fbpx

Ankestyrelsen dømt til at forlænge sygedagpenge

Elmer & Part­nere førte i decem­ber 2015 en sag på vegne et medlem af BUPL imod Anke­sty­rel­sen. Sagen vedrørte retten til syge­dag­penge og Anke­sty­rel­sens pligt til at inddrage mellem­kom­mende oplysninger.

Sagens omstæn­dig­he­der
Sagen omhand­lede vores klient der ikke længere kunne passe sit hidti­dige arbejde, da han fik en varig skade i højre hånd og skul­der som følge af et færds­elsuheld. Han blev deref­ter gennem et reva­li­de­rings­for­løb uddan­net til pæda­gog og fik ansæt­telse på en SFO.

På denne SFO var vores klient ude for en arbejds­u­lykke i april 2012, da han greb et barn der plud­se­ligt hoppede ud fra en hems. Episo­den forvær­rede yder­li­gere hans skade i skul­de­ren. Vores klient blev heref­ter syge­meldt fra sit arbejde og over­gik efter sin opsi­gelse til sygedagpenge.

Arbejds­u­lyk­ken medførte en væsent­lig forvær­ring af vores klients helbreds­mæs­sige gener, men kommu­nen iværk­satte ikke afkla­ring af hans arbejd­s­evne forud for sygedagpengeophøret.

I okto­ber 2012 traf kommu­nen afgø­relse om at rask­melde vores klient på trods af, at han stadig led af kroni­ske smer­ter, og at flere læger havde konsta­te­ret hans tilstand for stationær.

Vores klient påkla­gede denne afgø­relse til Anke­sty­rel­sen med henvis­ning til, at arbejds­u­lyk­ken der havde forvær­ret hans tilstand ikke var blevet inddra­get i kommu­nens afgø­relse. I stedet havde kommu­nen i deres afgø­relse lagt afgø­rende vægt på et prak­tik­for­løb, der lå forud for arbejdsulykken.

I forbin­delse med klagen til Anke­sty­rel­sen medsendte BUPL en række helbreds­op­lys­nin­ger samt oplys­nin­ger om resul­ta­tet af en efter­føl­gende prak­tik, der viste at vores klient havde en særde­les begræn­set arbejdsevne.

Anke­sty­rel­sen traf på trods af den mang­lende afkla­ring af vores klients arbejd­s­evne afgø­relse i 2014, hvor de stad­fæ­stede kommu­nens afgø­relse om ophør af sygedagpenge.

Sagens tviste­punk­ter
Elmer & Part­nere argu­men­te­rede i retten for, at Anke­sty­rel­sen var forplig­tet til — som følge af almin­de­lige forvalt­nings­ret­lige prin­cip­per — at inddrage mellem­kom­mende oplys­nin­ger om betyd­nin­gen af vores klients smer­ter for hans arbejd­s­evne. Dette gjorde Anke­sty­rel­sen ikke på trods af, at oplys­nin­gerne om arbejds­u­lyk­kens betyd­ning for vores klients arbejd­s­evne blev sendt til styrel­sen mere end to måne­der før, de traf afgørelse.

Anke­sty­rel­sen argu­men­te­rede for, at inddra­gelse af de mellem­kom­mende oplys­nin­ger ikke ville have ændret resul­ta­tet af afgø­rel­sen, og at der forelå andre job som vores klient kunne vare­tage på trods af sine kroni­ske smerter.

Spørgs­må­let for retten var, hvor­vidt vores klient kunne anses for uarbejds­dyg­tig alle­rede i 2012 på tids­punk­tet for kommu­nens afgø­relse, og dermed om han var beret­ti­get til syge­dag­penge fra denne dato.

Retten fandt, at Anke­sty­rel­sen skulle have inddra­get de mellem­kom­mende oplys­nin­ger, der var af væsent­lig betyd­ning for vurde­rin­gen af vores klients arbejdsevne.

Efter at have vurde­ret de inddragne helbreds­op­lys­nin­ger fandt retten grund­lag for at tilsi­de­sætte Anke­sty­rel­sens afgø­relse om, at vores klient ikke var uarbejds­dyg­tig på grund af sygdom i 2012. Sagen blev heref­ter hjem­vist med henblik på at fast­sætte varig­he­den af vores klients ret til sygedagpenge.

Kommen­tar
Anke­sty­rel­sen har sidste år meldt ud, at styrel­sen i højere grad vil være opmærk­som på at inddrage oplys­nin­ger, som først er frem­kom­met efter den påkla­gede afgø­relse er truffet.

Dommen i denne sag viser, at også oplys­nin­ger om resul­ta­tet af arbejds­prøv­nin­ger, der er iværk­sat efter syge­dag­penge ophør, skal inddra­ges i de situ­a­tio­ner, hvor syge­dag­penge er bragt til ophør på baggrund af en mangel­fuld afkla­ring af den syge­meld­tes arbejd­s­evne. Det vil sige i de situ­a­tio­ner, hvor kommu­nen har været for hurtig til at rask­melde og hvor borge­ren klager over, at der ikke er iværk­sat arbejdsprøvning.

Kontakt
Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Niko­laj Niel­sen der førte sagen på vegne af BUPL.

Læs også om