Veteran vinder principiel ankesag om den såkaldte second opinion-ordning

Skre­vet af advo­kat Birgitte Filten­borg 13-04–2021

Anke­sty­rel­sen fast­slår, at genop­ta­gelse af afvi­ste vete­ransa­ger og retten til en ekstra speci­al­læ­ge­un­der­sø­gelse ikke er begræn­set til sager afvist efter særloven. Dermed skal Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring nu endnu engang genop­tage en række afvi­ste sager om psykisk sygdom.

 

Nærmere om sagen

En vete­ran havde anmo­det Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring om at genop­tage sin afvi­ste arbejds­ska­desag om psykisk sygdom. Vete­ra­nen henvi­ste til ordnin­gen om en læge­lig second opinion indført 1. januar 2018 som tekstan­mærk­ning til finans­lo­ven for finansåret 2018.

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring afvi­ste at genop­tage sagen, fordi der ikke var tale om ”sent diag­no­sti­ce­ret” sygdom. Som begrun­delse blev anført:

Den nævnte mulig­hed for en second opinion speci­al­læ­ge­er­klæ­ring omhand­ler alene vete­ra­ner, hvis sag er afvist eller påtæn­kes afvist som værende omfat­tet af Lov om erstat­ning og godt­gø­relse til tidli­gere udsendte solda­ter og andre statsan­satte med sent diag­no­sti­ce­ret post­trau­ma­tisk belast­nings­re­ak­tion (særloven). Dette forhold frem­går af bemærk­nin­gerne til finans­lo­ven. Særloven vedrø­rer alene sent diag­no­sti­ce­ret post­trau­ma­tisk belast­nings­re­ak­tion (PTSD).

 

Anken om second opinion-ordningen

Elmer Advo­ka­ter ankede afgø­rel­sen for vete­ra­nen. Vi gjorde gældende, at det var en forkert fortolk­ning af tekstan­mærk­nin­gen til finans­lo­ven at begrænse second opinion-ordningen til vete­ra­ner, hvis sag er afvist eller påtæn­kes afvist som værende omfat­tet af særloven. Vi anførte desu­den, at begræns­nin­gen var klart i strid med den poli­ti­ske hensigt med ordnin­gen og øvrigt også i strid med Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­rings nyheds­brev af 2. januar 2018 om genop­ta­gelse af afvi­ste veteransager.

Second opinion-ordningen, herun­der mulig­he­den for genop­ta­gelse, gælder for alle tidli­gere udsendte solda­ter og andre statsan­satte til en inter­na­tio­nal mission, som har fået afvist aner­ken­delse af en psykisk sygdom. Ordnin­gen gælder, uanset om de har sent diag­no­sti­ce­ret PTSD og tidli­gere er afvist efter særloven, eller om de tidli­gere alene er afvist efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Dette følger ekspli­cit af tekstan­mærk­nin­gens ordlyd.

Det er i tekstan­mærk­nin­gen anført, at ordnin­gen ”gælder for afgø­rel­ser vedrø­rende perso­ner omfat­tet af person­kred­sen i [særlovens] § 1, stk. 2” (og ikke § 1 i sin helhed som anta­get af AES). Der er også gjort en tilfø­jelse om, at ordnin­gen ”omfat­ter sager om psyki­ske sygdomme efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven eller vete­ran­loven, som afgø­res, er anmeldt, genop­ta­get eller opta­get til revi­sion i Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring.”

 

Ankestyrelsens afgørelse

Anke­sty­rel­sen har ved afgø­relse af 31. marts 2021 givet vete­ra­nen medhold i, at ”Retten til en second opinion-erklæring omfat­ter alle sager om psyki­ske sygdomme, der er anmeldt efter arbejds­ska­de­loven for den person­kreds, der er omfat­tet af § 1, stk. 2, i særloven.” Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring skal derfor behandle spørgs­må­let om aner­ken­delse igen.

 

Elmers kommentarer

Sagen er prin­ci­piel og har betyd­ning for alle vete­ra­ner, der har fået afvist genop­ta­gelse og/eller en læge­lig second opinion med henvis­ning til, at de ikke har sent diag­no­sti­ce­ret PTSD.

Det er ufor­stå­e­ligt, at der til stadig­hed begås alvor­lige juri­di­ske fejl i sagerne om psykisk sygdom hos vete­ra­ner. Denne gang er det en lovfor­tolk­nings­fejl, som grun­det regler­nes klar­hed og den poli­ti­ske hensigt ikke burde kunne ske. Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring udsendte endda ved ordnin­gens indfø­relse den 2. januar 2018 et nyheds­brev om second opinion-ordningen/om genop­ta­gelse af afvi­ste vete­ransa­ger og retten til en ekstra speci­al­læ­ge­un­der­sø­gelse uden at melde ud, at det skulle være begræn­set til sager afvist efter særloven, snarere tvær­ti­mod. I det lys er det endnu mere ufor­stå­e­ligt, at denne fortolk­nings­fejl kunne ske.

Nyheds­bre­vet kan læses her.

Glæde­ligt er det dog, at det rigtige resul­tat denne gang blev opnået, uden at sagen skulle til domstolene.

 

Hvad skal der nu ske

Vi imøde­ser nu Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­rings udmel­ding om konse­kven­sen af deres under­kendte regel­an­ven­delse, herun­der om de berørte sager kan forven­tes genop­ta­get af egen drift.

Even­tu­elle spørgs­mål til sagens problem­stil­ling kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg bf@elmer-adv.dk, som førte sagen for vete­ra­nen med støtte fra Soldaterlegatet.

 

Lovgrundlaget

Tekstan­mærk­ning til finans­lo­ven for finansåret 2018 nr. 162. ad 17.21.06., stk. 1 og stk. 3:

Tidli­gere udsendte solda­ter og andre statsan­satte har ret til en ekstra speci­al­læ­ge­un­der­sø­gelse, når Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring under sags­be­hand­lin­gen af en konkret sag umid­del­bart vurde­rer, at pågæl­den­des sag ikke kan aner­ken­des som en arbejds­skade, jf. stk. 3.

Stk. 2. […]

Stk. 3. Initi­a­ti­verne i stk. 1 og stk. 2 gælder for afgø­rel­ser vedrø­rende perso­ner omfat­tet af person­kred­sen i § 1, stk. 2, i lov om erstat­ning og godt­gø­relse til tidli­gere udsendte solda­ter og andre statsan­satte med sent diag­no­sti­ce­ret post­trau­ma­tisk belast­nings­re­ak­tion (vete­ran­loven). Initi­a­ti­verne omfat­ter sager om psyki­ske sygdomme efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven eller vete­ran­loven, som afgø­res, er anmeldt, genop­ta­get eller opta­get til revi­sion i Arbejds­mar­ke­dets Erhvervssikring.

Stk. 4. […]

Særlovens § 1, stk. 2:

I denne lov forstås ved tidli­gere udsendte solda­ter og andre statsan­satte perso­ner, der som led i ansæt­tel­sen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenst­ligt medfør har opholdt sig i udlan­det i områ­der, hvor danske statsan­satte delta­ger i konflikt­fore­byg­gende, freds­be­va­rende, freds­ska­bende, huma­ni­tære og andre lignende opga­ver.”

 

Birgitte Filtenborg

Advokat

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om