perspektiv — Vores forsikringsretlige magasin 

Med årene har vi opnået stor eksper­tise og erfa­ring med at behandle en lang række forsik­rings­sa­ger. Sagerne er forskel­lige. Men ofte ople­ver vi, at problem­stil­lin­ger går igen – og i flere tilfælde kan problem­stil­lin­gen få konse­kven­ser for mange forsik­rings­kun­der. Derfor har vi vil valgt at udgive perspek­tiv.

I perspek­tiv kaster vi lys over en given proble­ma­tik, et bestemt tema eller en særlig udvik­ling. Maga­si­net inde­hol­der korte præsen­ta­tio­ner af væsent­lig rets­prak­sis, men stil­ler deru­d­over skarpt på nogle af de juri­di­ske eller etiske spørgs­mål, der rejser sig.

Vores håb er, at perspek­tiv vil bidrage med viden om et ellers kompli­ce­ret område og forhå­bent­ligt være medvir­kende til, at der bliver skabt fokus på nogle af de uhen­sigts­mæs­sige forhold, som gælder for mange forsikringskunder.

Neden­for kan du se en over­sigt over de sene­ste udgivelser.

 

Overvågning — erhvervsevnen under lup / November 2017

I første udgave af perspek­tiv sætter vi erhverv­sev­nen under lup, når temaet er forsik­rings­sel­ska­bers brug af over­våg­ning i sager ved mistanke om forsikringssvindel.

Det er i alles inter­esse, at forsik­rings­svin­del opkla­res. Prak­sis viser dog, at selska­ber­nes brug af over­våg­nings­ma­te­ri­ale mv. ikke altid sker korrekt eller med de nuan­cer, som områ­det fortje­ner. Dette kan få bety­de­lige konse­kven­ser for skade­lidte og udvik­lin­gen rejser såle­des nogle nye juri­di­ske og etiske spørgs­mål om, i hvil­ket omfang selska­berne er beret­ti­get til at anvende over­våg­nings­ma­te­ri­ale i deres sags­be­hand­ling, og hvil­ken bevis­værdi mate­ri­a­let har.

Læs udgi­vel­sen: Over­våg­ningerhverv­sev­nen under lup

 

Forsikringsselskabers rådgivning og ansvar / Maj 2018

I anden udgave af perspek­tiv er temaet forsik­rings­sel­ska­ber­nes rådgiv­ning og ansvar.
 
Prak­sis viser, at selska­ber­nes rådgiv­ning — eller mangel på samme — giver anled­ning til en del tvister, der kan få store konse­kven­ser for kunden.
 
I lyset af de sene­ste års nævnsprak­sis vil vi derfor se på udvalgte områ­der, der giver anled­ning til udfor­drin­ger, og afslut­nings­vis bidrage med vores perspek­tiv og bud på, hvor­dan tvisterne kan undgås.

Læs udgi­vel­sen: Forsik­rings­sel­ska­bers rådgiv­ning og ansvar

 

Ny lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse / September 2018

Den 1. okto­ber 2018 træder den nye lov om forsik­rings­for­mid­ling og god skik bekendt­gø­relse i kraft.

Den nye lov og bekendt­gø­relse har til formål at øge forbru­ger­be­skyt­tel­sen på forsik­rings­om­rå­det og opstil­ler en række speci­fikke krav, som vil afhjælpe en række af de forhold, der hidtil har givet anled­ning til udfor­drin­ger og tvister.

I dette nummer af perspek­tiv kan du læse vores gennem­gang og kommen­tar til den nye lov og bekendtgørelse.

Vi stil­ler skarpt på de centrale bestem­mel­ser og brin­ger vores perspek­tiv på, hvor­dan den enkelte forbru­ger er stil­let, når den nye lov og bekendt­gø­relse træder i kraft.

Læs udgi­vel­sen: Ny lov om forsik­rings­for­mid­ling og god skik bekendtgørelse

 

Sætter gebyr retssikkerheden over styr? / August 2019

Når en person kommer til skade, har skade­lidte og skade­vol­der mulig­hed for at indhente en vejle­dende udta­lelse fra Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES). I prak­sis indhen­tes udta­lel­serne ofte, og de tillæg­ges stor betyd­ning for sagens oplys­ning såvel som afgørelse.

Pr. 1. januar 2017 blev geby­rerne for vejle­dende udta­lel­ser forhø­jet bety­de­ligt og er siden hen fort­sat med at stige. Såle­des er geby­ret for en udta­lelse med erhverv­sev­ne­tab steget fra 8.600 kr. til 24.510 kr. fra 2016–2019, mens en udta­lelse uden erhverv­sev­ne­tab er steget fra 5.100 kr. til 9.340 kr. for samme periode.

I prak­sis har geby­ret oftest været betalt af skade­vol­ders ansvars­for­sik­rings­sel­skab. Men stati­stik­ker fra AES viser, at der har været et bety­de­ligt fald i de vejle­dende udta­lel­ser på mere end 30 % sammen­lig­net med peri­o­den før gebyrstig­nin­gerne. Det er vores erfa­ring, at selska­berne i mindre omfang end tidli­gere vil betale for de vejle­dende udta­lel­ser, og at de skade­lidte på grund af gebyrstig­nin­gerne ofte ikke kan.

Det har rejst to væsent­lige problem­stil­lin­ger, som vi vil sætte fokus på i denne udgi­velse af perspek­tiv

  1. Har selska­ber­nes prak­sis ændret sig, og kan det være i strid med god forsikringsskik?
  2. Hvad bety­der gebyrstig­nin­gerne for skade­lid­tes retssikkerhed?

Læs udgi­vel­sen: Perspek­tiv — Sætter gebyr rets­sik­ker­he­den over styr

 

Christian Skovgaard

Advokat

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev