fbpx

VIL NYT LOVFORSLAG NEDBRINGE SAGSBEHANDLINGSTIDEN I ERSTATNINGSNÆVNET?

Tors­dag den 25. april forven­tes det, at lovfor­slag L 172 om erstat­ning fra staten til ofre for forbry­del­ser bliver vedta­get. Lovfor­sla­get har til hensigt at nedbringe sags­be­hand­ling­sti­den i Erstat­ningsnæv­net, men kommer det til at ske?

Advo­kat Karsten Høj er ikke opti­mi­stisk på voldsof­re­nes vegne og udtrykte inden påsken sin bekym­ring på Rule of Law. Kort efter blev justits­mi­ni­ste­ren forholdt kritik­ken, hvil­ket mini­ste­ren nu har svaret på.

Læs mini­ste­rens svar samt Karstens kritik nedenfor.

 

LOVFORSLAG L 172

Hvad angår de dele af lovfor­slag L 172, der er tiltænkt at nedbringe sags­be­hand­ling­sti­den, så omhand­ler de følgende:

 • Hurtig og mindre formel behand­ling og tilken­delse af erstat­ning for krav indtil 3.500 kr.
 • Mulig­hed for at indføre obliga­to­risk anven­delse af digi­tal selv­be­tje­ning (digi­tal sags­por­tal), når der skal ansø­ges om erstatning.
 • Mulig­hed for at Erstat­ningsnæv­net kan få termi­na­l­ad­gang til oplys­nin­ger i indkomstregistreret.
 • Tilken­de­gi­velse til Erstat­ningsnæv­net om i øget omgang af træffe afgø­relse om erstat­ning inden straf­fesa­gen er afslut­tet og inden, der er klar­hed over, om skaden dækkes fra anden side (om skade­vol­ders forsik­ring dækker).
 • Mulig­hed for at indhente udta­lelse om mén og erhverv­sev­ne­tab fra andre end Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (der i dag anvendes).

 

VIL SAGSBEHANDLINGSTIDEN NEDBRINGES?

Rule of Law har Karsten uddy­bet sin kritik af lovfor­sla­get. Isole­ret set vurde­rer Karsten ikke, at der noget galt med de forslå­ede ændrin­ger bort­set fra, at de kun vil få margi­nal betyd­ning for behandlingstiden.

I stedet vurde­rer Karsten, at det er andre forhold, der væsent­ligt vil nedbringe sagsbehandlingstiden.

Her fore­slås det, at erstat­ning for personskade forår­sa­get af en straf­fe­over­træ­delse gøres primær, og at voldsof­fer­ord­nin­gen ændres til en ”anmel­de­ord­ning”, som det kendes for arbejds­ska­der og patientskader.

 

PATIENTERSTATNINGEN ET ALTERNATIV?

Det er deru­d­over ærger­ligt, at Justits­mi­ni­ste­ren ikke har haft mod til at se på en over­flyt­ning af sags­be­hand­lin­gen til Patien­ter­stat­nin­gen ved at etab­lere ”Voldsof­fe­rer­stat­nin­gen”, som også blev præsen­te­ret som alter­na­tiv i den omfat­tende rapport Analyse af offe­rer­stat­nings­sa­ger.

For det første råder Patien­ter­stat­nin­gen alle­rede over digi­tale løsnin­ger, som nævnet først skal til at anskaffe.

For det andet råder Patien­ter­stat­nin­gen alle­rede over juri­disk faglig viden og erfa­ring med at tilkende erstat­ning for personskader.

Og for det tredje har Patien­ter­stat­nin­gen et stort antal speci­al­læge­kon­su­len­ter, der kan bedømme årsags­sam­men­hæng og ikke mindst fast­sætte stør­rel­sen af det varige mén.

En over­flyt­ning tegner alt andet lige til at være et fornuf­tigt alter­na­tiv – også med tanke på, at Erstat­ningsnæv­net er et lille sekre­ta­riat, der bort set fra de ekstra ressour­cer, som er sat af i 2019 og 2020 til ”bunke-bekæmpelse”, består af ca. 15 årsværk.

 

JUSTITSMINISTERENS SVAR

Kritik­ken blev inden påske præsen­te­ret for Rets­ud­val­get, som efter­føl­gende valgte at anmode om justits­mi­ni­ste­rens kommen­tar på kritikken.

Du kan læse det fuld svar her. I korte træk svarede ministeren:

 • At offe­rer­stat­nings­sa­ger er bedst forank­ret i Erstat­ningsnæv­net – sags­be­hand­lin­gen skal altså ikke over­flyt­tes til Patienterstatningen
 • At lovfor­sla­get er en del af en større pakke
  — Det store poten­ti­ale for at nedbringe sags­be­hand­ling­sti­den ligger i de styrings- og ressour­ce­ba­se­rede initi­a­ti­ver, der løbende vil iværksættes.
 • At den digi­tale sags­por­tal forven­tes at kunne tages i brug i 2020 og kan nedbringe sags­be­hand­ling­sti­den med 36–44 dage
 • At der ikke er grund­lag for at ændre ordnin­gen til en anmeldelsesordning

Mini­ste­rens svar er ikke over­ra­skende. Men de gør os dog lidt klogere på, hvad der kommer til at ske og hvil­ket resul­ta­ter vi kan forvente.

Vi vil natur­lig­vis holde et vågent øje med udviklingen.

 

KONTAKT

Spørgs­mål og kommen­ta­rer kan rettes til advo­kat Karsten Høj.

 

Læs også om