Sygedagpenge ved bortvisning fra ansættelsesforhold

Et enigt Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­nævn har igen fast­slået, at en person, der modta­ger syge­dag­penge fra kommu­nen i en peri­ode efter uberet­ti­get bort­vis­ning, ikke skal tilba­ge­be­tale syge­dag­pen­gene, når der opnås erstat­ning for den uberet­ti­gede bort­vis­ning.

W blev bort­vist fra sin arbejds­plads den 1. juli 2008. Hun fik i peri­o­den fra den 1. juli 2008 — 31. juli 2008 syge­dag­penge fra kommu­nen.

Ved dom fra byret og senere lands­ret fik W medhold i, at bort­vis­nin­gen var uberet­ti­get. Retten tilkendte hende erstat­ning efter mini­ma­ler­stat­nings­reg­len i funk­tio­nær­lovens § 3, svarende til den løn hun havde mistet i juli måned. Heru­d­over fik hun en godt­gø­relse for usag­lig bort­vis­ning efter funk­tio­nær­lovens § 2 b.

Kommu­nen traf afgø­relse om, at syge­dag­pen­gene skulle tilba­ge­be­ta­les ud fra et dobbelt­for­sør­gel­ses­syns­punkt.

Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net anfø­rer i begrun­del­sen, at W ikke har modta­get to ydel­ser, som dækker samme forsør­gel­ses­be­hov.

Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net henvi­ser til Anke­sty­rel­sens prin­ci­p­af­gø­rel­ser D‑13–92 og D‑13–06.

Afgø­rel­sen skal ses i sammen­hæng med, at arbejds­gi­ve­ren ikke får syge­dag­penge refu­sion i den peri­ode. Ansæt­tel­ses­for­hol­det ophø­rer ende­ligt ved bort­vis­ning. Derfor beta­les ikke løn hvis bort­vis­nin­gen under­ken­des af domsto­lene. Der beta­les deri­mod erstat­ning. Og der opnås ikke dagpen­gere­fu­sion til en erstat­ning.

I en nylig mundt­lig tilken­de­gi­velse fra Østre Lands­ret, er det også afvist, at arbejds­gi­ve­ren kan modregne dagpenge udbe­talt til den tidli­gere ansatte i den peri­ode, der skal beta­les erstat­ning for. Dommen afven­tes og vil blive omtalt i en selv­stæn­dig nyheds­mail senere.

Men konklu­sio­nen er, at en person der bort­vi­ses fra sin arbejds­plads, og modta­ger syge­dag­penge i den efter­føl­gende peri­ode har krav både på dagpen­gene fra kommu­nen og evt. erstat­ning for tabt løn hos arbejds­gi­ve­ren.

Sagen var rejst af HK Danmark på vegne W.

Elmer & Part­nere havde ført bort­vis­nings­sa­gen ved domsto­lene og bistod HK i forbin­delse med klagen til Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net.

Even­tu­elle spørgs­mål kan stiles til advo­kat Jacob Golds­ch­midt — jg@elmer-adv.dk eller til advo­kat Julie Bjørn Hansen — jbh@elmer-adv.dk.

Advokat Jacob Goldschmidt

Jacob Goldschmidt

Partner

Direkte: +45 3367 6797