Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
05.05.2011

Stilling som tjenestemandsansat overlærer fandtes ikke passende begrundet i hendes uddannelse, erhvervserfaring, alder og helbred. Hun var derfor berettiget til at fortsætte på rådighedsløn

Elmer & Partnere


Danmarks Lærerforening har den 2. marts 2011 i Østre Landsret fået medhold i, at en tilbudt stilling til en tjenestemandsansat overlærer (T) ikke kunne betragtes som passende sammenholdt med hendes erhvervserfaring, alder og helbred.


Sagen var henvist til Østre Landsret fra Retten i Hillerød.


T er uddannet lærer og har efterfølgende gennemgået en speciallæreruddannelse med henblik på at kunne undervise elever med tale- og sprogvanskeligheder. T blev med virkning fra den 1. august 2000 ansat i Københavns Amt som tjenestemand. Københavns Amt overgik siden hen til Region Hovedstaden, denne ændring blev meddelt ved brev af 6. april 2006. Tale- og Høreinstituttet blev lagt under et særligt område kaldet K. Dette blev orienteret ved en skrivelse af 18. april 2007.


T har under K forestået talepædagogisk undervisning af småbørn med forsinket sprogudvikling eller sprogvanskeligheder. Ud over undervisningen har arbejdet også bestået i gennemførelse af talepædagogiske tests og afrapportering med henblik på børnenes fremtid i normal-skoler og børnehaver. Desuden har T udviklet kurser i børns sproglige udvikling og vanskeligheder. T har ligeledes været ansvarlig for modulet ”Sproglige vanskeligheder” på Professionshøjskolen, samt fungeret som vejleder og eksaminator ligeledes ved Professionshøjskolen.


Den 25. marts 2009 sendte Region Hovedstaden en partshøring til T, idet de påtænkte at afskedige hende, da hendes stilling skulle nedlægges. Det fremgik af skrivelsen, at T efter udløbet af opsigelsesperioden ville overgå til rådighedsløn, idet de ikke på daværende tidspunkt kunne tilbyde hende en anden passende stilling. Der var ingen indvendinger herimod fra hverken Danmarks Lærerforening eller Lærernes Centralorganisation, og T blev derfor afskediget med rådighedsløn den 29. april 2009. Som tjenestemand er man i rådighedslønsperioden forpligtet til at påtage sig en anden passende stilling. Region Hovedstaden varslede den 10. juni 2009, at T med virkning fra den 1. august 2009 skulle overføres til en stilling som lærer ved G. G er en specialskole for elever med forskelligartede funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter. Den gruppe elever, som T skulle undervise, var uden et funktionelt talesprog. En del af arbejdsopgaverne ville indebære fysisk pleje som skiftning af ble. Mange af eleverne var kørestolsbrugere, der skulle flyttes. Endvidere indebar arbejdet på skolen, at T skulle give eleverne sondemad, medicin samt montere og afmontere arme- og benskinner.


Landsrettens begrundelse og afgørelse:

Landsretten udtalte, at det var blevet belyst, at stillingen på G indebar arbejde med børn, der alle havde alvorlige, komplekse og intellektuelt reducerende handicap, og som samtidig ikke havde et verbalt sprog, hvorfor T’s arbejde ville være præget af en række praktisk betonede funktioner bestående i mere omfattende hjælp til børnenes pleje som en integreret del af de pligtmæssige arbejdsopgaver.

Landsretten udtalte endvidere, at den anviste stilling som overlærer på G lå inden for T’s ansættelsesområde. Det afgørende var imidlertid, at den konkret tilbudte stilling som lærer i den pågældende funktion ikke kunne anses for passende i forhold til T’s uddannelse, erhvervserfaring, alder og helbred. T var derfor berettiget til at fortsætte på rådighedsløn.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum pb@elmer-adv.dk.


Sagen er anket af modparten.


Flere nyheder
Om os