Vigtig Højesteretsdom om beregning af tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge

Resumé:
Højeste­ret har i dag, den 4. septem­ber 2009, afgjort, at skade­lidte for hvert år, syge­pe­ri­o­den har varet, har krav på erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste svarende til 52 ugers løn med tillæg af 12,5 % heraf i feri­e­godt­gø­relse.

Faktum: 
Skaden indtraf i marts måned 2003, og der var under sagen enig­hed om, at han var beret­ti­get til erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste til april 2007; altså i mere end 4 år. Uenig­he­den gik på, om erstat­nin­gen skulle bereg­nes ud fra 52 uger med eller uden tillæg af 12½ % feri­e­godt­gø­relse eller 47 uger + 12,5 % feri­e­godt­gø­relse, som hævdet af forsik­rings­sel­ska­bet.

Forsik­rings­sel­ska­bets syns­punkt under sagen var, at skade­lidte skulle stil­les som om skaden ikke var indtruf­fet og i den situ­a­tion, ville skade­lidte hvert år have holdt 5 ugers ferie, hvor der ikke udbe­ta­les løn, og hvor der ikke optje­nes feri­e­godt­gø­relse, svarende til at der skal beta­les i forhold 47 uger med tillæg af feri­e­godt­gø­relse. Særligt med henvis­ning til en Højeste­rets­dom fra 2004 (U2004.2227H) gjorde skade­lidte gældende, at skaden betød, at han ikke kunne afholde ferie, og at han derfor havde krav på erstat­ning for alle uger i hele peri­o­den med tillæg af feri­e­godt­gø­relse.

Højeste­rets begrun­delse:
Højeste­ret star­ter med fast­slå, at skade­lidte har krav på at få erstat­tet ethvert arbejds­ve­der­lag, der ikke alle­rede er dækket af de ydel­ser, der kan træk­kes fra i tabet efter erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2, stk. 2 (løn under sygdom, syge­dag­penge m.m.). Dernæst at feri­e­godt­gø­relse er en del af arbejds­ve­der­la­get; også selvom det som udgangs­punkt er øremær­ket til at afholde ferie. Endvi­dere at det følger af feri­e­lovens § 13 og § 24, at en lønmod­ta­ger har krav på at få udbe­talt feri­e­godt­gø­relse, når den pågæl­dende på grund af sygdom, ikke har afholdt ferie. Deref­ter henvi­ser Højeste­ret til begrun­del­sen i dommen fra 2004 og slår fast, at der er krav på erstat­ning for alle 52 uger med tillæg af 12 ½ % feri­e­godt­gø­relse, og at der ikke i erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2, stk. 2 er grund­lag for at trække udbe­talt feri­e­godt­gø­relse (for tidli­gere optje­ning­sår) fra i erstat­nin­gen for senere år.

Elmer & Part­ne­res kommen­tar:
Indled­nings­vis skal det oply­ses, at sagen for den skade­lidte ikke er ført af Elmer & Part­nere men af advo­kat­fir­maet Bjørst ved Henrik Juel Halberg.

Højeste­rets­dom fra 2004 var meget klar, og derfor var det resul­tat, som Højeste­ret nu er nået frem til, ventet. Forsik­rings­sel­ska­berne har de sidste 5 år – trods dommen fra 2004 – ikke villet accep­tere beta­ling af tabt arbejds­fortje­ne­ste i 52 uger med tillæg af 12½ % feri­e­godt­gø­relse, og det har givet et meget stort antal uafslut­tede sager. Alle disse sager kan nu gøres færdige såle­des, at forsik­rings­sel­ska­berne og andre ansvar­lige skal betale yder­li­gere erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste i over­ens­stem­melse med dommen.

Elmer & Part­nere kan kun opfor­dre alle, der i et fagfor­bund eller på anden måde rådgi­ver de skade­lidte, til at gennemgå alle ikke afslut­tede sager og sikre, at der opgø­res tabt arbejds­fortje­ne­ste for hele erstat­nings­pe­ri­o­den med den lønind­tægt, som skade­lidte ville have haft, med tillæg af 12½ %. Det er i denne sammen­hæng uden betyd­ning, om skade­lidte var time- eller månedsløn­net.

Er der spørgs­mål til dommen og dens konse­kven­ser, kan de rettes til advo­kat Karsten Høj på kh@elmer-adv.dk eller tlf. 33676767.

Advokat Karsten Høj

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785