Sygdomsramt medarbejder kom i klemme under køb og salg af virksomhed

- Nu har Østre Landsret afgjort, hvem der var arbejdsgiver 

Først blev virk­som­he­den solgt. Så blev salget annul­le­ret. Deref­ter lukkede virk­som­he­den. Og tre måne­der senere åbnede virk­som­he­den igen — men nu med ny ejer.  Østre Lands­ret har for nylig taget stil­ling til, hvem der hæfter for medar­bej­der­nes krav som følge af virksomhedsoverdragelsesloven.

 

Uenigheder mellem køber og sælger

Sagen hand­lede om en medar­bej­der i en spil­lekiosk. Da kiosken blev solgt fort­satte medar­bej­de­ren med at arbejde i kiosken. Medar­bej­de­ren blev dog syge­meldt kort efter salget.

Under medar­bej­de­rens sygedoms­pe­ri­ode gik det skævt mellem køber og sælger. Parterne blev så uenige, at sælger valgte at smide køber ud af kios­k­le­je­må­let for heref­ter at lukke kiosken.

Hver­ken køber eller sælger af kiosken ville vedkende sig at være arbejds­gi­ver for den syge­meldte medar­bej­der, og medar­bej­de­ren blev derfor nødt til at ophæve sit ansættelsesforhold.

I lukke­pe­ri­o­den blev kios­k­le­je­må­let over­dra­get til et selskab, der tre måne­der senere åbnede en spil­lekiosk på adressen.

 

Østre Landsrets dom

På vegne af medar­bej­de­ren anlagde HK sag mod sælge­ren af kiosken. Her blev det gjort gældende, at der havde været tale om en virk­som­heds­over­dra­gelse, idet sælger tilba­ge­tog kiosken, hvor­for sælger måtte anses som arbejds­gi­ver for den syge­meldte medar­bej­der – også selvom kiosken efter­føl­gende havde været lukket.

Yder­li­gere blev det gjort gældende, at medar­bej­de­rens ansæt­tel­ses­for­hold var ende­ligt ophørt inden virk­som­he­den blev over­dra­get til det selskab, der fort­satte drif­ten 3 måne­der senere.

Modsat mente sælger, at der ikke var tale om en virk­som­heds­over­dra­gelse, da sælger tilba­ge­tog kiosken. Det var derfor stadig køber, der skulle anses som arbejds­gi­ver, hvor­for køber hæftede for medar­bej­de­rens krav.

Østre Lands­ret fandt dog, at der var tale om en virk­som­heds­over­dra­gelse, da sælge­ren tog kiosken tilbage og lagde i den forbin­delse vægt på,

  • at virk­som­he­den var i drift, da den blev taget tilbage,
  • at virk­som­he­den ikke ændrede iden­ti­tet, da den åbnede efter lukke­pe­ri­ode og
  • at det var den oprin­de­lige ejers hensigt at fort­sætte kiosk­drif­ten, da han tog kiosken tilbage

Lands­ret­ten tillagde det ikke afgø­rende betyd­ning, at kiosken havde været lukket i 3 måne­der efter tilba­ge­ta­gel­sen og at kiosken var ejet af et selskab, da den åbnede igen.

 

Vores bemærkninger

Dommen bely­ser, hvil­ken vægt en lukke­pe­ri­ode skal tillæg­ges i forbin­delse med en virk­som­heds­over­dra­gelse. En længere lukke­pe­ri­ode i forbin­delse med en over­dra­gelse er et forhold der taler imod, at over­dra­gel­sen er omfat­tet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Der er dog tale om en samlet vurde­ring, og sagen viser, at selvom en virk­som­hed efter­føl­gende har været lukket i flere måne­der, kan der stadig være tale om en virk­som­heds­over­dra­gelse med den konse­kvens, at erhver­ve­ren over­ta­ger forplig­ti­gel­serne i forhold til virk­som­he­dens medarbejdere.

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Marc Jørgen­sen, der førte sagen for HK.

 

Marc Malmbak Stounberg

Advokat

Læs også om