Psykiske arbejdsskader

ERSTATNING FOR PSYKISK ARBEJDSSKADE

Udvik­ling af psy­kisk syg­dom beror på et kom­pleks sam­spil af mange fak­to­rer og skyl­des sjæl­dent kun belast­nin­ger, som per­so­nen har været udsat for i sit arbej­de. Der­for bli­ver kun få pro­cent af de anmeld­te psy­ki­ske syg­dom­me aner­kendt som en psy­kisk arbejds­ska­de.

I prin­cip­pet kan enhver psy­kisk syg­dom aner­ken­des som arbejds­ska­de.

Aner­ken­del­se sker typisk, når årsa­gen til den arbejds­be­tin­ge­de syg­dom er arbejds­mæs­si­ge belast­nin­ger i form af vold, over­fald, trus­ler om vold, trus­ler på livet og andre vold­som­me situ­a­tio­ner af trau­ma­tisk karak­ter, her­un­der sex­chi­ka­ne.

Der­u­d­over kan inter­per­so­nel­le pro­ble­mer som grov mob­ning og chi­ka­ne aner­ken­des som årsag, lige­som også svære til­fæl­de af stressbe­last­ning på arbej­det kan aner­ken­des som årsag til en psy­kisk syg­dom.

 

VI KAN HJÆLPE DIG MED DIN SAG OM PSYKISK ARBEJDSSKADE

Sager om psy­kisk arbejds­ska­de kræ­ver spe­ci­a­listvi­den for at blive hånd­te­ret kor­rekt.

Hos Elmer Advo­ka­ter behand­ler vi et stort antal sager om psy­kisk arbejds­ska­de, og vi er det advo­kat­kon­tor, som har ført flest rets­sa­ger herom.

Vi har en helt sær­lig erfa­ring med kva­li­fi­ce­ring af denne sags­ty­pe og med at få sager­ne fore­lagt for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get med et posi­tivt resul­tat til følge.

Vi kan hjæl­pe dig i alle faser af din sag.

Du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os og høre nær­me­re om mulig­he­der­ne for bistand i din sag.

Advokat Birgitte Filtenborg

Birgitte Filtenborg

Advokat

Direkte: +45 3367 6773

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev