SKOLEPRAKTIKELEV FÅR ANERKENDT SKADE SOM ARBEJDSSKADE

Skole­prak­ti­ke­le­ver er ikke omfat­tet af arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­ven, da de ikke er i et tjene­ste­for­hold til den handels­skole eller tekni­ske skole, som fore­står uddan­nel­sen af skole­prak­ti­ke­le­ver. Imid­ler­tid findes der i erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­vens § 66, stk.2 en bestem­melse om, at skader, der ”skyl­des under­vis­ning under arbejds­plads­lig­nende forhold” behand­les i henhold til arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­vens regler.

En skole­prak­ti­ke­lev kom til skade i forbin­delse med en pause, hvor hun skulle hente et krus i perso­na­lestuen. Under­vis­nings­mi­ni­ste­riet gjorde gældende, at pauser ikke er omfat­tet af begre­bet ”under­vis­ning under arbejds­plads­lig­nende forhold”. Østre Lands­ret har fast­slået, at pauser er en normal og inte­gre­ret del af under­vis­nin­gen såle­des, at skaden fandt sted under under­vis­ning under arbejds­plads­lig­nende forhold.

Nærmere oplys­nin­ger om dommen kan fås hos advo­kat Peter Breum.