Skulderlidelse hos bioanalytiker anerkendt som erhvervssygdom — Ankestyrelsen dømt

Retten i Århus har ved dom af 8. septem­ber 2009 dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en skul­der­li­delse, opstået hos en bioa­na­ly­ti­ker, er en erhvervs­syg­dom.

Bioa­na­ly­ti­ke­ren havde i en meget lang årrække arbej­det som histo­la­bo­r­ant og som en domi­ne­rende arbejds­op­gave været beskæf­ti­get med, via mikroskopi, at hånd­tere meget små vævsprø­ver, herun­der udskæ­ring af meget små enhe­der af para­fin­blokke med mikro­tom. Efter nogle år fik hun en højre­si­dig, og senere tillige en venstresi­dig, skul­der­li­delse.

Sagen blev af først Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen afvist uden at have været fore­lagt Erhvervs­syg­doms­ud­val­get. Danske Bioa­na­ly­ti­kere fik fore­ta­get en DVD-optagelse af arbejds­funk­tio­nerne og udtog heref­ter stæv­ning i novem­ber 2006 for at få sagen fore­lagt Retslæ­ge­rå­det til bedøm­melse.

Retslæ­ge­rå­det udtalte i novem­ber 2007 bl.a., at arbejds­funk­tio­nerne viste “udad­fø­ring over længere tid af begge skul­dre”; at højre skul­der havde “et vist moment af gentagne bevæ­gel­ser”; og at der mang­lede støtte af albuer og hånd­led.

Retslæ­ge­rå­det fandt endvi­dere, at der var en rele­vant tids­mæs­sig sammen­hæng, og på spørgs­må­let, om hvor­vidt en “konsta­te­ret slid­gigt i begge skul­der­høj­de­led med over­ve­jende sand­syn­lig­hed skyld­tes (hendes) arbejde”, svarede Retslæ­ge­rå­det, at “slid­gigt i skul­der­høj­de­led­det er en hyppig lidelse, hvor betyd­nin­gen af belast­nin­ger i arbej­det er uafkla­ret.” Retslæ­ge­rå­det udtalte endvi­dere, at “Jævn­før besva­rel­sen af tidli­gere spørgs­mål må sagsø­gers arbejde anses som en væsent­lig risi­ko­fak­tor”, og “… der er ikke andre kendte årsags­fak­to­rer.”

Heref­ter ønskede Anke­sty­rel­sen ved Kamme­rad­vo­ka­ten at stille supple­rende spørgs­mål, og Retslæ­ge­rå­det besva­rede disse med erklæ­ring af 24. juli 2008. Sagen blev nu fore­lagt Erhvervs­syg­doms­ud­val­get, og dernæst traf først Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen afgø­relse om fort­sat at afvise sagen.

Byret­ten dømte imid­ler­tid Anke­sty­rel­sen med henvis­ning til bl.a. de oven­for frem­hæ­vede dele af Retslæ­ge­rå­dets svar.

Det er tænke­ligt, at Anke­sty­rel­sen anker dommen.

Sagen blev ført af advo­kat Søren Kjær Jensen for Danske Bioa­na­ly­ti­kere på vegne labo­r­an­ten.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760