Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
15.01.2014

Rødovre Kommune ansvarlig for, at en udkørende hjemmehjælper faldt på sin cykel på kommunens isglatte veje

Elmer & Partnere


Retten i Glostrup har ved dom af 10. januar 2014 fundet Rødovre Kommune ansvarlig for, at en af kommunens udkørende hjemmehjælpere blev udsat for en skade, da hun faldt, mens hun cyklede rundt på kommunens glatte veje for at besøge borgerne omfattet af hjemmeplejen.


SAGENS FAKTUM

Efter bevisførelsen lagde Retten i sin afgørelse til grund, at det allerede inden skaden havde været generelt drøftet i Rødovre Kommunes hjemmepleje, at hjemmehjælperne de seneste år havde oplevet et stigende antal skader som følge af cykling i glat føre, men at der på skadestidspunktet ikke blev stillet konkrete værnemidler til rådighed såsom pigskoovertræk.


Retten lagde også til grund, at Rødovre Kommune den pågældende dag konkret blev gjort opmærksom på risiciene forbundet med det glatte føre, og at hjemmehjælperen på sin rute rundt i kommunen kontaktede sin ledelse i områdekontoret for at gøre dem opmærksom på de spejlglatte veje og den nærliggende risiko forbundet hermed. Hun blev hertil oplyst, at man uden held havde forsøgt at kontakte Teknisk Forvaltning, og at hun derfor måtte passe på sig selv på sin videre tur rundt. Hun fik ikke anden instruks.


Desuden lagde retten til grund, at Rødovre Kommunes forebyggelse af glatføreskader på skadestidspunktet alt væsentligt bestod i, at medarbejderne blev instrueret i at afpasse deres adfærd efter forholdene, herunder vejrligets karakter. Medarbejderne kunne efter faglig vurdering således overveje at sammenlægge og/eller tilrettelægge de planlagte besøg anderledes. Retten lagde imidlertid også til grund, at den konkrete skade var sket en søndag, og at borgere, der skal besøges i weekenden, har et så væsentligt plejebehov, som ikke umiddelbart åbner mulighed for, at medarbejderne indbyrdes planlægger mere fleksibelt eller udsætter besøg.


Endelig var det dokumenteret i sagen, at kommunen efter skaden havde rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning og opfordret til et samarbejde med henblik på at tilgodese hjemmeplejens medarbejdere ved eventuelle fremtidige problemer med sne og is, ligesom hjemmeplejen efter skaden havde ansøgt om bevilling til indkøb af pig-skoovertræk.


RETTENS AFGØRELSE

Retten udtalte følgende i sine præmisser:


”Efter en samlet vurdering af forløbet, og idet Lone Henriksen efter telefonisk instruktion fra sin arbejdsgiver fortsatte udførelsen af sit arbejde og derefter som led heri led skade, havde Rødovre Kommune som arbejdsgiver ikke i tilstrækkelig grad sikret sig, at Lone Henriksen kunne udføre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.


Rødovre Kommune bærer derfor ansvaret for den skete skade.”


VORES BEMÆRKNINGER

Vi finder naturligvis resultatet glædeligt for ikke blot hjemmehjælperen i den konkrete sag, men for alle udkørende medarbejdere. De bør kunne forvente relevante tiltag fra arbejdsgiverens side, når glat føre indebære en konkret færdselsrisiko


Interessant er det da også, at Rødovre Kommunes hjemmepleje efter skaden har iværksat tiltag med henblik på at sikre deres udkørende hjemmehjælpere. Også disse tiltag finder vi på vegne af ikke blot vores klient men alle Rødovre Kommunes hjemmehjælpere glædelige.


Som kuriosum bemærkes i øvrigt, at Rødovre Kommune under sagens forberedelse faktisk tilbød at imødekomme den oprindelige betalingspåstand om svie og smerte, men uden at ville anerkende ansvar. Vi afviste på vegne af vor klient med henvisning til, at sagen primært var anlagt med henblik på at få afgjort ansvarsspørgsmålet. Rødovre Kommune påstod derpå sagen afvist med henvisning til manglende retlig interesse. Retten i Glostrup traf imidlertid afgørelse om, at der var retlig interesse. Afgørelsen blev derefter indbragt for landsretten som tiltrådte, at der var retlig interesse.


Flere nyheder
Om os