I strid med ligebehandlingsloven at afskedige pga. familiemæssige forhold

Retten i Glostrup har ved dom af 27. septem­ber 2010 afgjort, at det var i strid med lige­be­hand­lings­lo­ven at afske­dige en kvin­de­lig medar­bej­der, fordi hun, der var enlig mor, var mindre flek­si­bel med hensyn til at kunne påtage sig over­ar­bejde i de uger, hvor hun skulle passe sine børn.

I forbin­delse med en nedskæ­rings­runde begrun­dede en virk­som­hed opsi­gel­sen af kvin­den med følgende:

”Jeg har vurde­ret du vil have sværere ved at ændre på dine møde­ti­der i de uger, hvor du har børn. Og vi vil ikke kunne plan­lægge, hvor­når vi skal arbejde over, det behov opstår fra dag til dag.”

Retten anførte blandt andet i sine præmis­ser, at kvin­dens mang­lende flek­si­bi­li­tet skyld­tes hendes fami­lie­mæs­sige situ­a­tion som enlig mor, og at der dermed forelå indi­rekte forskel­s­be­hand­ling, som havde en køns­skæv effekt.

Afske­di­gel­sen var dermed i strid med lige­be­hand­lings­lo­ven, og retten tilkendte hende 26 ugers løn eller ca. 175.000 kr. Kvin­den havde 1½ års anciennitet.

Henven­del­ser om sagen, der blev ført af advo­kat Peter Breum for HK, kan rettes til pb@elmer-adv.dk.