Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  01.09.2010

  Sygedagpenge ved bortvisning fra ansættelsesforhold

  Elmer & Partnere

  Et enigt Beskæftigelsesankenævn har igen fastslået, at en person, der modtager sygedagpenge fra kommunen i en periode efter uberettiget bortvisning, ikke skal tilbagebetale sygedagpengene, når der opnås erstatning for den uberettigede bortvisning.


  W blev bortvist fra sin arbejdsplads den 1. juli 2008. Hun fik i perioden fra den 1. juli 2008 – 31. juli 2008 sygedagpenge fra kommunen.


  Ved dom fra byret og senere landsret fik W medhold i, at bortvisningen var uberettiget. Retten tilkendte hende erstatning efter minimalerstatningsreglen i funktionærlovens § 3, svarende til den løn hun havde mistet i juli måned. Herudover fik hun en godtgørelse for usaglig bortvisning efter funktionærlovens § 2 b.


  Kommunen traf afgørelse om, at sygedagpengene skulle tilbagebetales ud fra et dobbeltforsørgelsessynspunkt.


  Beskæftigelsesankenævnet anfører i begrundelsen, at W ikke har modtaget to ydelser, som dækker samme forsørgelsesbehov.


  Beskæftigelsesankenævnet henviser til Ankestyrelsens principafgørelser D-13-92 og D-13-06.


  Afgørelsen skal ses i sammenhæng med, at arbejdsgiveren ikke får sygedagpenge refusion i den periode. Ansættelsesforholdet ophører endeligt ved bortvisning. Derfor betales ikke løn hvis bortvisningen underkendes af domstolene. Der betales derimod erstatning. Og der opnås ikke dagpengerefusion til en erstatning.


  I en nylig mundtlig tilkendegivelse fra Østre Landsret, er det også afvist, at arbejdsgiveren kan modregne dagpenge udbetalt til den tidligere ansatte i den periode, der skal betales erstatning for. Dommen afventes og vil blive omtalt i en selvstændig nyhedsmail senere.


  Men konklusionen er, at en person der bortvises fra sin arbejdsplads, og modtager sygedagpenge i den efterfølgende periode har krav både på dagpengene fra kommunen og evt. erstatning for tabt løn hos arbejdsgiveren.


  Sagen var rejst af HK Danmark på vegne W.


  Elmer & Partnere havde ført bortvisningssagen ved domstolene og bistod HK i forbindelse med klagen til Beskæftigelsesankenævnet.


  Eventuelle spørgsmål kan stiles til advokat Jacob Goldschmidt – jg@elmer-adv.dk eller til advokat Julie Bjørn Hansen – jbh@elmer-adv.dk.


  Flere nyheder
  Om os