UDKAST TIL KLAGESKRIFT SIKREDE DÆKNING PÅ 1 MIO. KR. TIL EFTERLADTE

I 2018 blev en mand fundet død med hove­det nede i en brønd. Poli­tiet konklu­de­rede, at der var tale om en ulykke.

I lidt over et år forsøgte afdø­des efter­ladte at få udbe­talt dækning fra afdø­des ulyk­kes­for­sik­ring, men blev afvist, da selska­bet ikke mente det var doku­men­te­ret, at der var tale om en ulykke.

Men efter at have sendt selska­bet et udkast til klage­skrift, som skulle indbrin­ges for Anke­næv­net for Forsik­ring, har selska­bet valgt at accep­tere de efter­lad­tes krav og har nu udbe­talt dækning på godt 1 mio. kr. inklu­sive renter.

 

FUNDET MED HOVED OG OVERKROP I EN BRØND

En juli aften i 2018 blev afdøde fundet med hove­det nede i en brønd, hvor fødderne stak op. Rundt omkring brøn­den lå der haveredskaber.

Afdø­des søn havde forin­den ringet til poli­tiet og anmeldt, at hans far ikke var at finde på sin ejen­dom, som var uaflåst.

Da poli­tiet senere på afte­nen gennem­førte en efter­søg­ning på adres­sen, fandt en poli­ti­as­si­stent afdøde nede i brøn­den. Brøn­den var ca. to meter dyb med en diame­ter på ca. 80 cm.

Såle­des var brøn­den stor nok til, at man kunne falde ned i den, men for smal til at man kunne bruge hænderne.

Afdøde blev fundet med hove­det samt bryst­kasse under vand. Der var ingen fund, der kunne pege mod selv­mord. I stedet betrag­tede poli­tiet og poli­tilæ­gen det som et uheld og dødsår­sa­gen iltman­gel ved drukning.

 

FORSIKRINGEN AFVISTE DÆKNING

Under anmel­del­sen af skaden beskrev afdø­des hustru blandt andet, at ulyk­ken var sket under afstiv­ning af brønd­hul. Under monte­rin­gen af øver­ste tønde faldt afdøde i med hove­det først og druknede.

Deru­d­over blev poli­ti­jour­na­ler, dødsat­te­ster, lægejour­na­ler m.v. fremsendt.

I decem­ber 2018 afvi­ste selska­bet, at skaden var dækket af ulyk­kes­for­sik­rin­gen. Som begrun­delse for afvis­nin­gen henvi­ste selska­bet til, at afdøde tidli­gere havde haft hjerteproblemer.

Selska­bet mente ikke det var doku­men­te­ret, at døds­fal­det skyld­tes en ulykke i forsik­rin­gens forstand og gjorde opmærk­som på, at forsik­rin­gen ikke dækkede døds­fald, der havde natur­lige årsa­ger, eller hvor årsa­gen til døds­fal­det var ukendt.

 

KLAGE TIL SELSKABET

Kort efter hjalp vi afdø­des søn med at påklage selska­bets afslag.

Vi henvi­ste blandt andet til mate­ri­a­let fra poli­tiet og dødsat­te­sten, hvor det var beskre­vet, at døds­må­den var en ulykke, og at dødsår­sa­gen var iltman­gel ved drukning.

Deru­d­over gjorde vi opmærk­ning på, at selska­bet ikke havde benyt­tet sig af mulig­he­den for at forlange obduk­tion i henhold til forsik­rings­be­tin­gel­serne, hvor­for enhver usik­ker­hed om dødsår­sa­gen bevis­mæs­sigt skulle komme selska­bet – og ikke de efter­ladte – til skade.

 

UDKAST TIL KLAGESKRIFT ÆNDREDE SELSKABETS SYN PÅ SAGEN

Klagen førte dog ikke til reel udvik­ling. I stedet holdt selska­bet i måneds­vis de efter­ladte hen med henvis­ning til, at der var behov for at indhente læge­lige akter samt en uvil­dig vurde­ring fra en kardiolog.

Vi valgte derfor at sende selska­bet et udkast til et klage­skrift, som skulle indbrin­ges for Anke­næv­net for Forsikring.

Men efter kort betænk­nings­tid har selska­bet nu valgt at accep­tere de efter­lad­tes krav, hvor­for der udbe­ta­les dækning til de efter­ladte på godt 1 mio. kr.

 

KONTAKT

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Gert Willer­s­lev, der har bistået de efter­ladte i sagen.