Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.05.2005

Skade anerkendt som arbejdsulykke

Elmer & Partnere

Højesteret har i dom af 2. maj 2005 fastslået, at en social- og sundhedsassistent pådrog sig en arbejdsskade i medfør af arbejdsskadeforsikringsloven, da hun var i færd med at give en plejehjemsbeboer bukser på i en seng. I forbindelse hermed sprang elastikken i bukserne, hvorpå beboeren rullede tilbage på ryggen og skadelidte foretog en refleksmæssig bevægelse, der udløste skaden. Ankestyrelsen, der var modpart i sagen, var blevet frifundet i Landsretten. Højesterets flertal på 3 dommere fandt, at der skete en pludselig udefra kommende påvirkning af skadelidtes legeme, da elastikken sprang og betingelserne for at anerkende skaden som et ulykkestilfælde var dermed opfyldt. Højesterets mindretal lagde vægt på, at det måtte anses for sædvanligt forekommende, at en beboer i en påklædningssituation vendte sig om på ryggen. Det skete gik derfor ikke ud over hvad skadelidte måtte være forberedt på og havde mulighed for at tage forholdsregler imod.


Elmer & Partneres kommentarer:

Da det i sagen anvendte ulykkesbegreb udgik i forbindelse med den nye arbejdsskadeforsikringslovs ikrafttræden den 1. januar 2004 er dommens fremtidige betydning begrænset, men er naturligvis relevant for skader, der er omfattet af den gamle lov og det heri indeholdte ulykkesbegreb. Sammenlignet med sager af tilsvarende karakter må det konstateres, at grænsen for hvornår der er tale om en ulykke eller ej er hårfin, hvilket gør vurderingen af sådanne sager særdeles vanskelig.


Henvendelser vedrørende dommen kan ske til advokat Søren Kjær Jensen, der førte sagen for FOA – Fag og Arbejde.


Flere nyheder
Om os