Stilling som tjenestemandsansat overlærer fandtes ikke passende begrundet i hendes uddannelse, erhvervserfaring, alder og helbred. Hun var derfor berettiget til at fortsætte på rådighedsløn

Danmarks Lærer­for­e­ning har den 2. marts 2011 i Østre Lands­ret fået medhold i, at en tilbudt stil­ling til en tjene­ste­mands­an­sat over­læ­rer (T) ikke kunne betrag­tes som passende sammen­holdt med hendes erhverv­ser­fa­ring, alder og helbred.

Sagen var henvist til Østre Lands­ret fra Retten i Hillerød.

T er uddan­net lærer og har efter­føl­gende gennem­gået en speci­al­læ­rer­ud­dan­nelse med henblik på at kunne under­vise elever med tale- og sprog­van­ske­lig­he­der. T blev med virk­ning fra den 1. august 2000 ansat i Køben­havns Amt som tjene­ste­mand. Køben­havns Amt over­gik siden hen til Region Hoved­sta­den, denne ændring blev meddelt ved brev af 6. april 2006. Tale- og Høre­in­sti­tut­tet blev lagt under et særligt område kaldet K. Dette blev orien­te­ret ved en skri­velse af 18. april 2007.

T har under K fore­stået tale­pæ­da­go­gisk under­vis­ning af småbørn med forsin­ket sprog­ud­vik­ling eller sprog­van­ske­lig­he­der. Ud over under­vis­nin­gen har arbej­det også bestået i gennem­fø­relse af tale­pæ­da­go­gi­ske tests og afrap­por­te­ring med henblik på børne­nes frem­tid i normal-skoler og børne­ha­ver. Desu­den har T udvik­let kurser i børns sprog­lige udvik­ling og vanske­lig­he­der. T har lige­le­des været ansvar­lig for modu­let ”Sprog­lige vanske­lig­he­der” på Profes­sions­højsko­len, samt funge­ret som vejle­der og eksa­mi­na­tor lige­le­des ved Professionshøjskolen.

Den 25. marts 2009 sendte Region Hoved­sta­den en parts­hø­ring til T, idet de påtænkte at afske­dige hende, da hendes stil­ling skulle nedlæg­ges. Det frem­gik af skri­vel­sen, at T efter udlø­bet af opsi­gel­ses­pe­ri­o­den ville overgå til rådig­heds­løn, idet de ikke på davæ­rende tids­punkt kunne tilbyde hende en anden passende stil­ling. Der var ingen indven­din­ger heri­mod fra hver­ken Danmarks Lærer­for­e­ning eller Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion, og T blev derfor afske­di­get med rådig­heds­løn den 29. april 2009. Som tjene­ste­mand er man i rådig­heds­løns­pe­ri­o­den forplig­tet til at påtage sig en anden passende stil­ling. Region Hoved­sta­den vars­lede den 10. juni 2009, at T med virk­ning fra den 1. august 2009 skulle over­fø­res til en stil­ling som lærer ved G. G er en speci­alskole for elever med forskel­lig­ar­tede funk­tions­ned­sæt­tel­ser af fysisk, psykisk og sanse­mæs­sig karak­ter. Den gruppe elever, som T skulle under­vise, var uden et funk­tio­nelt tale­sprog. En del af arbejds­op­ga­verne ville inde­bære fysisk pleje som skift­ning af ble. Mange af eleverne var køre­stols­bru­gere, der skulle flyt­tes. Endvi­dere inde­bar arbej­det på skolen, at T skulle give eleverne sondemad, medi­cin samt montere og afmon­tere arme- og benskinner.

Lands­ret­tens begrun­delse og afgørelse:
Lands­ret­ten udtalte, at det var blevet belyst, at stil­lin­gen på G inde­bar arbejde med børn, der alle havde alvor­lige, komplekse og intel­lek­tu­elt redu­ce­rende handi­cap, og som samti­dig ikke havde et verbalt sprog, hvor­for T’s arbejde ville være præget af en række prak­tisk beto­nede funk­tio­ner bestå­ende i mere omfat­tende hjælp til børne­nes pleje som en inte­gre­ret del af de pligt­mæs­sige arbejdsopgaver.
Lands­ret­ten udtalte endvi­dere, at den anvi­ste stil­ling som over­læ­rer på G lå inden for T’s ansæt­tel­ses­om­råde. Det afgø­rende var imid­ler­tid, at den konkret tilbudte stil­ling som lærer i den pågæl­dende funk­tion ikke kunne anses for passende i forhold til T’s uddan­nelse, erhverv­ser­fa­ring, alder og helbred. T var derfor beret­ti­get til at fort­sætte på rådighedsløn.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum pb@elmer-adv.dk.

Sagen er anket af modparten.