Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
22.11.2023
To frifindende domme for fagforeningsmedlemmer

Gennem to afgjorte straffesager mod medlemmer af hver deres fagforbund, kaster vi lys over objektivitet og retfærdighed i vores retssystem. Hos Elmer Advokater arbejder vi vedholdende for at sikre retfærdighed og retssikkerhed for alle.

Læs mere om de to sager nedenfor.

Sag 1: frifindende dom i byretten

Advokat Jakob Buch-Jepsen (H), som repræsentant for Hærens Konstabel- og Kororalforening (HKKF), førte i oktober en sag for retten i Nykøbing Falster, hvor klienten stod anklaget for overtrædelse af militær straffelovs § 27, stk. 1 – grov pligtforsømmelse.

 

Klienten blev anklaget for groft at have tilsidesat sine pligter som gruppefører for erhvervspraktikanter på Vordingborg Kaserne. Anklagen inkluderede beskyldninger om krænkende adfærd og forskelsbehandling over for en praktikant. Det påståede misbrug af magt inkluderede handlinger som at tage geværet fra praktikanten og give ham en pind i stedet, samt at pålægge ham ydmygende opgaver foran hans medpraktikanter.

 

Efter en grundig retssag og nøje overvejelse af alle fakta og vidneudsagn, traf retten den afgørende beslutning.

Retten fandt ikke tilstrækkeligt bevis for at fastslå, at klienten var skyldig i de anklagede handlinger og at han havde fået den rette vejledning af forsvaret.

 

Retten konkluderede, at episoderne, selvom de kunne have været håndteret bedre, ikke udgjorde en overtrædelse af militær straffelovs § 27, stk. 1 og dermed faldt sagen på grovhedskriteriet.

 

Derfor blev klienten frifundet for anklagen.

 

Sagen burde derfor i stedet være håndteret disciplinært, hvilket også fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen er den absolutte hovedregel.

 

HKKF`s faglige sekretær Flemming Fage Sørensen udtaler således om sagen:

HKKF er yderst tilfredse med Jakobs meget professionelle indsats for vores medlemmer. Det giver en god tryghed for vores medlemmers retssikkerhed, når Jakob giver den militære anklagemyndighed kamp til stregen, og at vi oplever at vores medlemmer frikendes i sag efter sag


Sag 2: politibetjent frikendt i landsretten

I Vestre Landsret skete i oktober frifindelse af en 26-årig politibetjent fra Østjyllands Politi. Betjenten var anklaget for vold mod en anholdt person.

 

I april 2023 blev han idømt 40 dages ubetinget fængsel ved Retten i Aarhus. Anklagen udsprang af en hændelse under visitering og anbringelse af den anholdte i detentionen på politigården i Aarhus.

 

Betjenten ankede øjeblikkeligt dommen og gik til landsretten, hvor rettens perspektiv blev skarpt diskuteret. Forsvarsadvokat Jakob Buch-Jepsen, som var ny advokat på sagen, argumenterede for betjentens forsvar og overbeviste flertallet i landsretten om, at den anvendte magt lå inden for lovens rammer for lovlig magtanvendelse.

Den anholdte afgav vidneforklaring og beskrev et knæspark under brystet og et knytnæveslag i maven, men erkendte samtidig sin egen uforskammethed.

 

Betjentens forklaring kastede lys over situationen, hvor den anholdte nægtede at samarbejde og følge de normale procedurer for visitation og anbringelse i detentionen. Betjenten beskrev en nødvendig magtanvendelse, herunder et knæspark for at bringe den anholdte ud af balance, hvorefter den anholdte forsøgte at gribe fat i en kollegas arm uden at slippe den igen. Dette førte til et slag på overarmen, som blev anvendt som nødværge.

 

Betjenten, der havde været suspenderet fra sit arbejde igennem 15 måneder blev i landsretten pure frifundet og er på den baggrund genindtrådt i tjeneste primo november 2023 efter ophævelse af suspensionen.

Vi mener, at…

… disse sager rejser vigtige spørgsmål om objektivitet og retfærdighed i retssystemet. Vi hos Elmer Advokater deler bekymringen over, at Forsvarets Auditørkorps (FAUK) i visse tilfælde rejser sager, der ikke skulle have været rejst og i stedet helt åbenlyst håndteret disciplinært. Dette overbebyrder domstolene og er ikke i overensstemmelse med objektivitetsprincippet i retsplejelovens § 96, som både gælder for det civile politi- og anklagemyndighed og det militære politi samt anklagemyndighed (FAUK).


Vi, hos Elmer Advokater i kontorfællesskab med advokatfirmaet Jakob Buch-Jepsen, fortsætter vores arbejde med at sikre retfærdighed, gennemsigtighed og objektivitet i retssystemet. Vi vil fortsat stå vagt om vores klienters rettigheder og arbejde for en retfærdig og fair behandling for alle.


Flere nyheder
Om os