fbpx

TO SAGER OM ALDERSDISKRIMINATION OMGJORT VED VESTRE LANDSRET

BUPL vandt den 27. septem­ber to sager om alder­s­diskri­mi­na­tion ved Vestre Landsret.

Afgø­rel­sen viser, at der skal fore­ligge meget tungt­ve­jende bevi­ser for, at alde­ren hver­ken helt eller delvist har spil­let nogen rolle for beslut­nin­gen om afskedigelse.

 

DE FIRE ÆLDSTE BLEV AFSKEDIGET

En selve­jende insti­tu­tion i Randers skulle i 2015 afske­dige fire ansatte på grund af faldende børne­tal. Insti­tu­tio­nens besty­relse udar­bej­dede krite­rier for udvæl­gel­sen af de medar­bej­dere, der skulle afske­di­ges. Krite­ri­erne var drøf­tet i MED-udvalget, og var saglige og meget rumme­lige.  Insti­tu­tio­nens leder valgte ud af 21 ansatte at afske­dige de fire ældste medar­bej­dere.  Sagen blev heref­ter forhand­let med den lokale afde­ling af BUPL, men arbejds­gi­ve­ren bestred, at der var tale om alder­s­diskri­mi­na­tion, idet insti­tu­tio­nen gjorde gældende, at alle ansatte var blevet indi­vi­du­elt vurde­ret ud fra de opstil­lede kriterier.

 

SAGEN FOR BYRETTEN

Sagen blev anlagt ved Retten i Randers, og her frem­lagde insti­tu­tio­nen et skema, der viste, hvor­le­des alle medar­bej­dere var blevet bedømt ud fra krite­rier som faglig, profes­sio­na­lisme, samar­bejd­s­ev­ner, loya­li­tet m.fl. Vurde­rin­gen var lavet af insti­tu­tio­nens leder alene og var såle­des en subjek­tiv vurde­ring af de ansatte.  Under sagen afgav flere ansatte forkla­ring om de to opsagte pæda­go­gers evner som sådan og deres samarbejdsproblemer.

Insti­tu­tio­nen erkendte i såvel byret­ten som lands­ret­ten, at der ved alder­s­for­de­lin­gen blandt de opsagte medar­bej­dere var skabt en formod­ning for, at alde­ren havde spil­let en rolle ved udvæl­gel­sen, men fast­holdt, at det alene var saglige vurde­rin­ger og krite­rier, der var afgø­rende for det ende­lige valg, og at alde­ren ikke var indgået i beslutningsgrundlaget.

Byret­ten frifandt arbejds­gi­ve­ren, idet retten fandt, at der ved denne indi­vi­du­elle vurde­ring var bevist, at der ikke havde fundet diskri­mi­na­tion sted.

 

OMGJORT VED VESTRE LANDSRET

Vestre Lands­ret ændrede afgø­rel­sen, og tilken­de­gav, at det var en tung bevis­byrde, der skulle løftes, når der var skabt en formod­ning for alder­s­diskri­mi­na­tion, jf. forskel­s­be­hand­lings­lo­vens § 7a.  Retten mente ikke, at dette bevis var ført ved lede­rens egen vurde­ring af de ansatte, og de to pæda­go­ger blev tilkendt ni måne­ders løn i godt­gø­relse for at være blevet aldersdiskrimineret.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for BUPL.