Vestre Landsretsdom — Moder der havde valgt forlænget barselsorlov med nedsatte dagpenge kunne fortryde og gå tilbage til normal orlovslængde med den fulde dagpengesats

Efter dagpen­ge­loven kan en moder afholde barselsor­lov med den maksi­male dagpen­ge­sats i 32 uger regnet fra 14 uger efter fødse­len. Peri­o­den kan forlæn­ges med op til 14 uger, men såle­des, at dagpen­ge­sat­sen nedsæt­tes forholds­mæs­sigt, så summen af udbe­talte dagpenge er den samme. En kvinde havde meddelt kommu­nen, at hun ønskede at forlænge dagpen­ge­pe­ri­o­den og var påbe­gyndt peri­o­den med nedsatte dagpenge. På grund af en ny gravi­di­tet, der forhin­drede hende i at afholde den forlæn­gede orlov meddelte hun kommu­nen, at hun ønskede at gå tilbage til den sædvan­lige 32 ugers orlovs­pe­ri­ode med fulde dagpenge. Det afslog kommu­nen og afgø­rel­sen blev stad­fæ­stet af Det Soci­ale Nævn under henvis­ning til Den Soci­ale Anke­sty­rel­ses prak­sis. Begrun­del­sen for denne prak­sis var, at loven ikke inde­holdt hjem­mel til omvalg og at det ville være admi­ni­stra­tivt besvær­ligt for kommu­nerne at fore­tage ombe­reg­ning. Vestre Lands­ret, der afsagde dom den 23. februar 2006, fandt imid­ler­tid, at kvin­den var beret­ti­get til den høje dagpen­ge­sats, fra det tids­punkt hun meddelte kommu­nen, at hun havde valgt ikke at udnytte den forlæn­gede orlovs­pe­ri­ode. Lands­ret­ten lægger vægt på, at loven ikke udtryk­ke­ligt forhin­drer omvalg og tilfø­jer: Dette resul­tat findes også bedst stem­mende med lovmo­ti­ver­nes bemærk­nin­ger om flek­si­bi­li­tet. Lands­ret­ten fandt deri­mod ikke, at kvin­den havde krav på efter­be­ta­ling for den peri­ode, hun havde fået udbe­talt nedsatte dagpenge, inden hun gav kommu­nen meddel­else om omval­get.

Nærmere oplys­nin­ger om sagen kan fås hos advo­kat Ulrik Jørgen­sen, 3367 6767, der førte sagen for HK på vegne kvin­den.