Skal tillidsrepræsentanter i staten orienteres om, hvilken medarbejder, der påtænkes afskediget? 

Har tillids­re­præ­sen­tan­ter krav på at vide, hvil­ken medar­bej­der, der påtæn­kes afske­di­get? Og hvor­når skal orien­te­rin­gen even­tu­elt ske?

Disse spørgs­mål har været omdrej­nings­punkt i en faglig vold­gift mellem OAO, Akade­mi­kerne, CO10 og Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion på den ene side og Finans­mi­ni­ste­riet (Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen) på den anden side.

Tvisten udsprin­ger af, at Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen de sene­ste år har rådgi­vet om og anbe­fa­let, at arbejds­gi­vere ikke udle­ve­rer navn på den medar­bej­der, der påtæn­kes afske­di­get.  Årsa­gen er begrun­det i usik­ker­hed om, hvor­vidt vide­re­gi­velse af navne er i over­ens­stem­melse med databeskyttelseslovgivningen.

Men hvis tillids­re­præ­sen­tan­ten ikke har krav på at vide, hvil­ken medar­bej­der, der påtæn­kes at blive afske­di­get, hvor­dan skal tillids­re­præ­sen­tan­ten så yde en opti­mal rådgiv­ning og støtte?

 

En nødvendighed at identificere medarbejderen

Ved faglig vold­gift blev det gjort gældende, at formå­let ved at oplyse tillids­re­præ­sen­tan­ten om medar­bej­de­ren, der påtæn­kes afske­di­get, er, at tillids­re­præ­sen­tan­ten får mulig­hed for, at bistå medar­bej­de­ren. Iden­ti­fi­ce­rin­gen af medar­bej­de­ren er såle­des en nødven­dig­hed for at tillids­re­præ­sen­tan­ten kan udføre sine opga­ver bedst muligt.

I den sammen­hæng er data­be­skyt­tel­ses­lo­v­giv­nin­gen ikke til hinder for, at tillids­re­præ­sen­tan­ten orien­te­res om navnet på den pågæl­dende medar­bej­der. Sådan en oplys­ning må i almin­de­lig­hed anses for fortro­lig, hvor­for arbejds­gi­ver som udgangs­punkt må gå ud fra, at tillids­re­præ­sen­tan­ten ikke vil vide­re­give navnet til uvedkommende.

 

Hvornår skal tillidsrepræsentanten orienteres?

Hvad angår spørgs­må­let om, hvor­når orien­te­rin­gen i så fald skal ske, blev det af hensyn til den berørte medar­bej­der gjort gældende, at tillids­re­præ­sen­tan­ten ikke skal orien­te­res, før medar­bej­de­ren selv får besked herom.

Men af hensyn til, at tillids­re­præ­sen­tan­ten kan vare­tage sine opga­ver bedst muligt, må det være sådan, at tillids­re­præ­sen­tan­ten orien­te­res senest samti­dig med eller umid­del­bart efter, at medar­bej­de­ren indkal­des til samtalen.

Efter kendelse blev Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen såle­des dømt til at anerkende,

  • at orien­te­rin­gen af tillids­re­præ­sen­tan­ten om en fore­stå­ende afske­di­gelse skal gives på en måde, der gør det muligt at iden­ti­fi­cere den pågæl­dende medarbejder. 
  • at orien­te­rin­gen af tillids­re­præ­sen­tan­ten skal gives senest samti­dig med eller umid­del­bart efter, at den pågæl­dende medar­bej­der selv får besked herom. 

Læs kendel­sen her.

 

Kontakt

Spørgs­mål eller henven­del­ser kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for OAO, Akade­mi­kerne, CO10 og Lærer­nes Centralorganisation.

 

Læs også om