­ligt pleje­be­hov, som ikke umid­del­bart åbner mulig­hed for, at medar­bej­derne indbyr­des plan­læg­ger mere flek­si­belt eller udsæt­ter besøg.

Ende­lig var det doku­men­te­ret i sagen, at kommu­nen efter skaden havde rettet henven­delse til Teknisk Forvalt­ning og opfor­dret til et samar­bejde med henblik på at tilgo­dese hjem­meple­jens medar­bej­dere ved even­tu­elle frem­ti­dige proble­mer med sne og is, lige­som hjem­meplejen efter skaden havde ansøgt om bevil­ling til indkøb af pig-skoovertræk.

RETTENS AFGØRELSE
Retten udtalte følgende i sine præmisser:

”Efter en samlet vurde­ring af forlø­bet, og idet Lone Henrik­sen efter tele­fo­nisk instruk­tion fra sin arbejds­gi­ver fort­satte udfø­rel­sen af sit arbejde og deref­ter som led heri led skade, havde Rødovre Kommune som arbejds­gi­ver ikke i tilstræk­ke­lig grad sikret sig, at Lone Henrik­sen kunne udføre sit arbejde sikkerheds- og sund­heds­mæs­sigt fuldt forsvarligt.

Rødovre Kommune bærer derfor ansva­ret for den skete skade.”

VORES BEMÆRKNINGER
Vi finder natur­lig­vis resul­ta­tet glæde­ligt for ikke blot hjem­me­hjæl­pe­ren i den konkrete sag, men for alle udkø­rende medar­bej­dere. De bør kunne forvente rele­vante tiltag fra arbejds­gi­ve­rens side, når glat føre inde­bære en konkret færdselsrisiko

Inter­es­sant er det da også, at Rødovre Kommu­nes hjem­mepleje efter skaden har iværk­sat tiltag med henblik på at sikre deres udkø­rende hjem­me­hjæl­pere. Også disse tiltag finder vi på vegne af ikke blot vores klient men alle Rødovre Kommu­nes hjem­me­hjæl­pere glædelige.

Som kuriosum bemær­kes i øvrigt, at Rødovre Kommune under sagens forbe­re­delse faktisk tilbød at imøde­komme den oprin­de­lige beta­lings­på­stand om svie og smerte, men uden at ville aner­kende ansvar. Vi afvi­ste på vegne af vor klient med henvis­ning til, at sagen primært var anlagt med henblik på at få afgjort ansvars­spørgs­må­let. Rødovre Kommune påstod derpå sagen afvist med henvis­ning til mang­lende retlig inter­esse. Retten i Glostrup traf imid­ler­tid afgø­relse om, at der var retlig inter­esse. Afgø­rel­sen blev deref­ter indbragt for lands­ret­ten som tilt­rå­dte, at der var retlig interesse.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Kira Kolby Chri­sten­sen, kkc@elmer-adv.dk, der førte sagen på vegne FOA.

Kira Kolby Christensen

Partner