Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
24.04.2019

Vil nyt lovforslag nedbringe sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet?

Kathrine Frøkjær


Torsdag den 25. april forventes det, at lovforslag L 172 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser bliver vedtaget. Lovforslaget har til hensigt at nedbringe sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet, men kommer det til at ske?


Advokat Karsten Høj er ikke optimistisk på voldsofrenes vegne og udtrykte inden påsken sin bekymring på Rule of Law. Kort efter blev justitsministeren forholdt kritikken, hvilket ministeren nu har svaret på.


Læs ministerens svar samt Karstens kritik nedenfor.


 


LOVFORSLAG L 172


Hvad angår de dele af lovforslag L 172, der er tiltænkt at nedbringe sagsbehandlingstiden, så omhandler de følgende: • Hurtig og mindre formel behandling og tilkendelse af erstatning for krav indtil 3.500 kr.

 • Mulighed for at indføre obligatorisk anvendelse af digital selvbetjening (digital sagsportal), når der skal ansøges om erstatning.

 • Mulighed for at Erstatningsnævnet kan få terminaladgang til oplysninger i indkomstregistreret.

 • Tilkendegivelse til Erstatningsnævnet om i øget omgang af træffe afgørelse om erstatning inden straffesagen er afsluttet og inden, der er klarhed over, om skaden dækkes fra anden side (om skadevolders forsikring dækker).

 • Mulighed for at indhente udtalelse om mén og erhvervsevnetab fra andre end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (der i dag anvendes).


 


VIL SAGSBEHANDLINGSTIDEN NEDBRINGES?


Rule of Law har Karsten uddybet sin kritik af lovforslaget. Isoleret set vurderer Karsten ikke, at der noget galt med de forslåede ændringer bortset fra, at de kun vil få marginal betydning for behandlingstiden.


I stedet vurderer Karsten, at det er andre forhold, der væsentligt vil nedbringe sagsbehandlingstiden.


Her foreslås det, at erstatning for personskade forårsaget af en straffeovertrædelse gøres primær, og at voldsofferordningen ændres til en ”anmeldeordning”, som det kendes for arbejdsskader og patientskader.


 


PATIENTERSTATNINGEN ET ALTERNATIV?


Det er derudover ærgerligt, at Justitsministeren ikke har haft mod til at se på en overflytning af sagsbehandlingen til Patienterstatningen ved at etablere ”Voldsoffererstatningen”, som også blev præsenteret som alternativ i den omfattende rapport Analyse af offererstatningssager.


For det første råder Patienterstatningen allerede over digitale løsninger, som nævnet først skal til at anskaffe.


For det andet råder Patienterstatningen allerede over juridisk faglig viden og erfaring med at tilkende erstatning for personskader.


Og for det tredje har Patienterstatningen et stort antal speciallægekonsulenter, der kan bedømme årsagssammenhæng og ikke mindst fastsætte størrelsen af det varige mén.


En overflytning tegner alt andet lige til at være et fornuftigt alternativ – også med tanke på, at Erstatningsnævnet er et lille sekretariat, der bort set fra de ekstra ressourcer, som er sat af i 2019 og 2020 til ”bunke-bekæmpelse”, består af ca. 15 årsværk.


 


JUSTITSMINISTERENS SVAR


Kritikken blev inden påske præsenteret for Retsudvalget, som efterfølgende valgte at anmode om justitsministerens kommentar på kritikken.


Du kan læse det fuld svar her. I korte træk svarede ministeren: • At offererstatningssager er bedst forankret i Erstatningsnævnet – sagsbehandlingen skal altså ikke overflyttes til Patienterstatningen

 • At lovforslaget er en del af en større pakke

  – Det store potentiale for at nedbringe sagsbehandlingstiden ligger i de styrings- og ressourcebaserede initiativer, der løbende vil iværksættes.

 • At den digitale sagsportal forventes at kunne tages i brug i 2020 og kan nedbringe sagsbehandlingstiden med 36-44 dage

 • At der ikke er grundlag for at ændre ordningen til en anmeldelsesordning


Ministerens svar er ikke overraskende. Men de gør os dog lidt klogere på, hvad der kommer til at ske og hvilket resultater vi kan forvente.


Vi vil naturligvis holde et vågent øje med udviklingen.


 


KONTAKT


Spørgsmål og kommentarer kan rettes til advokat Karsten Høj.


 


Flere nyheder
Om os