Advokatomkostninger – dækning af advokatudgift

Det er gratis at ringe til os for en indle­dende snak om sagen.

Vi tilby­der gratis forhånds­hånd­vur­de­ring af din sag bestå­ende af gennem­gang af myndig­heds­af­gø­relse og/eller Pensions- /forsikringsselskabets afslag.

Tager vi sagen ind, afta­ler vi altid en pris på forhånd base­ret på sagens omfang, så der ikke er nogen ubeha­ge­lige over­ra­skel­ser for dig, når regnin­gen kommer.

 

Bidrag til dækning af advokatudgift

Hvis man har været udsat for en personskade, som nogen er erstat­nings­ansvar­lig for, kan man normalt få et bidrag til dækning af advo­ka­tud­gif­ter til personska­de­ad­vo­kat af den ansvar­lige skade­vol­der eller dennes ansvars­for­sik­rings­sel­skab, hvis der udbe­ta­les erstat­ning i sagen.

Hvor meget advo­ka­t­a­r­bejde ansvars­for­sik­rings­sel­ska­bet vil betale for som sin andel af advo­ka­tom­kost­nin­ger, afhæn­ger bl.a. af sagens værdi og dens kompleksitet.

Som skade­lidt skal man være meget opmærk­som på, at man ved sagens start får pris­op­lys­ning om prin­cip­perne for bereg­ning af salær – herun­der om man må forvente, at der vil blive en form for egen­be­ta­ling af advo­ka­tud­gif­ter – altså ud over det bidrag til advo­ka­tom­kost­nin­ger, et ansvars­for­sik­rings­sel­skab even­tu­elt vil yde.

Når vi hjæl­per dig med en ulykke- eller pensions­for­sik­rings­sag, hjæl­per vi dig samti­dig med at under­søge, om du eller din virk­som­hed kan få dækket de omkost­nin­ger, som er forbun­det med at føre sagen.

Det kan nemlig være, at forsik­rings­sel­ska­bet skal dække omkost­nin­gerne helt eller delvist. Det kan også være, at du eller din virk­som­hed har en rets­hjælps­for­sik­ring, som dækker omkost­nin­gerne, eller du kan være beret­ti­get til fri proces. I disse tilfælde kan du dog kun få dækket omkost­nin­gerne, hvis sagen er anlagt ved domstolene.

 

No cure – no pay, ingen erstatning ingen regning el.l.

Det er ikke tilladt i Danmark at aftale, at advo­ka­tens honorar skal være en procent­del af erstat­nin­gen – heller ikke selv om advo­ka­ten har påta­get sig sagen på no cure – no pay vilkår, eller ingen erstat­ning – ingen regning vilkår, eller hvad det nu kaldes.

 

Rimeligt honorar

Advo­ka­tens honorar må ikke over­stige det, der efter en almin­de­lig vurde­ring er et rime­ligt honorar efter rets­plej­e­lovens § 126.

 

Klage over advokatsalær

Som forbru­ger har du mulig­hed for at indbringe en klage over advo­katsalær for Advokatnævnet.

Advo­kat­næv­nets kontak­top­lys­nin­ger er følgende:

Advo­kat­næv­nets sekretariat

Kron­prin­ses­se­gade 28

1306 Køben­havn K

Tele­fon: 33 96 97 98

 

Kontakt os

Ring 33 67 67 67 for en snak om du har en sag, som Elmer Advo­ka­ter kan hjælpe dig med og hvis ja, så laver vi en præcis aftale med opga­ve­be­skri­velse og pris­op­lys­ning for sagsbehandling/rådgivning — Kontakt

Det er vigtigt, at vi har en god dialog om omkost­nin­ger, og at der ikke opstår nogen over­ra­skel­ser vedrø­rende dette.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev