Vold på arbejdspladsen – offerets vanskelige vej til erstatning

Advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere arran­ge­rer sammen med en række samar­bejds­part­nere en høring om:

”Vold på arbejds­plad­sen – offe­rets vanske­lige vej til erstat­ning”.

Baggrun­den for hørin­gen er, at ansatte, der udsæt­tes for vold på arbej­det, ofte har meget svært ved at opnå erstat­ning på lige fod med andre, der udsæt­tes for vold.

Det skyl­des særligt, at vold udøvet af børn, demens­ramte eller borgere med psyki­ske funk­tions­ned­sæt­tel­ser sjæl­dent er omfat­tet af straf­fe­loven. Dermed er der ikke dækning via offe­rer­stat­nings­lo­ven. Ofte er der ikke en ansvars­for­sik­ring, der dækker ansva­ret for volden, og i alle tilfælde er proces­sen for at opnå ret til erstat­ning lang og bela­stende for alle invol­ve­rede parter.

De ansatte, der udsæt­tes for vold på arbej­det, vil i de fleste tilfælde få dækning efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, men ikke for svie og smerte og særligt ikke for indtægtstab (tabt arbejds­fortje­ne­ste), fordi disse krav ikke dækkes af den lov. Det kan betyde et stort økono­misk tab for den enkelte ansatte.

Dette vil vi gerne sætte fokus på.

I hørin­gen delta­ger et panel bestå­ende af blandt andet folke­tings­po­li­ti­kerne Peter Skaarup, Pernille Skip­per, Tom Behnke og Trine Bram­sen, formæn­dene for FOA, Soci­al­pæ­da­go­gerne og Dansk Sygeple­jer­råd samt Jens Sten­bæk fra Danske Regio­ner. Pane­let vil blive præsen­te­ret for enkelte cases samt oplæg fra Alzhei­mer­for­e­nin­gen, Fore­nin­gen LEV, Kommu­ner­nes Landsor­ga­ni­sa­tion samt Forsik­ring & pension.

Hørin­gen finder sted på Chri­sti­ans­borg tors­dag den 10. okto­ber 2013 fra kl. 9–13.

Der er fort­sat enkelte ledige plad­ser, så send en mail til ast@elmer-adv.dk  og hør, om du kan få en plads.