fbpx

Tjenestemand, der ikke var utjenstdygtig på afskedigelsestidspunktet, var berettiget til at fortsætte på rådighedsløn, selvom vedkommende umiddelbart herefter blev utjenstdygtig

Østre Lands­ret har den 24. august 2011 truf­fet afgø­relse om fortolk­ning af tjene­ste­mands­lo­vens § 32, stk. 4, nr. 4.

T blev ansat som tjene­ste­mand i en stil­ling som over­læ­rer ved Tale- og Høre­in­sti­tut­tet den 1. august 1995.

T blev ramt af en blod­prop i hjer­nen den 1. januar 2007 og blev indlagt på syge­hu­set. Som følge heraf havde T 211 syge­dage i peri­o­den frem til novem­ber 2007. I midten af novem­ber 2007 blev det drøf­tet, hvor­vidt T kunne overgå til et fleksjob. Der kom ikke nogen ende­lig afkla­ring på fleksjobsan­sæt­tel­sen. I peri­o­den novem­ber 2007 til okto­ber 2008 havde T 341 sygedage.

Det frem­går af tjene­ste­mands­lo­vens § 32, at

”En tjene­ste­mand, der afske­di­ges, fordi ændrin­ger i forvalt­nin­gens orga­ni­sa­tion eller arbejds­form medfø­rer, at stil­lin­gen nedlæg­ges, beva­rer sin hidti­dige løn i 3 år, jf. dog stk. 3–5.

Stk. 4. Der ydes ikke rådig­heds­løn til den, der

1) ansæt­tes i eller får anvist en anden stil­ling, som den pågæl­dende har pligt til at over­tage efter §§ 12 og 13.

4) på afske­di­gel­ses­tids­punk­tet på grund af sygdom eller uegnet­hed ikke er i stand til at over­tage en stil­ling, som den pågæl­dende efter §§ 12 og 13 ville have pligt til at overtage.”

I midten af okto­ber 2008 anmo­dede Tale- og Høre­in­sti­tut­tet Helbredsnæv­net om en udta­lelse om, hvor­vidt betin­gel­serne for afsked af T på grund af hendes helbred var opfyldt.

Før Helbredsnæv­net var kommet med en udta­lelse indledte Tale- og Høre­in­sti­tut­tet en afske­di­gel­ses­sag. Begrun­del­sen for den påtænkte afske­di­gelse var en faldende opga­ve­til­gang, der medførte, at T’s stil­ling skulle nedlæg­ges. Det var ikke muligt at anvise T til en anden passende stil­ling i Regio­nen. Der blev derfor afholdt et forhand­lings­møde den 27. april 2009 mellem Regio­nen og Danmarks Lærer­for­e­ning, hvor der var enig­hed om, at T skulle overgå til rådig­heds­løn. T blev afske­di­get den 29. april 2009 med rådighedsløn.

På afske­di­gel­ses­tids­punk­tet verse­rede sagen i Helbredsnæv­net stadig, og Regio­nen tog derfor forbe­hold for Nævnets udta­lelse. Den ende­lig afgø­relse faldt den 6. august 2009, hvor Helbredsnæv­net udtalte, at T var helbreds­mæs­sigt utje­ne­ste­dyg­tig i sin stil­ling som over­læ­rer. T var over­gået til rådig­heds­løn den 1. august 2009, og Regio­nen iværk­satte derfor en ny høring om påtænkt afske­di­gelse den 13. august 2009. Regio­nen gjorde gældende, at T ikke længere opfyldte betin­gel­serne for at oppe­bære rådig­heds­løn som følge af sin helbreds­mæs­sige utjenst­dyg­tig­hed. Danmarks Lærer­for­e­ning proteste­rede imod dette. T blev opsagt fra sin stil­ling på rådig­heds­løn den 29. okto­ber 2009.

Østre Lands­rets begrun­delse og afgørelse:
Det frem­går af tjene­ste­mands­lo­vens § 32. stk. 4, nr. 4, at der ikke ydes rådig­heds­løn til den tjene­ste­mand, der på afske­di­gel­ses­tids­punk­tet er utjenst­dyg­tig på grund af sygdom, og som derfor ikke kan overgå til en anden passende stilling.

Østre Lands­ret fastslog, at retten til rådig­heds­løn bort­fal­der i de tilfælde, hvor tjene­ste­man­den får anvist en anden passende stil­ling, som tjene­ste­man­den har pligt til at over­tage. I den pågæl­dende sag var parterne enige om, at der ikke var anvist en passende stil­ling til T.

Østre Lands­ret kom frem til, at der ikke er grund­lag for at udstrække anven­del­sen af tjene­ste­mands­lo­vens § 32, stk. 4, nr. 4 og indfor­tolke, at tjene­ste­man­den skal være tjenst­dyg­tig i hele peri­o­den for at bevare retten til rådig­heds­løn. Det er såle­des alene helbreds­for­hol­dene på afske­di­gel­ses­tids­punk­tet, der er afgørende.

Som følge af den udtryk­ke­lige lovre­gu­le­ring på områ­det tilsi­de­satte Østre Lands­ret det forbe­hold Regio­nen gav i afske­di­gel­ses­skri­vel­sen den 29. april 2009 afven­tende Helbredsnæv­nets udtalelse.

Østre Lands­ret kom derfor frem til, at T var beret­ti­get til at fort­sætte på rådig­heds­løn i 3 år, da Helbredsnæv­nets udta­lelse om utjenst­dyg­tig­hed ikke forelå på afskedigelsestidspunktet.

Henven­del­ser vedrø­rende sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for Danmarks Lærer­for­e­ning, på pb@elmer-adv.dk.