Vestre Landsret ændrer Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab — ikke fradrag på grund af skadelidtes fibromyalgi

Resume:
I dom af 13. decem­ber har Vestre Lands­ret tilkendt en soci­al­rå­d­gi­ver 70 % erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning efter en arbejds­u­lykke hun var udsat for i somme­ren 2001, hvor hun faldt ned af nogle trap­pe­trin og bla. slog hove­det. Sagen blev ført af Dansk Soci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning på vegne medlem­met. Hun var blevet socila­rå­d­gi­ver i 1994 efter at hun som diakon i slut­fir­serne havde fået konsta­te­ret fibro­my­algi og derfor via reva­li­de­ring var blevet hjul­pet til et mindre fysisk bela­stende arbejde. Hun arbej­dede heref­ter som soci­al­rå­d­gi­ver uafbrudt frem til arbejds­ska­den, dog såle­des at hun i årene inden arbejds­ska­den havde haft nogle lang­va­rige syge­pe­ri­o­der. Disse syge­pe­ri­o­der mente Arbejds­ska­desty­rel­sen måtte skyl­des hendes forud­be­stå­ende lidel­ser og gav hende i første omgang 15% erhverv­se­ven­tab­ser­stat­ning. Efter det under rets­sa­gen var blevet belyst at disse syge­pe­ri­o­der i vidt omfang skyld­tes en stof­skif­te­li­delse, som nu var velre­gu­le­ret, genbe­hand­lede Anke­sty­rel­sen sagen og fast­satte nu tabet til 50%, idet man fort­sat mente, at en del af det samlede tab skyld­tes fibro­my­al­gien. Lands­ret­ten dømte Anke­sty­rel­sen med bla. de begrun­del­ser, at hun efter arbejds­ska­den havde fået forvær­ring af tidli­gere gener; at hun inden arbejds­ska­den havde arbej­det som soci­al­rå­d­gi­ver på fuld tid og på almin­de­lige vilkår; at der ikke var nærlig­gende risiko for at den forud­be­stå­ende lidelse ville udvikle sig på en måde, der ville påvirke erhverv­sev­nen og — at den omstæn­dig­hed, at hendes “grund­li­delse har været en medvir­kende årsag til det samlede tab af erhverv­sevne, kan heref­ter ikke begrunde en nedsæt­telse af erhvervsevnetabserstatningen”

Kommen­tar:
Der er i de sene­ste år efter vores opfat­telse sket en markant øgning af afgø­rel­ser, hvor arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne træk­ker fra i erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab med henvis­ning til, at en konkur­re­rende lidelse har en væsent­lig indfly­delse på det samlede erhvervsevnetab.

Det er Elmer og Part­ne­res opfat­telse, at det afgø­rende moment for, om der skal træk­kes fra i erstat­nin­gen må være, om den skade­lidte ville være blevet erhvervs­hæm­met uanset skaden. Denne dom udtryk­ker glæde­lig­vis dette syns­punkt. Om denne dom eller andre med tilsva­rende problem­stil­lin­ger ankes og evt. ændres vil tiden vise.

Advo­kat Søren Kjær Jensen, der førte sagen, kan kontaktes.

Søren Kjær Jensen

Partner