Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.02.2016

Ankestyrelsen dømt til at forlænge sygedagpenge

wdwc


Elmer & Partnere førte i december 2015 en sag på vegne et medlem af BUPL imod Ankestyrelsen. Sagen vedrørte retten til sygedagpenge og Ankestyrelsens pligt til at inddrage mellemkommende oplysninger.


Sagens omstændigheder

Sagen omhandlede vores klient der ikke længere kunne passe sit hidtidige arbejde, da han fik en varig skade i højre hånd og skulder som følge af et færdselsuheld. Han blev derefter gennem et revalideringsforløb uddannet til pædagog og fik ansættelse på en SFO.


På denne SFO var vores klient ude for en arbejdsulykke i april 2012, da han greb et barn der pludseligt hoppede ud fra en hems. Episoden forværrede yderligere hans skade i skulderen. Vores klient blev herefter sygemeldt fra sit arbejde og overgik efter sin opsigelse til sygedagpenge.


Arbejdsulykken medførte en væsentlig forværring af vores klients helbredsmæssige gener, men kommunen iværksatte ikke afklaring af hans arbejdsevne forud for sygedagpengeophøret.


I oktober 2012 traf kommunen afgørelse om at raskmelde vores klient på trods af, at han stadig led af kroniske smerter, og at flere læger havde konstateret hans tilstand for stationær.


Vores klient påklagede denne afgørelse til Ankestyrelsen med henvisning til, at arbejdsulykken der havde forværret hans tilstand ikke var blevet inddraget i kommunens afgørelse. I stedet havde kommunen i deres afgørelse lagt afgørende vægt på et praktikforløb, der lå forud for arbejdsulykken.


I forbindelse med klagen til Ankestyrelsen medsendte BUPL en række helbredsoplysninger samt oplysninger om resultatet af en efterfølgende praktik, der viste at vores klient havde en særdeles begrænset arbejdsevne.


Ankestyrelsen traf på trods af den manglende afklaring af vores klients arbejdsevne afgørelse i 2014, hvor de stadfæstede kommunens afgørelse om ophør af sygedagpenge.


Sagens tvistepunkter

Elmer & Partnere argumenterede i retten for, at Ankestyrelsen var forpligtet til – som følge af almindelige forvaltningsretlige principper – at inddrage mellemkommende oplysninger om betydningen af vores klients smerter for hans arbejdsevne. Dette gjorde Ankestyrelsen ikke på trods af, at oplysningerne om arbejdsulykkens betydning for vores klients arbejdsevne blev sendt til styrelsen mere end to måneder før, de traf afgørelse.


Ankestyrelsen argumenterede for, at inddragelse af de mellemkommende oplysninger ikke ville have ændret resultatet af afgørelsen, og at der forelå andre job som vores klient kunne varetage på trods af sine kroniske smerter.


Spørgsmålet for retten var, hvorvidt vores klient kunne anses for uarbejdsdygtig allerede i 2012 på tidspunktet for kommunens afgørelse, og dermed om han var berettiget til sygedagpenge fra denne dato.


Retten fandt, at Ankestyrelsen skulle have inddraget de mellemkommende oplysninger, der var af væsentlig betydning for vurderingen af vores klients arbejdsevne.


Efter at have vurderet de inddragne helbredsoplysninger fandt retten grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om, at vores klient ikke var uarbejdsdygtig på grund af sygdom i 2012. Sagen blev herefter hjemvist med henblik på at fastsætte varigheden af vores klients ret til sygedagpenge.


Kommentar

Ankestyrelsen har sidste år meldt ud, at styrelsen i højere grad vil være opmærksom på at inddrage oplysninger, som først er fremkommet efter den påklagede afgørelse er truffet.


Dommen i denne sag viser, at også oplysninger om resultatet af arbejdsprøvninger, der er iværksat efter sygedagpenge ophør, skal inddrages i de situationer, hvor sygedagpenge er bragt til ophør på baggrund af en mangelfuld afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne. Det vil sige i de situationer, hvor kommunen har været for hurtig til at raskmelde og hvor borgeren klager over, at der ikke er iværksat arbejdsprøvning.


Kontakt

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Nikolaj Nielsen der førte sagen på vegne af BUPL.


Flere nyheder
Om os