medarbejdere

Søren Kjær Jensen

Partner

Jeg beskæf­ti­ger mig med erstat­nings­ret og alle typer af personska­desa­ger, hoved­sa­ge­ligt arbejds­ska­der, og jeg fører rets­sa­ger inden­for disse områ­der, både mod arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne og mod arbejds­gi­vere. Endvi­dere beskæf­ti­ger jeg mig med sager om arbejds­miljø, dele af soci­al­ret og private forsikringsordninger.

Jeg har ført talrige rets­sa­ger inden­for mit speci­a­le­om­råde, herun­der flere end 30 sager i Højeste­ret. Særligt på arbejds­ska­de­om­rå­det har en række domme haft afgø­rende betyd­ning for rets­ud­vik­lin­gen, og afgø­relse i disse sager har haft posi­tiv betyd­ning for et stort antal arbejdsskadede.

Sammen med Karsten Høj har jeg internt det faglige og admi­ni­stra­tive ansvar for erstatnings-afdelingens medarbejdere.

Karriere
 • 1999 - nu
  Partner hos Elmer Advokater
 • 1990-1999
  Advokatfirmaet Benny Rosberg
 • 1985-1990
  Advokaterne i Vestergade
Uddannelse
 • 1995
  Møderet for Højesteret
 • 1989
  Advokat
 • 1985
  Cand.jur. fra Aarhus Universitet

Søren Kjær Jensen

Partner

Sekretær

Helene Frandsen

Direkte: +45 3367 6758

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev