Rollatorer og badebænke er hjælpemidler!

Flere kommu­ner har tidli­gere haft den opfat­telse, at bade­bænke og rolla­to­rer ikke var hjæl­pe­mid­ler i servi­ce­lovens forstand, men deri­mod almin­de­lige forbrugs­go­der. Dette betød, at der kun i begræn­set omfang kunne ydes støtte til indkøb af disse hjælpemidler.

Elmer og Part­nere har på vegne Danske Handi­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner været invol­ve­ret i en sag, hvor en kommune begrun­dede kate­go­ri­se­rin­gen af rolla­to­rer og bade­bænke med, at disse kunne købes i almin­de­lige butik­ker og for under 500 kr.

Denne prak­sis blev af Elmer og Part­nere indbragt for Stats­for­valt­nin­gen med henblik på at få det kommu­nale tilsyn til at træffe en prin­ci­piel afgø­relse om lovlig­he­den af kommu­nens praksis.

Inden Stats­for­valt­nin­gen nåede at vurdere sagen, var kommu­nens opfat­telse imid­ler­tid alle­rede blevet under­kendt af Det Soci­ale Nævn.

Nævnet lagde til grund, at kommu­nen ikke kunne operere med egne græn­ser for, hvor­når noget var et hjæl­pe­mid­del i servi­ce­lovens forstand, og at det ikke havde betyd­ning, at hjæl­pe­mid­let kunne erhver­ves i almin­de­lige butikker.

Kommu­nen valgte på den baggrund at vende tilbage til den hidti­dige praksis.

Via denne bagvej blev det åben­bare altså slået fast – rolla­to­rer og bade­bænke er hjæl­pe­mid­ler, som perso­ner med et handi­cap har krav på støtte til.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om sagen kan fås ved henven­delse til advo­kat Søren Kjær Jensen (skj@elmer-adv.dk) eller advo­kat­fuld­mæg­tig Niko­laj Niel­sen (nin@elmer-adv.dk), som førte sagen for Danske Handicaporganisationer.