Ses vi på Folkemødet?

Vores event på Folke­mø­det ”Hvem hjæl­per syge og inva­lide, nu det offent­lige ikke gør?” afhol­des som bekendt fredag den 17. juni kl. 10.

Men even­tet er ikke eneste tids­punkt, du kan møde vores advo­ka­ter på Folke­mø­det. Neden­for ses en kort over­sigt over de arran­ge­men­ter, som vores advo­ka­ter er blevet invi­te­ret til at deltage ved.

 

Poli­ti­for­bun­det vs. resul­tat­sty­ring i den offent­lige sektor
Kom og vær med, når Poli­ti­for­bun­det sender styrin­gen af den offent­lige sektor til afhø­ring foran tre dommere. Mini­stre, poli­ti­kere, forskere, poli­ti­folk og økono­mer vil blive ført i vidnes­kran­ken og afhørt efter rettens prin­cip­per, når dommen falder over 15 års udvikling.

Du kan komme og opleve, at advo­kat Karsten Høj sætter sig til rette og funge­rer som rettens skrappe rets­for­mand fredag den 17. juni kl. 14:30–15:30 i Allinge Havn, G1 PFA Pension.

”Så påtag jer dog det ansvar!”
Sådan siger Nanna Hansen, der blev udsat for seksu­elle over­greb i sin pleje­fa­mi­lie uden myndig­he­derne greb ind. Med blandt andet Børns Vilkårs hjælp kæmper Nanna og hendes søster en kamp for at få oprejs­ning for myndig­heds­svigt ved retten. Men vejen af lang.

Som ekspert inden for det soci­al­ret­lige område vil advo­kat Niko­laj Niel­sen — med blandt andre Pernille Skip­per — være med til at disku­te­rer, hvor­dan man kan sikre børn oprejs­ning i forbin­delse med myndighedssvigt.

Debat­ten fore­går lørdag den 18. juni kl. 13–14 — i J34 Insti­tut for Menneskerettigheder.

 

Rets­sik­ker­hed for enhver pris?
Siden finanskri­sen har der været et stigende fokus på offent­lige udgif­ter og effek­ti­vi­se­ring af det offent­lige Danmark. Men er det sket på bekost­ning af borger­nes grund­læg­gende rets­sik­ker­hed? Eller er der blot tale om sund prioritering?

Disse spørgs­mål vil blive stil­let, når den rets­sik­ker­heds­mæs­sige balance skal debat­te­res lørdag den 18. juni kl. 16–17 i Danchells Anlægs Møde­telt A26.

Som ekspert og medlem af Danske Advo­ka­ters besty­relse er advo­kat Karsten Høj invi­te­ret til at deltage. I pane­let delta­ger i øvrigt skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen, Dommer­for­e­nin­gens formand Mikael Sjøberg, Jonas Chri­stof­fer­sen fra Menne­ske­ret­tig­heds­in­sti­tut­tet, direk­tør hos Ombuds­mand, Jonas Bering Liiis­berg og privat soci­al­rå­d­gi­ver Mette Valen­tin, Retsforbundet.

Debat­ten styres af Clement Kjersgaard.