Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
28.02.2014

Studerende, der vælger at gennemføre deres praktikophold i et af de andre skandinaviske lande, er omfattet af den danske arbejdsskadesikringslov

Elmer & Partnere


SAGENS FAKTUM

En ergoterapeutstuderende, der havde valgt at gennemføre sit praktikophold i Norge, faldt og kom til skade som følge af glat føre på vej ud af indgangsdøren til praktikstedet.


Skaden blev anmeldt til Folketrygden i Norge. Folketrygden afviste skaden, fordi hun ikke var medlem. Hun var derfor ikke dækket efter de norske arbejdsskadesikringsregler.


Skaden blev efterfølgende anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, der vurderede sagen ad flere omgange. I sin seneste afgørelse konstaterede Arbejdsskadestyrelsen, at hun under et tilsvarende praktikophold her i landet ville have været omfattet af arbejdsskadesikringsloven, jf. bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for uddannelsessøgende. Styrelsen afviste alligevel skaden og begrundede sin afgørelse med, at den norske praktikvært ikke var sikringspligtig efter den danske arbejdsskadesikringslov.


KLAGEN

Ergoterapeutforeningen påklagede afgørelsen og bad herefter os om at vurdere sagen.


Efter vores vurdering indebar Arbejdsskadestyrelsens resultat en tilsidesættelse af Danmarks forpligtelser i henhold til Nordisk Konvention og EU-rettens grundlæggende princip om fri bevægelighed. Resultatet ville nemlig føre til, at alle studerende som – i overensstemmelse med det stigende ønske om internationalisering – valgte at gennemføre et praktikophold i et er de øvrige skandinaviske lande, alene af denne grund var stillet ringere end deres medstuderende.


Vi supplerede derfor klagen med følgende,  • at hun qua Danmarks tiltrædelse af Nordisk Konvention var omfattet af bestemmelserne i Rådsforordning 1408/71, der bl.a. sikrer arbejdstagere ret til at gøre krav på de sociale sikringsydelser, som de har erhvervet ret til i den enkelte medlemsstat,

  • at Danmark ved tiltrædelsen af Nordisk Konvention sammen med de øvrige nordiske lande har forpligtet sig til at sidestille bl.a. uddannelsessøgende med arbejdstagere omfattet af Rådsforordning 1408/71,

  • at hun derfor havde krav på at få udbetalt samtlige de ydelser, hun ville have været berettiget til, havde hun valgt at gennemføre sin praktik i Danmark, og

  • at spørgsmålet om, hvem der i sidste ende skulle pålægges betalingspligten, eventuelt kunne løses ved en analogi af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser om udbetaling af ydelser i de tilfælde, hvor der ikke er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring.


ANKESTYRELSENS AFGØRELSE

Ankestyrelsen besluttede at behandle sagen principielt til belysning af, hvorvidt danske studerende er omfattet af arbejdsskadesikringsloven under praktikophold i et andet skandinavisk land.


Den 30. januar 2014 har Ankestyrelsen truffet afgørelse om, at hun er omfattet af arbejdsskadesikringslovens regler og med følgende begrundelse:


”Vi vurderer, at du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da du var i praktik som led i en SU-berettigende uddannelse. Havde din praktik foregået i Danmark, havde du været arbejdsskadesikret på lige fod med de ansatte i virksomheden. Det vil sige, at arbejdsgiverens forsikringsselskab i tilfælde af skader, der kan anerkendes som arbejdsskader under praktikken, skal dække erstatningsudgifter. Der er tale om en særordning, der udvider arbejdsskadesikringen til personer, der ikke er arbejdstagere og ikke er sikret efter lovens almindelige regel.”


VORES BEMÆRKNINGER

Sagen er et eksempel på, at Arbejdsskadestyrelsen har haft for meget fokus på de umiddelbare begrænsninger i juraen, i stedet for at løse det grundlæggende og efter vores opfattelse langt væsentligere spørgsmål, som sagen rejste: At få sikret de studerende, der vælger at søge til udlandet.


At fortolke arbejdsskadesikringsloven og tilhørende bekendtgørelser således, at anerkendelse forudsætter, at praktikværten kan gøres sikringspligtig, virker måske for en umiddelbar betragtning som en korrekt løsning. Det må imidlertid ikke føre til, at man overser andre og langt væsentligere hensyn, herunder eksempelvis hensynet til – som forudsat i Nordisk Konvention – at stille bl.a. studerende, der vælger at gennemføre praktik i et af de andre skandinaviske lande, på lige fod med deres medstuderende.


Det glæder os derfor, at Ankestyrelsen ikke blot har anerkendt skaden som omfattet af loven, men også har besluttet at behandle spørgsmålet principielt. Resultatet får dermed betydning for ikke blot Ergoterapeutforeningens medlem, men også for andre studerende, der tilsvarende måtte vælge at gennemføre et i uddannelsen indlagt praktikforløb i et af de øvrige skandinaviske lande.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Kira Kolby Christensen – kkc@elmer-adv.dk – der førte klagesagen på vegne Ergoterapeutforeningen, eller til advokat Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os