Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
26.08.2009

Skærpende omstændighed ved mangelfuldt ansættelsesbevis

Elmer & Partnere

Københavns Byret har ved dom af 17. juli 2009 afsagt dom i en sag, hvor det konstateredes, at der forelå skærpende omstændigheder i forbindelse med arbejdsgiverens udfyldelse af ansættelsesbeviset. Sagen, der var anlagt af HK for et medlem mod en engrosvirksomhed, angik også andre spørgsmål.


Den ansatte i engrosvirksomheden havde gennem ansættelsen modtaget flere kontrakter, men hans arbejdsopgaver var i hele perioden undergivet funktionærlovens regler.


Oprindeligt blev han ansat som lagerekspedient, og i denne ansættelseskontrakt fremgik det, at han ikke var funktionær. Senere blev kontrakten erstattet af en ny kontrakt, hvor ansættelsesforholdet korrekt var angivet som omfattet af funktionærloven. Arbejdsgiveren indgik imidlertid overenskomst med 3F om lagerarbejde, og i den anledning opsagde arbejdsgiveren funktionæransættelseskontrakten og erstattede den med en kontrakt, der angav, at den ansatte ikke var omfattet af funktionærloven. Stillingsbetegnelsen blev angivet at være lagermedarbejder, men den pågældendes reelle stilling var afdelingsleder, og der var fortsat tale om en regulær funktionæransættelseskontrakt. Senere var der tvist om blandt andet opsigelsesperiodens længde. I præmisserne anfører retten:


“Ansættelseskontrakten angiver, at sagsøgeren er lagermedarbejder, ligesom der er henvist til opsigelsesvarslerne i overenskomsten med Lager- og handelsarbejdernes Forbundet, hvilke varsler er kortere end efter funktionærloven. Ansættelseskontrakten er fremkommet efter to tidligere ansættelseskontrakter, hvor sagsøgeren skiftevis har været angivet at være lagermedarbejder og senere funktionær, uanset at hans arbejdsopgaver var de samme. Retten finder på denne baggrund, at sagsøgte må have været opmærksom på problemstillingen ved udarbejdelsen af ansættelseskontrakten af marts 2004, og at der dermed foreligger sådanne skærpende omstændigheder, at der er grundlag for at udmåle godtgørelse efter den forhøjede ramme i § 6, stk. 1, 3. pkt., i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Henset til karakteren og betydningen af den manglende overholdelse af oplysningspligten, findes godtgørelsen passende at kunne fastsættes til 15 ugers løn, eller kr. 99.145,50.”


I samme dom blev det endvidere fastslået, at afskedigelsen af den ansatte, der var sikkerhedsrepræsentant, var i strid med arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, og der blev udmålt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. Den pågældende medarbejders anciennitet var knapt 7½ år.


Dommen, der blev ført af advokat Peter Breum for HK, kan rekvireres ved henvendelse til pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os