Nyeste sejre på det socialretlige område

Elmer & Part­nere har forny­ligt vundet en række sager på det soci­al­ret­lige område der viser, at det er muligt at få ændret Anke­sty­rel­sens eller kommu­ners tidli­gere afgø­rel­ser ved prøvelse ved domstolene.

Her kan du læse tre eksempler.

Afslag på fleksjob omgjort
Sagen omhand­lede hvor­vidt et medlem af Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Lands­for­bund var beret­ti­get til fleksjob. Anke­sty­rel­sen havde truf­fet afgø­relse om at medlem­mets  arbejd­s­evne ikke var nedsat i væsent­lig grad, og at alle rele­vante tilbud eller foran­stalt­nin­ger endnu ikke var afprø­vet, hvor­ef­ter medlem­met ikke var beret­ti­get til et fleksjob.

Retten i Hille­rød tilsi­de­satte ved dom af 6. okto­ber 2015 Anke­sty­rel­sens afgø­relse og lagde vægt på, at det alle­rede for tids­punk­tet for kommu­nens afgø­relse var doku­men­te­ret, at hun havde væsent­lige og varige begræns­nin­ger i sin arbejd­s­evne og tilkendte medlem­met fleksjob og efter­be­ta­ling af ledighedsydelse.

Sagen er ført på vegne af Soci­al­pæ­da­go­ger­nes Lands­for­bund. Det vides endnu ikke om dommen ankes.

Afslag på førtids­pen­sion omgjort
I en anden sag, omtalt i dagbla­det Infor­ma­tion, blev en kvinde tilkendt førtids­pen­sion, efter hun i 10 år havde forsøgt at få tilkendt ydel­sen, blandt andet på baggrund et omfat­tende hero­in­mis­brug og en mange­årig tilvæ­relse som gade­prosti­tu­e­ret. Det lykke­des i samar­bejde med Gadejuri­sten for retten at føre bevis for, at hun ingen arbejd­s­evne havde og at alle behand­lings­mu­lig­he­der var udtømte. Dermed blev Anke­sty­rel­sens afgø­relse, der havde givet kommu­nen medhold i deres afgø­relse om afslag, tilsi­de­sat. Læs mere om denne sag her.

Sagen er ført i samar­bejde med Gadejuri­sten. Dommen er ikke anket.

Køben­havns Kommune idømt erstatningsansvar
I en sag vedrø­rende ret til forhø­jet førtids­pen­sion, lykke­des det at få dømt Køben­havns Kommune erstat­nings­ansvar­lig for mang­lende pensions­ud­be­ta­ling. Kommu­nen havde undladt at behandle vores klient sag, og vejledt ham om at sags­be­hand­lin­gen ville ophøre i forbin­delse med, at vores klient flyt­tede til en anden kommune.

Retten gav vores klient medhold i, at kommu­nen havde hand­let ansvar­spå­dra­gende ved den mang­lende sags­be­hand­ling og vejled­ning. Det var en forud­sæt­ning for, at vores klient havde lidt et tab, at kommu­nens vurde­ring — hvor­ef­ter han ikke opfyldte betin­gel­serne for høje­ste pension — blev under­kendt. Køben­havns Byret kom ved dom af 28. septem­ber 2015 frem til, at kommu­nens vurde­ring ikke var korrekt. Det lykke­des såle­des at bevise, at vores klients helbred var blevet væsent­ligt forrin­get og at han derfor ville være blevet tilkendt høje­ste førtids­pen­sion, hvis hans sag var blevet behand­let rettidigt.

Dommen er ikke anket.

Kontakt
Spørgs­mål om oven­nævnte sager kan rettes til advo­kat Niko­laj Niel­sen, der har ført sagerne for de respek­tive domstole.