1 MILLION KRONER I ERSTATNING FOR HOVEDSKADE SKET VED KURSUS

Lands­ret­ten har for nyligt stad­fæ­stet byret­tens dom om, at Region Midtjyl­land er erstat­nings­ansvar­lig for en skade, der ramte en portør i hove­det i forbin­delse med et kursus i elevatorstop.

Vi førte sagen på vegne af FOA, og deres medlem fik ved dommen ca. 1 mio. kr. efter erstat­nings­ansvars­lo­ven til dækning af svie og smerte og erhverv­sev­ne­tab. Skaden havde side­lø­bende været behand­let ved arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne, og i henhold til arbejds­ska­desik­rings­lo­ven fik han en godt­gø­relse for 15 % mén og en erstat­ning for 75 % erhvervsevnetab.

 

ET KURSUS OM ELEVATORER

Tilbage i decem­ber 2011 blev der på Regions­ho­spi­ta­let i Holste­bro afholdt et kursus for hospi­ta­lets portø­rer om udred­ning af elevatorstop.

FOA’s medlem var en af de delta­gende kursi­ster. Han havde i over 25 år været ansat som portør. Han havde aldrig under sin ansæt­telse haft noget at gøre med hospi­ta­lets eleva­to­rer. Det var teknisk afde­ling, der stod for dem. I 2011 beslut­tede hospi­ta­lets ledelse, at også portø­rerne skulle være i stand til at udrede eleva­tor­stop, efter­som deres funk­tion var besat døgnet rundt. Det pågæl­dende kursus skulle derfor give portø­rerne den nødven­dige indsigt i betje­nin­gen af hospi­ta­lets eleva­to­rer til brug for udred­ning af nødstop.

 

MANGLENDE INFORMATION FØR OG UNDER KURSET

Op til kurset blev de delta­gende infor­me­ret om tid og sted, men fik ikke nærmere oplys­ning om indhol­det af kurset. Gene­relt var de fleste portø­rer ret ufor­stå­ende over for, at de over­ho­ve­det skulle lære at betjene eleva­to­rerne og flere var også utrygge ved opgaven.

Kursi­sterne mødte imid­ler­tid op på angi­vet tid og sted i deres portør­kit­ler. Først under gennem­fø­rel­sen af kurset blev de opmærk­som på, at de også skulle uden­for på hospi­ta­lets tag. De skulle nemlig besig­tige forskel­lige tekni­ske rum med eleva­tor­spil flere steder på hospi­ta­let. Et af disse spil­rum lå på taget, og det var her skaden skete.

 

SKÆRPENDE OMSTÆNDIGHEDER

Flere af de delta­gende, der afgav vidne­for­kla­ring for retten, fortalte, at kurset blev gennem­ført under tidspres, og at de derfor blev ”jaget igen­nem det”. For at komme op til spil­rum­met, hvor skaden skete, skulle delta­gerne ud på taget og op af en fire meter høj stige. Derfra skulle de rundt om hjør­net af spil­rum­met for at komme ind ad døren.

Modsat flere af de andre spil­rum, så var døren til dette spil­rum kun 1.48 cm høj, men man kunne ikke se døren, før man var løbet om hjør­net efter at være krav­let op ad stigen. Desu­den lå dørtrin­net til spil­rum­met en ½ meter over jorden. Man var derfor nødt til at tage et højt skridt samt trække sig op og ind i rummet. Samti­dig var det meget koldt med nedbør den pågæl­dende dag. Flere af kursi­sterne fortalte derfor også om, at folk skyndte sig op ad stigen og rundt om hjør­net for at komme ind fra kulden.

Det samme gjorde vores klient, men da han skulle igen­nem døren, stødte han hove­det kraf­tigt mod dørkar­men til spil­le­rum­met, der var lavet af jern. Dørkar­men var ikke marke­ret med en advarselsmarkering.

 

SKADEN

Portø­ren slog sit hoved så vold­somt, at han aldrig blev sig selv igen. Han fik svære senføl­ger af hjer­ne­rystelse i form af bl.a. hoved­pi­ner, koncen­tra­tions­be­svær og mang­lende evne til orien­te­ring. Han blev efter­føl­gende førtidspensioneret.

 

KUNNE ULYKKEN VÆRE UNDGÅET?

Region Midtjyl­land gjorde under sagen gældende, at portø­rens ulykke var et hænde­ligt uheld eller et resul­tat af hans egen uopmærk­som­hed. Han burde have set døren og bemær­ket, at de forud­gå­ende havde dukket sig for at komme ind i spil­rum­met. Det blev også bemær­ket, at der ikke var andre, der var kommet til skade. Ulyk­ken var derfor selvforskyldt.

I vores optik ændrer dette dog ikke ved, at kursi­sterne hver­ken før eller under kurset var blevet behø­rigt infor­me­ret. Ledel­sen havde derfor tilsi­de­sat sit grund­læg­gende ansvar for at værne om portø­rerne, som intet vidste om eleva­to­rer eller indret­nin­gen af spil­rum. Man havde ikke fortalt portø­rerne om de sikker­heds­ri­sici, som hører med til besig­ti­gelse af eleva­to­rerne på hospi­ta­lets område. Særligt blev der ikke på noget tids­punkt – heller ikke ved indgan­gen til spil­rum­met på taget – givet infor­ma­tion om, at portø­rerne skulle passe på hove­det, så de ikke kom til skade. Ved tilret­te­læg­gel­sen af kurset havde ledel­sen dermed på ingen måde taget højde for, at portø­rerne ville befinde sig på områ­der, hvor der normalt kun er adgang for elevatorteknikere.

 

BEMÆRKNINGER

Det er meget tilfreds­stil­lende, at lands­ret­ten tiltræ­der byret­ten afgø­relse om, at Region Midtjyl­land er erstat­nings­ansvar­lig for portø­rens hovedskade.

Lands­ret­tens dom under­stre­ger, at ledel­sen i alle sammen­hænge – også ved efter­ud­dan­nelse – skal sikre sine medar­bej­dere mod de risici, der kan være forbun­det med opga­ven, der skal udfø­res. Uddan­nelse inden for et område, medar­bej­de­ren ikke sædvan­lig­vis beskæf­ti­ger sig med, kræver derfor grun­dig tilret­te­læg­gelse og infor­ma­tion til de ansatte. Frem for alt kræver en sådan efter­ud­dan­nelse forstå­else for, at der er tale om et for medar­bej­de­ren nyt og ukendt område.

Dommen er trykt i UfR 2016.3505 V.

 

KONTAKT

Spørgs­mål til sagen kan rettes til Kira Kolby Chri­sten­sen, der førte sagen på vegne FOA og deres medlem.

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om