TV-overvågning af arbejdspladser — ansatte får krav på udlevering af optagelser

TV-overvågning af arbejds­plad­ser — ansatte får krav på udle­ve­ring af opta­gel­ser. Lov om TV-overvågning og lov om behand­ling af personoplysninger er ændret af Folke­tin­get den 1. juni 2007 og træder i kraft den 1. juli 2007. Hoved­reg­len er fort­sat, at private ikke må fore­tage TV-overvågning af gade, vej, plads e.l. område, som benyt­tes til almin­de­lig færdsel. Denne regel gælder ikke over­våg­ning af tank­sta­tio­ner, fabriks­om­rå­der, over­dæk­kede butiks­cen­tre o.l. Også pengeau­to­ma­ter, vekselau­to­ma­ter og penge­trans­port­bi­ler kan over­vå­ges. Som noget nyt er loven udvi­det til at lovlig­gøre over­våg­ning af indgange og faca­der samt area­ler, der ligger i direkte tilknyt­ning til egne indgange og faca­der og som natur­ligt anven­des eller kan anven­des som adgangs- eller flugt­vej. Det er et krav, at over­våg­nin­gen skal være nødven­dig af hensyn til krimi­na­li­tets­be­kæm­pelse. Denne udvi­delse gælder penge­in­sti­tutvirk­som­he­der, spil­le­ka­si­noer, hotel- og restau­ra­tions­virk­som­he­der samt butiks­cen­tre og butik­ker, hvor­fra der fore­går detailsalg. Alle hidti­dige regler i forbin­delse med TV-overvågning vedrø­rende skilt­ning og orien­te­ring af medar­bej­dere gælder fort­sat. I forbin­delse med lovæn­drin­gen er det præci­se­ret, at perso­nop­lys­nings­lo­ven gælder enhver form for behand­ling af personoplysninger i forbin­delse med TV-overvågning. Det bety­der, at billed- og lydop­ta­gel­ser kun må vide­re­gi­ves, hvis den regi­stre­rede har givet sit udtryk­ke­lige samtykke, vide­re­gi­vel­sen følger af lov eller vide­re­gi­vel­sen sker til poli­tiet. Det frem­går nu direkte af loven, at opta­gel­ser med personoplysninger skal slet­tes senest 30 dage efter, at opta­gel­serne er fore­ta­get. Ansatte kan derfor kræve, at arbejds­gi­ve­ren har en rutine for slet­ning af opta­gel­ser senest 30 dage efter, at opta­gel­serne er fore­ta­get. For slet­te­reg­len gælder en ny og meget væsent­lig bestem­melse i person­da­ta­lovens § 26a, stk. 3. Ifølge denne bestem­melse kan opta­gel­ser opbe­va­res i et længere tids­rum end 30 dage, hvis det er nødven­digt for behand­ling af en konkret tvist. Det kan eksem­pel­vis være den situ­a­tion, hvor en arbejds­gi­ver ønsker at bruge TV-optagelsen som bevis­mid­del i forbin­delse med en tvist med en ansat. Hvis arbejds­gi­ve­ren ønsker det, skal arbejds­gi­ve­ren — inden 30-dages fristen udlø­ber — under­rette den ansatte om, at slet­ning ikke sker. Hvis den ansatte heref­ter ønsker at se opta­gel­sen, har han krav på det, og kan kræve at få udle­ve­ret en kopi af opta­gel­sen. Der har tidli­gere været eksemp­ler på, at arbejds­gi­vere over for de ansatte påstår, at de har bevis på videobånd. Når videobån­dene er gennem­gået, har de været af så dårlig kvali­tet, at de reelt ikke bevi­ser noget. Det er derfor en væsent­lig styr­kelse af de ansat­tes rettig­he­der, at de nu har krav på at få en kopi af opta­gel­sen, såfremt den skal gemmes til brug i forbin­delse med en konkret tvist. En række orga­ni­sa­tio­ner forsøgte i forbin­delse med lovre­vi­sio­nen at styrke borger­nes og de ansat­tes rettig­he­der yder­li­gere. Forslag om, at opsæt­ning af TV-overvågningsudstyr skulle anmel­des til Data­til­sy­net, blev afvist. Videre blev et forslag om at indføre en bestem­melse om tort­godt­gø­relse ikke vedta­get. Denne problem­stil­ling blev under­ka­stet en grun­dig over­vej­else i Rets­ud­val­get efter, at HK fik fore­træde for Rets­ud­val­get og præsen­te­rede en del af den rets­prak­sis, der er på områ­det. I intet tilfælde er der givet tort­godt­gø­relse i forbin­delse med TV-overvågning. Det må heref­ter konsta­te­res, at even­tu­elle godt­gø­rel­ser for misbrug af adgan­gen til TV-overvågning på ikke overenskomst­dæk­kede arbejds­plad­ser fort­sat skal vurde­res efter erstat­nings­ansvars­lo­vens § 26. Arbejds­ret­ten har for nylig pålagt en arbejds­gi­ver at betale en bod på kr. 50.000 for ulov­lig TV-overvågning. I den samme sag skal Sø- og Handels­ret­ten senere tage stil­ling til, om der også skal tilken­des en tort­godt­gø­relse til lønmod­ta­ge­ren i den pågæl­dende sag, der føres af HK Danmark på vegne et medlem. Advo­kat Jacob Golds­ch­midt deltog for Advo­kat­sam­fun­det i det udvalg, der afgav betænk­ning vedrø­rende TV-overvågning, og havde i øvrigt fore­træde for Rets­ud­val­get i tilknyt­ning til HKs foretræde.

Even­tu­elle spørgs­mål vedrø­rende oven­stå­ende kan rettes til advo­kat Jacob Goldschmidt.

Jacob Goldschmidt

Partner