Tilladelse til indbringelse af sag om fortolkning af ferielovens § 21, stk. 2, for Højesteret

I henhold til rets­plej­e­lovens § 358, stk. 4, kan domme, der er afsagt af Sø- og Handels­ret­ten ankes til Højeste­ret, hvis sagen er af prin­ci­piel karak­ter og har gene­rel betyd­ning for rets­an­ven­del­sen og rets­ud­vik­lin­gen eller væsent­lig samfunds­mæs­sig række­vidde i øvrigt, eller hvis andre særlige grunde i øvrigt taler for, at sagen behand­les af Højeste­ret som 2. instans.

Højeste­ret har ved beslut­ning af 3. juni 2014 bestemt, at Sø- og Handels­ret­tens dom om forstå­el­sen af Feri­e­lovens § 21, stk. 2, kan indbrin­ges for Højesteret.

Sagen angik spørgs­må­let om, hvor­vidt det var muligt i forbin­delse med indgå­else af en ansæt­tel­ses­af­tale at fravige reglerne i Feri­e­lovens § 16, stk. 1, om afhol­delse af ferie i en i opsigelsesperiode.

Sø- og Handels­ret­ten frifandt arbejds­gi­ve­ren og bestemte, at det var muligt at lave denne form for afta­ler alle­rede ved ansæt­tel­ses­for­hol­dets etablering.

HK, der førte sagen på vegne et medlem, ankede sagen til Højeste­ret, og Højeste­ret gav tilla­delse til anke med følgende begrundelse:

”Da sagen vedrø­rer et prin­ci­pi­elt spørgs­mål om fortolk­ning af feri­e­lovens § 21, stk. 2, og da sagens udfald må anta­ges at kunne få gene­rel betyd­ning for rets­an­ven­del­sen og rets­ud­vik­lin­gen på det danske arbejdsmarked”.

Henven­del­ser om sagen kan ske til advo­kat Peter Breum på pb@elmer-adv.dk.