fbpx

Fortolkning af Højesterets dom om sygedagpenge – Ny byrets dom og Ankestyrelsens praksis

Højeste­ret fastslog ved dom af 10. septem­ber 2015 (U2016.140H), at afgø­rel­ser om syge­dag­pen­ge­op­hør ikke kan træf­fes med tilba­ge­vir­kende kraft — blandt andet under henvis­ning til at der gælder krav om, at syge­dag­penge ikke kan ophøre på grund af varig­heds­be­græns­nin­gen før der er fore­ta­get en helheds­vur­de­ring af beho­vet for iværk­sæt­telse af yder­li­gere foranstaltninger.

Efter­føl­gende har Anke­sty­rel­sen udsendt to prin­ci­p­af­gø­rel­ser og Køben­havns Byret har afsagt en dom.

Anke­sty­rel­sens praksis
Anke­sty­rel­sen har som følge af Højeste­res dom truf­fet to principafgørelser(75–15 og 102–15). Disse afgø­rel­ser har ændret styrel­sens prak­sis for afgø­rel­ser om syge­dag­penge og samti­dig præci­se­ret, at syge­dag­penge som hoved­re­gel skal forlæn­ges, som konse­kvens af mang­lende gyldig afgørelse.

Som udgangs­punkt er det dermed ikke muligt, at stoppe udbe­ta­lin­gen af syge­dag­penge til en borger før der er truf­fet en gyldig afgø­relse om syge­dag­pen­ge­op­hør. Det er endvi­dere en gyldig­heds­be­tin­gelse, at der er fore­ta­get en helheds­vur­de­ring inden syge­dag­pen­ge­op­hør. Dette følger af rets­sik­ker­heds­lo­vens § 7a og de nævnte prin­ci­p­af­gø­rel­ser fra Ankestyrelsen.

Den konk­tete dom fra Køben­havns Byret
Elmer & Part­nere har på vegne et medlem af Uddan­nel­ses­for­bun­det for nylig ført en rets­sag om syge­dag­pen­ge­op­hør. Sagen omhand­lede blandt andet spørgs­må­let om, hvor­vidt en kommune ikke blot har pligt til at angive iværk­sæt­telse af yder­li­gere tiltag, men pligt til at angive hvilke og sikre, at tilta­gene rent faktisk iværksættes.

Medlem­met havde efter en arbejds­u­lykke slået hove­det vold­somt, hvor­for hun ikke var i stand til at arbejde mere end få timer dagligt. Her var indlagte pauser nødven­digt og fuld­stæn­dig ro påkræ­vet. Hun blev sat i arbejds­prøv­ning med et beske­dent time­tal ugent­ligt. Da time­tal­let kunne øges en smule, tolkede kommu­nen det som et udtryk for, at hun på sigt kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Kommu­nen traf heref­ter afgø­relse om ophør om syge­dag­penge. Kommu­nen anførte i begrundelsen:

Vi vurde­rer, at der er behov for at iværk­sætte yder­li­gere erhvervs­ret­tede akti­vi­te­ter for at bringe dig tilbage på arbejds­mar­ke­det. Dette vurde­res at må finde sted i andet regi, da der ikke er mulig­hed for atter at forlænge din syge­dag­pen­ge­pe­ri­ode …

Der var altså ikke fore­ta­get en vurde­ring af hvilke tiltag, men alene angi­vet at der skulle iværk­sæt­tes yder­li­gere tiltag i et andet regi. Der blev heller ikke efter­føl­gende iværk­sat nogen beskæf­ti­gel­ses­ret­tede tiltag i forbin­delse med sygedagpengeophøret.

Anke­sty­rel­sen stad­fæ­stede afgø­rel­sen. Anke­sty­rel­sen mente dog, at der på tids­punk­tet for kommu­nens afgø­relse ikke var doku­men­te­ret en varig og væsent­lig nedsæt­telse af medlem­mets arbejd­s­evne, der kunne danne grund­lag for at tildele hende fleksjob, og at der derfor var behov for yder­li­gere afkla­ring af hendes arbejdsevne.

Vi argu­men­te­rede for, at rets­sik­ker­heds­lo­ven § 7a forplig­ter kommu­nen til ikke blot at angive, at der skal iværk­sæt­tes yder­li­gere erhvervs­ret­tede akti­vi­te­ter for at bringe medlem­met tilbage på arbejds­mar­ke­det, men rent faktisk anvise hvilke tiltag, der skal iværk­sæt­tes — og iværk­sætte disse i umid­del­bar tilknyt­ning til syge­dag­pen­ge­op­hø­ret. Da Anke­sty­rel­sen ikke havde rettet denne fejl i forbin­delse med styrel­sens behand­ling, var Anke­sty­rel­sens afgø­relse om ophør af syge­dag­penge ugyldig.

Køben­havns Byret fandt, at Anke­sty­rel­sen var forplig­tet til at påse om kommu­nen over­holdt sine forplig­tel­ser med hensyn til iværk­sæt­telse af yder­li­gere erhvervs­ret­tede akti­vi­te­ter. Da Anke­sty­rel­sen efter eget udsagn forud­satte, at kommu­nen havde over­holdt sine forplig­tel­ser, havde de i deres vurde­ring af sagen ikke taget stil­ling til konse­kven­serne af, at dette ikke var tilfældet.

Retten hjem­vi­ste derfor sagen med henblik på, hvor­vidt udbe­ta­lin­gen af syge­dag­penge skulle forlæn­ges under hensyn­ta­gen til, at kommu­nens afgø­relse var ugyldig.

Anke­sty­rel­sen har endnu ikke truf­fet afgø­relse om, hvor længe syge­dag­penge skal forlæn­ges som følge af hjemvisningen.

Dommen er anket med henblik på at afvente Anke­sty­rel­sens afgø­relse. Vi vil følge op på sagen, når Anke­sty­rel­sens afgø­relse foreligger.

Kontakt
Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen og advo­kat Niko­laj Niel­sen, der førte sagen på vegne af Uddannelsesforbundet.

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om