Skærpende omstændighed ved mangelfuldt ansættelsesbevis

Køben­havns Byret har ved dom af 17. juli 2009 afsagt dom i en sag, hvor det konsta­te­re­des, at der forelå skær­pende omstæn­dig­he­der i forbin­delse med arbejds­gi­ve­rens udfyl­delse af ansæt­tel­ses­be­vi­set. Sagen, der var anlagt af HK for et medlem mod en engrosvirk­som­hed, angik også andre spørgsmål.

Den ansatte i engrosvirk­som­he­den havde gennem ansæt­tel­sen modta­get flere kontrak­ter, men hans arbejds­op­ga­ver var i hele peri­o­den under­gi­vet funk­tio­nær­lovens regler.

Oprin­de­ligt blev han ansat som lager­eks­pe­di­ent, og i denne ansæt­tel­ses­kon­trakt frem­gik det, at han ikke var funk­tio­nær. Senere blev kontrak­ten erstat­tet af en ny kontrakt, hvor ansæt­tel­ses­for­hol­det korrekt var angi­vet som omfat­tet af funk­tio­nær­loven. Arbejds­gi­ve­ren indgik imid­ler­tid overenskomst med 3F om lager­ar­bejde, og i den anled­ning opsagde arbejds­gi­ve­ren funk­tio­næran­sæt­tel­ses­kon­trak­ten og erstat­tede den med en kontrakt, der angav, at den ansatte ikke var omfat­tet af funk­tio­nær­loven. Stil­lings­be­teg­nel­sen blev angi­vet at være lager­me­d­ar­bej­der, men den pågæl­den­des reelle stil­ling var afde­lings­le­der, og der var fort­sat tale om en regu­lær funk­tio­næran­sæt­tel­ses­kon­trakt. Senere var der tvist om blandt andet opsi­gel­ses­pe­ri­o­dens længde. I præmis­serne anfø­rer retten:

“Ansæt­tel­ses­kon­trak­ten angi­ver, at sagsø­ge­ren er lager­me­d­ar­bej­der, lige­som der er henvist til opsi­gel­ses­vars­lerne i overenskom­sten med Lager- og handel­s­ar­bej­der­nes Forbun­det, hvilke vars­ler er kortere end efter funk­tio­nær­loven. Ansæt­tel­ses­kon­trak­ten er frem­kom­met efter to tidli­gere ansæt­tel­ses­kon­trak­ter, hvor sagsø­ge­ren skif­te­vis har været angi­vet at være lager­me­d­ar­bej­der og senere funk­tio­nær, uanset at hans arbejds­op­ga­ver var de samme. Retten finder på denne baggrund, at sagsøgte må have været opmærk­som på problem­stil­lin­gen ved udar­bej­del­sen af ansæt­tel­ses­kon­trak­ten af marts 2004, og at der dermed fore­lig­ger sådanne skær­pende omstæn­dig­he­der, at der er grund­lag for at udmåle godt­gø­relse efter den forhø­jede ramme i § 6, stk. 1, 3. pkt., i lov om arbejds­gi­ve­rens pligt til at under­rette lønmod­ta­ge­ren om vilkå­rene for ansæt­tel­ses­for­hol­det. Henset til karak­te­ren og betyd­nin­gen af den mang­lende over­hol­delse af oplys­nings­plig­ten, findes godt­gø­rel­sen passende at kunne fast­sæt­tes til 15 ugers løn, eller kr. 99.145,50.”

I samme dom blev det endvi­dere fast­slået, at afske­di­gel­sen af den ansatte, der var sikker­heds­re­præ­sen­tant, var i strid med arbejds­mil­jø­lovens § 10, stk. 2, og der blev udmålt en godt­gø­relse svarende til 6 måne­ders løn. Den pågæl­dende medar­bej­ders ancien­ni­tet var knapt 7½ år.

Dommen, der blev ført af advo­kat Peter Breum for HK, kan rekvi­re­res ved henven­delse til pb@elmer-adv.dk.