fbpx

Rygersagen om Prince cigaretten ankes til Højesteret og Elmer Partnere overtager sagen

Efter mere end 8 års behand­ling frifandt Østre Lands­ret i begyn­del­sen af decem­ber måned Skan­di­na­visk Tobaks­kom­pagni for krav om erstat­ning til en ryger, der bl.a. er påført varig hjer­te­kar­syg­dom. Ryge­ren har beslut­tet at anke dommen til Højeste­ret og i den forbin­delse er det aftalt, at Elmer & Part­nere over­ta­ger sagen fra advo­kat Anker Laden-Andersen, Hjul­mand Kaptain, der ikke har den nødven­dige tid til at behandle sagen i Højesteret.

Der henvi­ses i øvrigt til pres­se­med­del­else, der i dag er udsendt.

Henven­delse om sagen kan ske til advo­kat Karsten Høj.