11-årig skoleelev erstatningsansvarlig for personskade på sin svømmelærer, som hun skubbede i bassinet

Retten i Holbæk har ved dom af 29. juni 2010 afgjort, at en 11-årig skole­e­lev var erstat­nings­ansvar­lig for den personskade hendes svøm­me­læ­rer pådrog sig i forbin­delse med, at hun skub­bede ham i bassi­net under en svømmetime.

Svøm­me­læ­re­ren pådrog sig ved episo­den ganske alvor­lige skader, idet han ramte bunden af bassi­net med hove­det først. Skaden var aner­kendt som arbejds­skade, og der var udbe­talt erstat­ning herfra.

Efter at have afkla­ret at barnet havde en ansvars­for­sik­ring, anlagde Danmarks Lærer­for­e­ning heref­ter rets­sag mod elevens ansvars­for­sik­rings­sel­skab med krav om erstat­ning i henhold til Erstat­nings­ansvars­lo­vens regler.

Forsik­rings­sel­ska­bet afvi­ste erstat­nings­ansva­ret med henvis­ning til, at skaden var sket under leg, idet der på skolen var tradi­tion for, at eleverne på sidste skole­dag skub­bede svøm­me­læ­rerne i vandet. Det blev endvi­dere gjort gældende, at det ikke var påreg­ne­ligt for eleven, at svøm­me­læ­re­ren ville få alvor­lige skader, idet han “valgte” at fore­tage et hoved­spring i den lave ende, og at en even­tuel erstat­ning skulle bort­falde på grund af egen skyld fra svømmelæreren.

Retten i Holbæk lagde på baggrund af vidne­for­kla­rin­gerne til grund, at det var blevet indskær­pet eleverne, at ingen, hver­ken lærere eller elever, under nogen omstæn­dig­he­der måtte skub­bes i vandet, selv om det var sidste skole­dag. Retten lagde endvi­dere til grund, at svøm­me­læ­re­ren ikke havde mulig­hed for at se eleven nærme sig og dermed afværge, at hun skub­bede til ham, og at han mistede balan­cen og faldt i vandet og slog hove­det mod bunden af bassinet.

Retten udtalte i den forbin­delse, at der intet grund­lag var for at fast­slå, at svøm­me­læ­re­ren selv valgte at springe på hove­det i vandet, og på den baggrund fandt retten, at eleven var erstat­nings­ansvar­lig for den personskade, som lære­ren pådrog sig ved hændelsen.

Det vides endnu ikke om byret­tens dom vil blive anket til Landsretten.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Mads Krøger Pram­m­ing, der førte sagen for Danmarks Lærer­for­e­ning på mkp@elmer-adv.dk — tlf. 33 67 67 67.