Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.02.2013

Solrød Kommune dømt til at betale erstatning for langsom behandling af sag om førtidspension

Elmer & Partnere

Retten i Roskilde har i en dom af den 28. januar 2013 fundet, at Solrød Kommune har pådraget sig erstatningsansvar overfor for borger på grund af fejl i sagsbehandlingen.


Sagen angik et meget langt og kompliceret afklaringsforløb efter en whiplashskade i 1997 med første afslag på førtidspension tilbage i 2001. Alle behandlings- og afklaringsmuligheder var ikke afprøvede. Der pågik derefter 3-4 års sagsbehandling, der primært afventede, at borgeren kom i smertebehandling. Det lykkedes ikke, og kommunen mente, at det i hvert fald til dels skyldtes borgerens manglende motivation. Igen i 2004/2005 fandt både kommunen og Nævnet, at ikke alle behandlingsmuligheder var udtømte, og der blev på ny givet afslag på førtidspension. Nævnet pålagde dog samtidig kommunen også at tage stilling til, om betingelserne for visitering til fleksjob var opfyldt og iværksætte den nødvendige afklaring heraf. Borgeren blev umiddelbart efter henvist til smerteklinik på hospital, der anbefalede nedsættelse af forbrug af smertestillende medicin, men ellers var der ikke yderligere behandlingsmuligheder. I 2007 gav kommunen afslag på fleksjob med den begrundelse, at arbejdsevnen var for ringe til, at borgeren kunne arbejde det nødvendige antal timer i et fleksjob. Nævnet hjemviste sagen med påbud om at indhente yderligere lægeligt materiale og iværksætte fornyet arbejdsprøvning. Det tog godt 3½ år, og borgeren blev pr. 1. december 2009 bevilget førtidspension.


Under sagen var der nedlagt påstand om, at borgeren havde været berettiget til fleksjob siden marts 2005 (subsidiært fra et senere tidspunkt), og at kommunen dermed fra det tidspunkt skulle betale ledighedsydelse. Det afviste retten.


Den subsidiære påstand var krav om erstatning for manglende bevilling af førtidspension i 4½ år ud fra en betragtning om, at havde kommunen oplyst sagen, som de burde, havde man langt tidligere haft det (samme) grundlag, der førte til tilkendelse af førtidspension i slutningen af 2009.


Retten finder, at borgeren ikke i hele forløbet har handlet ”hensigtsmæssigt” og for kommunen har fremstået som ”uden motivation” til at medvirke til afklaring, mens det ikke har været tilfældet efter foråret 2005. Kommunen har ikke godtgjort, at sagsbehandlingstiden fra februar 2006 til november 2009 er begrundet i nødvendige politiske/økonomiske prioriteringer. Selvom der bør overlades en vis margin i forhold til anvendelse af tid til en sag, finder retten endvidere, at den ”yderligere sagsbehandlingstid på mere end 3½ år til afklaring af de udestående spørgsmål langt (overstiger) det rimelige”. Retten fastsætter herefter en skønsmæssig erstatning på 200.000 kr. med udgangspunkt i de gældende pensionssatser. Det fremgår ikke nærmere, hvordan retten er nået frem til beløbet, men det må formodes, at der ydet erstatning for 1½-2 år forsinket tilkendelse af førtidspension.


Kommentarer:

Dommen, der er endelig og således ikke ankes til landsretten, viser, at en kommune uanset, at en sag har været så ekstremt længe undervejs, som her, og selvom borgeren forekommer ”modvillig” til afklaring, har pligt til at indhente særligt de lægelige oplysninger, som Nævnet anviser. Der er endvidere pligt til at iværksætte fornyet arbejdsmæssig afklaring, og det skal ske langt hurtigere end tilfældet var. Det må nødvendigvis særligt gælde, når sagen i forvejen har været oplyst og dermed blot skal suppleres med aktuelle oplysninger. Endelig kan det af dommen udledes, at en kommune kan ifalde erstatningsansvar, at det har taget for lang tid uden, at de enkelte sagsbehandlingsskridt som sådan kan kritiseres.


Omvendt viser dommen også, at en kommune ikke har selvstændig pligt til at iværksætte behandling – her for smerter – og at det således er op til borgeren selv sammen med egen læge m.fl. at sikre, at det sker. Kommunen afventede derfor med rette denne del af den nødvendige afklaring.


Sagen blev ført af advokat Karsten Høj.


 


Flere nyheder
Om os