Ansættelse

SPECIALISTER I ANSÆTTELSESRET

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mange års erfa­ring med at rådgive klien­ter om ansæt­tel­ses­ret­lige forhold. Vi er et hold af højt speci­a­li­se­rede advo­ka­ter, der har opnået dyb og bred indsigt i arbejds- og ansæt­tel­ses­ret.

Gennem årene har vi opnået en stor proce­ser­fa­ring, hvor vi blandt andet har ført en række prin­ci­pi­elle rets­sa­ger for Sø- og Handels­ret­ten, lands­ret­terne og Højeste­ret, lige­som vi også har ført sager ved EU-Domstolen.

Vi har derfor været med til at præge rets­ud­vik­lin­gen på det ansæt­tel­ses­ret­lige område.

 

EN TYPISK ANSÆTTELSESRETLIG SAG

I alle typer af sager hand­ler det for os om at skabe det bedst mulige resul­tat for hver eneste klient.

Det bedst mulige resul­tat kan i den opti­male situ­a­tion skabes ved at løse din sag gennem forhand­ling. Hvis ikke en løsning kan nås ved forhand­ling, kan vi hjælpe dig med at få afgjort even­tu­elle uenig­he­der ved en vold­gifts­ret eller ved at føre din sag for de almin­de­lige domstole.

I vores daglige arbejde tilby­der vi rådgiv­ning inden for alle grene af det ansæt­tel­ses­ret­lige område. Vores erfa­ring inden for arbejds- og ansæt­tel­ses­ret omfat­ter indgå­else af fratræ­del­ses­af­ta­ler, bisid­der­funk­tio­ner, urime­lige afske­di­gel­ser og bort­vis­nin­ger, gennem­gang af ansæt­tel­ses­kon­trak­ter samt forskel­s­be­hand­ling på grund af køn og handi­cap.

Deru­d­over rådgi­ver vi i høj grad også i forbin­delse med opsi­gelse eller forflyt­telse af offent­ligt ansatte samt om overenskomst­brud.


DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi har landets førende advo­ka­ter inden for ansæt­tel­ses­ret. Med deres indgå­ende kend­skab til alle aspek­ter af ansæt­tel­ses­ret­ten kan de bistå dig i alle typer af sager inden for arbejds- og ansæt­tel­ses­ret.
  • Vores erfa­ring inde­bæ­rer, at vi er opmærk­somme på alle mulig­he­der i din sag. Vi kan dermed sikre dig den mest opti­male løsning – hvad enten den opnås ved forhand­ling, vold­gifts­ret eller en rets­sag.
  • Vi foku­se­rer på det gode samar­bejde. Hvor end i landet du bor, kan vi sikre dig et tæt samar­bejde og løbende infor­ma­tion om udvik­lin­gen i din sag – alt sammen med fokus på dine behov.
  • Vi hurtigt og gennem­sig­tigt kan afklare de økono­mi­ske rammer for din sag. I den forbin­delse under­sø­ger vi altid mulig­he­derne for, at dine advo­ka­tom­kost­nin­ger kan dækkes af en rets­hjælps­for­sik­ring eller fri proces.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Som hoved­re­gel fast­sæt­tes vores salær ud fra de time­tak­ster, der gælder for vores advo­ka­ter og advo­kat­fuld­mæg­tige. Inden vi star­ter med at behandle din sag, sørger vi altid for at sende dig et over­slag på de omkost­nin­ger, der vil være forbun­det med, at vi hjæl­per dig. Du kender derfor den økono­mi­ske risiko, inden vi går i gang.

Hvis arbej­det bliver mere omfat­tende, end vi først troede, tager vi en snak med dig om den nye økono­mi­ske risiko – også set i lyset af, hvad du kan opnå af erstat­ning i din sag. Du vil derfor ikke opleve, at vi uven­tet sender dig en regning.

Hvis vi skal hjælpe dig med at tage sagen videre til domsto­lene, vil vi også altid – og sammen med dig – under­søge dine mulig­he­der for at søge rets­hjælp ved en forsik­ring eller at søge fri proces ved Civilsty­rel­sen.

 

Advokat København - Marmorkirken

KONTAKT

ELMER ADVOKATER

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev