Vestre Landsret: Konkursbo omfattet af ligebehandlingslovens arbejdsgiverbegreb

Sagen vedrørte en medar­bej­der i en frisør­sa­lon, der under sin barselsor­lov blev opsagt med den begrun­delse, at hendes arbejds­gi­ver var gået konkurs.

Advo­kat Marc Jørgen­sen fra Elmer & Part­nere førte sagen ved Vestre Lands­ret på vegne Dansk Frisør & Kosme­ti­ker Forbund.

Der var 8 medar­bej­dere i frisør­sa­lo­nen, hvoraf tre var 3 medar­bej­dere gravide eller på barselsorlov.

Konkurs­boet opsagde og frit­stil­lede dagen efter konkurs­de­kre­tet de 3 gravide og bars­lende medar­bej­dere. De 5 øvrige medar­bej­dere fort­satte i salonen.

I forbin­delse med boets afvik­ling indgik kura­tor aftale om salg af virksomheden.

Det frem­gik af købs­af­ta­len, at de 3 gravide og bars­lende medar­bej­dere var opsagt og frit­stil­let. Det frem­gik videre af købs­af­ta­len, at køber over­tog og indt­rå­dte i ansæt­tel­ses­for­hol­dene for de 5 øvrige medarbejdere.

Der blev anmeldt krav om godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, jf. § 9 i konkurs­boet som et privil­e­ge­ret krav i henhold til konkurs­lo­vens § 95. Efter en fordrings­prø­velse blev kravet afvist af kurator.

Sagen blev deref­ter indbragt for domsto­lene med påstand om, at kura­tor skulle aner­kende kravet på godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, jf. § 9.

Kura­tor gjorde under sagen gældende, at lige­be­hand­lings­lo­ven ikke fandt anven­delse, fordi konkurs­boet ikke var indt­rådt i ansæt­tel­ses­for­hol­det, og derfor var konkurs­boet ikke arbejds­gi­ver i lige­be­hand­lings­lo­vens forstand.

Lands­ret­ten fastslog, at konkurs­boet var indt­rådt i ansæt­tel­ses­kon­trak­terne over­for de 5 medar­bej­dere, der blev over­dra­get til den fort­sæt­tende virk­ning, og at de 3 medar­bej­dere som boet ikke indt­rå­dte over­for, måtte anses for opsagte og frit­stil­lede. Det påhvi­lede derfor konkurs­boet at bevise, at opsi­gel­serne ikke var begrun­det i gravi­di­tet eller barsel, jf. lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, stk. 4.

Lands­ret­ten fastslog, at konkurs­boet skulle aner­kende godt­gø­relse svarende til 9 måne­ders løn efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16, stk. 2.

Dommen fast­slår, at lige­be­hand­lings­lo­vens beskyt­telse også finder anven­delse på gravide og bars­lende medar­bej­dere, selvom arbejds­gi­ve­ren er taget under konkurs­be­hand­ling, og boet vælger ikke at indtræde i ansæt­tel­ses­for­hol­det med den gravide eller bars­lende medarbejder.

Henven­del­ser vedrø­rende sagen kan rettes til advo­kat Marc Jørgensen.

Marc Malmbak Stounberg

Advokat

Læs også om