ERSTATNING FOR PSYKISK ARBEJDSSKADE

Udvik­ling af psykisk sygdom beror på et kompleks samspil af mange fakto­rer og skyl­des sjæl­dent kun belast­nin­ger, som perso­nen har været udsat for i sit arbejde. Derfor bliver kun få procent af de anmeldte psyki­ske sygdomme aner­kendt som en psykisk arbejdsskade.

I prin­cip­pet kan enhver psykisk sygdom aner­ken­des som arbejds­skade.

Aner­ken­delse sker typisk, når årsa­gen til den arbejds­be­tin­gede sygdom er arbejds­mæs­sige belast­nin­ger i form af vold, over­fald, trus­ler om vold, trus­ler på livet og andre vold­somme situ­a­tio­ner af trau­ma­tisk karak­ter, herun­der sexchikane.

Deru­d­over kan inter­per­so­nelle proble­mer som grov mobning og chikane aner­ken­des som årsag, lige­som også svære tilfælde af stressbe­last­ning på arbej­det kan aner­ken­des som årsag til en psykisk sygdom.

 

VI KAN HJÆLPE DIG MED DIN SAG OM PSYKISK ARBEJDSSKADE

Sager om psykisk arbejds­skade kræver speci­a­listvi­den for at blive hånd­te­ret korrekt.

Hos Elmer Advo­ka­ter behand­ler vi et stort antal sager om psykisk arbejds­skade, og vi er det advo­kat­kon­tor, som har ført flest rets­sa­ger herom.

Vi har en helt særlig erfa­ring med kvali­fi­ce­ring af denne sags­type og med at få sagerne fore­lagt for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get med et posi­tivt resul­tat til følge.

Vi kan hjælpe dig i alle faser af din sag.

Du er altid velkom­men til at kontakte os og høre nærmere om mulig­he­derne for bistand i din sag.

Birgitte Filtenborg

Advokat

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev