Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
28.06.2013

Tabt arbejdsfortjeneste for en 6 årig periode

Elmer & Partnere


Retten i Hillerød har tilkendt en på skadetidspunktet 22 årig diætiststuderende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en periode på 6 år, indtil Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab fik virkning fra.


Ansvaret:

En ung kvindelig diætiststuderende havde et afløserjob på et plejehjem, og havde haft dette gennem nogle år, da hun i efteråret 2004 var udsat for en tilskadekomst, da en beboer, hun skulle hjælpe med påklædning, og som var gangbesværet, gled og faldt, hvorefter afløseren greb ud efter hende og pådrog sig en skade.


Hendes arbejdsgiver, Plejehjemmet, ved Kommunen, afviste at være erstatningsansvarlig, og der blev herefter udtaget stævning, og spørgsmålet om ansvar blev udskilt til delafgørelse. I april 2011 traf Retten afgørelse om, at Kommunen var ansvarlig. Denne delafgørelse blev påkæret af Kommunen til Landsretten, der et år efter – i maj 2012 – tiltrådte, at Kommunen var erstatningsansvarlig.


Sagen drejede sig herefter om opgørelse af erstatningskravet.


Udmåling:

Den studerende havde i første omgang fået afslag på méngodtgørelsen, hvilket imidlertid senere blev forhøjet, grundet alvorlige smerteklager i ryggen, til 12% varigt mén. Oprindeligt var der ikke lidt noget erhvervsevnetab og heller ikke et umiddelbart løntab, da den studerende fik revalidering til færdiggørelse af sin diætistuddannelse og således modtog revalideringsydelse et års tid efter skaden.


Grundet stærke smerteklager mente den studerende ikke, hun kunne arbejde som diætist og søgte herefter om revalidering til en videregående uddannelse som pædagogisk antropolog. Hun fik afslag på revalidering her til, men valgte at læse videre med SU støtte og handicaptillæg, hvilket kan ydes fra Statens Uddannelsesstøtte, når den studerende, grundet handicap, ikke er i stand til at påtage sig studiejob. Hun afsluttede denne uddannelse i februar 2010 og modtog herefter sygedagpenge.


Efter hjemvisningsafgørelser fra Ankestyrelsen, traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om erhvervsevnetab i december 2010 og tilkendte den studerende 25% løbende erhvervsevnetabserstatning, men alene med virkning fra afgørelsestidspunktet. Arbejdsskadestyrelsens begrundelse for ikke at tilkende fra et tidligere tidspunkt var, at hun havde fået afslag på revalidering til videreuddannelsen, og at hendes valg af denne videregående uddannelse derfor efter Arbejdsskadestyrelsens opfattelse ikke kunne tilskrives som værende nødvendigt med henvisning til arbejdsskaden.


Arbejdsgiveren mente derfor ikke, at der skulle betales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste overhovedet, og i givet fald kun for en begrænset periode, men fik ikke medhold heri.


Retten fandt, at der ikke var grund for at fravige det almindelige udgangspunkt om, at der skal betales erstatning frem til virkningstidspunktet for erhvervsevnetabserstatning i arbejdsskadesager, herunder når skadevolder ikke selv havde vurderet, endsige udbetalt, erhvervsevnetabserstatning på noget tidligere tidspunkt, og vurderet at den skadelidte ikke på noget tidspunkt inden da har kunnet genoptage arbejdet i sædvanligt omfang, selvom hun ”har færdiggjort uddannelsen til diætist i juli 2006; har taget suppleringsuddannelse og har gennemført studiet pædagogisk antropologi på næsten normeret tid, …”.


Der blev særligt lagt vægt på, at hun havde taget studiet i vidt omfang som selvstudie i hjemmet, og at hun efter endt uddannelse ikke har kunnet komme i arbejde på grund af følgerne af ulykken.


Sagen er ført af FOA – Fag og Arbejde på vegne den studerende, der på skadetidspunktet var medlem af FOA.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til advokat Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os