Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
09.09.2011

Tjenestemand, der ikke var utjenstdygtig på afskedigelsestidspunktet, var berettiget til at fortsætte på rådighedsløn, selvom vedkommende umiddelbart herefter blev utjenstdygtig

Elmer & Partnere


Østre Landsret har den 24. august 2011 truffet afgørelse om fortolkning af tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 4.


T blev ansat som tjenestemand i en stilling som overlærer ved Tale- og Høreinstituttet den 1. august 1995.


T blev ramt af en blodprop i hjernen den 1. januar 2007 og blev indlagt på sygehuset. Som følge heraf havde T 211 sygedage i perioden frem til november 2007. I midten af november 2007 blev det drøftet, hvorvidt T kunne overgå til et fleksjob. Der kom ikke nogen endelig afklaring på fleksjobsansættelsen. I perioden november 2007 til oktober 2008 havde T 341 sygedage.


Det fremgår af tjenestemandslovens § 32, at


”En tjenestemand, der afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at stillingen nedlægges, bevarer sin hidtidige løn i 3 år, jf. dog stk. 3-5.


Stk. 4. Der ydes ikke rådighedsløn til den, der


1) ansættes i eller får anvist en anden stilling, som den pågældende har pligt til at overtage efter §§ 12 og 13.


4) på afskedigelsestidspunktet på grund af sygdom eller uegnethed ikke er i stand til at overtage en stilling, som den pågældende efter §§ 12 og 13 ville have pligt til at overtage.”


I midten af oktober 2008 anmodede Tale- og Høreinstituttet Helbredsnævnet om en udtalelse om, hvorvidt betingelserne for afsked af T på grund af hendes helbred var opfyldt.


Før Helbredsnævnet var kommet med en udtalelse indledte Tale- og Høreinstituttet en afskedigelsessag. Begrundelsen for den påtænkte afskedigelse var en faldende opgavetilgang, der medførte, at T’s stilling skulle nedlægges. Det var ikke muligt at anvise T til en anden passende stilling i Regionen. Der blev derfor afholdt et forhandlingsmøde den 27. april 2009 mellem Regionen og Danmarks Lærerforening, hvor der var enighed om, at T skulle overgå til rådighedsløn. T blev afskediget den 29. april 2009 med rådighedsløn.


På afskedigelsestidspunktet verserede sagen i Helbredsnævnet stadig, og Regionen tog derfor forbehold for Nævnets udtalelse. Den endelig afgørelse faldt den 6. august 2009, hvor Helbredsnævnet udtalte, at T var helbredsmæssigt utjenestedygtig i sin stilling som overlærer. T var overgået til rådighedsløn den 1. august 2009, og Regionen iværksatte derfor en ny høring om påtænkt afskedigelse den 13. august 2009. Regionen gjorde gældende, at T ikke længere opfyldte betingelserne for at oppebære rådighedsløn som følge af sin helbredsmæssige utjenstdygtighed. Danmarks Lærerforening protesterede imod dette. T blev opsagt fra sin stilling på rådighedsløn den 29. oktober 2009.


Østre Landsrets begrundelse og afgørelse:

Det fremgår af tjenestemandslovens § 32. stk. 4, nr. 4, at der ikke ydes rådighedsløn til den tjenestemand, der på afskedigelsestidspunktet er utjenstdygtig på grund af sygdom, og som derfor ikke kan overgå til en anden passende stilling.


Østre Landsret fastslog, at retten til rådighedsløn bortfalder i de tilfælde, hvor tjenestemanden får anvist en anden passende stilling, som tjenestemanden har pligt til at overtage. I den pågældende sag var parterne enige om, at der ikke var anvist en passende stilling til T.


Østre Landsret kom frem til, at der ikke er grundlag for at udstrække anvendelsen af tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 4 og indfortolke, at tjenestemanden skal være tjenstdygtig i hele perioden for at bevare retten til rådighedsløn. Det er således alene helbredsforholdene på afskedigelsestidspunktet, der er afgørende.


Som følge af den udtrykkelige lovregulering på området tilsidesatte Østre Landsret det forbehold Regionen gav i afskedigelsesskrivelsen den 29. april 2009 afventende Helbredsnævnets udtalelse.


Østre Landsret kom derfor frem til, at T var berettiget til at fortsætte på rådighedsløn i 3 år, da Helbredsnævnets udtalelse om utjenstdygtighed ikke forelå på afskedigelsestidspunktet.


Henvendelser vedrørende sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for Danmarks Lærerforening, på pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os